Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NH�N D�N
TỈNH H� NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
�ộc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1010/Q�-UBND

Phủ Lý, ng�y 19 th�ng 8 n�m 2009

 

QUYẾT �ỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA C�NG AN TỈNH

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH H� NAM

C�n cứ Luật Tổ chức Hội �ồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 n�m 2003;
C�n cứ Quyết �ịnh số 30/Q�-TTg ng�y 10 th�ng 01 n�m 2007 của Thủ t�ớng Ch�nh phủ ph� duyệt �ề �n ��n giản h�a thủ tục h�nh ch�nh tr�n c�c lĩnh vực quản lý nh� n�ớc giai �oạn 2007-2010;
C�n cứ Quyết �ịnh số 07/Q�-TTg ng�y 04 th�ng 01 n�m 2008 của Thủ t�ớng Ch�nh phủ ph� duyệt Kế hoạch thực hiện �ề �n ��n giản h�a thủ tục h�nh ch�nh tr�n c�c lĩnh vực quản lý nh� n�ớc giai �oạn 2007-2010;
Thực hiện c�ng v�n số 1071/TTg-TCCV ng�y 30 th�ng 6 n�m 2009 của Thủ t�ớng Ch�nh phủ về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c sở, ban, ng�nh tr�n �ịa b�n tỉnh;
X�t �ề nghị của Tổ Tr�ởng Tổ c�ng t�c thực hiện �ề �n 30 tỉnh, Gi�m �ốc C�ng an tỉnh,

QUYẾT �ỊNH:

�iều 1. C�ng bố k�m theo Quyết �ịnh n�y Bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của C�ng an tỉnh.

1. Tr�ờng hợp thủ tục h�nh ch�nh n�u tại Quyết �ịnh n�y ��ợc c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền sửa �ổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ng�y Quyết �ịnh n�y c� hiệu lực v� c�c thủ tục h�nh ch�nh mới ��ợc ban h�nh thì �p dụng ��ng quy �ịnh của c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền v� phải cập nhật �ể c�ng bố.

2. Tr�ờng hợp thủ tục h�nh ch�nh do c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền ban h�nh nh�ng ch�a ��ợc c�ng bố tại Quyết �ịnh n�y hoặc c� sự kh�c biệt giữa nội dung thủ tục h�nh ch�nh do c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền ban h�nh v� thủ tục h�nh ch�nh ��ợc c�ng bố tại Quyết �ịnh n�y thì ��ợc �p dụng theo ��ng quy �ịnh của c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền v� phải cập nhật �ể c�ng bố.

�iều 2. C�ng an tỉnh c� tr�ch nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ c�ng t�c thực hiện �ề �n 30 của tỉnh th�ờng xuy�n cập nhật �ể trình Ủy ban nh�n d�n tỉnh c�ng bố những thủ tục h�nh ch�nh n�u tại khoản 1 �iều 1 Quyết �ịnh n�y. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục h�nh ch�nh n�y chậm nhất kh�ng qu� 10 ng�y kể từ ng�y v�n bản quy �ịnh thủ tục h�nh ch�nh c� hiệu lực thi h�nh.

�ối với c�c thủ tục h�nh ch�nh n�u tại khoản 2 �iều 1 Quyết �ịnh n�y, C�ng an tỉnh c� tr�ch nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ c�ng t�c thực hiện �ề �n 30 trình Ủy ban nh�n d�n tỉnh c�ng bố trong thời hạn kh�ng qu� 10 ng�y kể từ ng�y ph�t hiện c� sự kh�c biệt giữa nội dung thủ tục h�nh ch�nh do c� quan nh� n�ớc c� thẩm quyền ban h�nh v� thủ tục h�nh ch�nh ��ợc c�ng bố tại Quyết �ịnh n�y hoặc thủ tục h�nh ch�nh ch�a ��ợc c�ng bố.

�iều 3. Quyết �ịnh n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y ký v� thay thế Danh mục thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của C�ng an tỉnh ban h�nh k�m theo Quyết �ịnh 581/Q�-UBND ng�y 23 th�ng 5 n�m 2007. C�c quy �ịnh tr�ớc ��y tr�i quy �ịnh n�y nay bãi bỏ.

�iều 4. Ch�nh V�n phòng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m �ốc c�c Sở, Thủ tr�ởng c�c Ban, Ng�nh cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� ��n vị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết �ịnh n�y./.

 

 

N�i nhận:
- VPCP v� Tổ CTCT của TTg (�ể b/c);
- TT Tỉnh uỷ, H�ND tỉnh (�ể b/c);
- Chủ tịch, c�c Ph� Chủ tịch UBND tỉnh
- Nh� �iều 4;
- Cổng TT�T tỉnh (Sở TTTT);
- VPUB: CVP
- Phòng NC(S�n,);
- C�ng b�o tỉnh;
- L�u: VT.

TM. UỶ BAN NH�N D�N TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Xu�n Lộc

 

 

FILE ��ỢC ��NH K�M THEO V�N BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159