Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 1034/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG BÁO - TIN HỌC TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chinh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chỉnh phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đề án số 13/ĐA-VP ngày 09 tháng 3 năm 2009 về việc thành lập Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 601/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâng Công báo - Tin học trên cơ sở hợp nhất Trung tâm công báo và Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trung tâm Công báo - Tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm Công báo - Tin học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng công bố các văn bản pháp luật trên Công báo, trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo, quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh; tổ chức thực hiện các hoạt động tin học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động chuyên môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về lĩnh vực Công báo:

- Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến;

- Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo các tiêu chí sau: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật;

- Được quyền gửi trả và kiến nghị cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo;

- Trực tiếp quản lý việc xuất bản và ban hành Công báo, ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất xây dựng và trìn cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo;

- Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó san khi ban hành; thanh mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo;

- Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu của Công báo cấp tử lên Công báo điện tử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động và trực tiếp quản lý Công báo điện tử cấp tỉnh sau khi thành lập;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động, kính phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm theo quy định;

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương; có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ xuất bán và phát hành Công báo;

- Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Chính phủ về công tác Công báo và ứng dựng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Về Tin học:

- Quản lý kỹ thuật trang thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn;

- Làm thường trực Ban biên tập website của Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật và phổ biến thông tin cho trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh trên mạng Internet và trang thông tin điện tử phục vụ điều hành của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đề xuất, tổ chức phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng tin học tại Văn Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng tin học tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động thông suốt, thường xuyên, liên tục, an toàn và bảo mật; phối hợp, duy trì kết nối mạng với Văn phòng Chính phủ theo quy định;

- Đề xuất, tổ chức triển khai và quản trị các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đề xuất, xây dựng và trình Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động ứng dụng tin học tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đề xuất tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo, các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên đề công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Công báo - Tin học:

1. Tổ chức bộ máy:

Trung tâm Công báo - Tin học được điều hành bởi Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng phó các phòng, bộ phận của Trung tâm được thực hiện theo quy định về quản lý cán bộ hiện hành.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

- Giám đốc và Phó Giám đốc;

- Bộ phận chuyền môn nghiệp vụ.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của bộ phận chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quy định.

Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học trách nhiệm soạn thảo và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động đơn vị mình.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Công báo - Tin học và biên chế sự nghiệp. Biên chế giao cho Trung tâm Công báo - Tin học là 10, trong đó:

Ban Giám đốc: 02 chỉ tiêu.

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: 08 chỉ tiêu.

Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học có trách nhiệm tuyên dụng, bố trí nhân sự tại các phòng, bộ phận của Trung tâm trong tổng số biên chế được giao cho phù hợp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 4. Cơ chế tài chính của Trung tâm Công báo - Tin học:

Trung tâm Công báo - Tâm học là đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 5. Giao cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm hoặc quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Trung tâm theo phân cấp quản lý, chỉ đạo công tác bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu và các vấn đề khác có liên quan để đảm bảo hoạt động ổn định của Trung tâm ngay sau khi hợp nhất.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 5029/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168