Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/2004/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 102/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 102/2004/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Khoá IX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ thành lập theo Quyết định số 200/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), là tổ chức có chức năng tham mưu, tư vấn và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; lập chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm và trong từng giai đoạn.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị, các dự thảo Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính, trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương.

5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Điều 3. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Lập các tiểu ban hoặc nhóm công tác giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn và tổng kết các vấn đề quan trọng theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

2. Được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ, các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Mời lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.

4. Yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

5. Tổ chức sự phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia quản lý, các nhà khoa học để nghiên cứu các vấn đề về cải cách hành chính nhà nước.

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Thủ tướng Phan Văn Khải.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

3. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung.

4. Các ủy viên:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng;

- Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Tạ Xuân Đại;

- Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Trần Xuân Giá.

5. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo được bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có Ban Thư ký giúp việc. Số lượng thành viên Ban Thư ký do Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ quyết định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Thư ký, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 102/2004/QD-TTg

Hanoi, June 8, 2004

 

DECISION

STRENGTHENING THE GOVERNMENT'S ADMINISTRATIVE REFORM STEERING COMMITTEE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
In furtherance of the Resolution of the 9th plenum of the Party Central Committee, the IXth Congress, on stepping up the administrative reform and raising effectiveness and efficiency of the State administrative management;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECIDES:

Article 1.- Position and functions

The Government's Administrative Reform Steering Committee shall be strengthened on the basis of the Government's Administrative Reform Steering Committee established under the Prime Minister's Decision No. 200/1998/QD-TTg of October 14, 1998 (hereinafter called the Steering Committee for short), which is an organization functioning to provide advices and consultancy on and assist the Prime Minister in directing, guiding and inspecting the performance of the Government's administrative reform.

Article 2.- Tasks of the Steering Committee

1. To study and propose important undertakings, policies and solutions to step up the Government's administrative reform; to work out annual and periodical administrative reform programs and plans.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2004/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.387

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62