Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, triển khai cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 26/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/QĐ-UBND

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2007/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này kế hoạch Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, triển khai cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2007/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo ra bước chuyển biến căn bản về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; sự quyết tâm tổ chức thực hiện của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

a) Cơ chế một cửa được áp dụng đối với các cơ quan sau:

- Văn phòng Uỷ ban Nhân dân, các sở và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

- Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế.

- Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn.

b) Cơ chế một cửa liên thông được áp dụng đối với các cơ quan trên. Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế ở địa phương sẽ quyết định những loại công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

2. Phạm vi áp dụng

a) Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

b) Thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết một số lĩnh vực công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật cùng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cấp, nhiều cơ quan hành chính nhà nước.

III. NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Xây dựng các căn cứ pháp lý đồng bộ trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn

a) Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế:

- Xây dựng Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý II, quý III năm 2008.

- Thường xuyên rà soát để bổ sung, thay thế và hủy bỏ các thủ tục hành chính theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành, chỉ đạo của Chính phủ. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ (vào ngày 5 tháng 11 hàng năm) để điều chỉnh danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa.

- Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thống nhất quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã (trong đó quy định cụ thể danh mục thủ tục, danh mục các loại hồ sơ giấy tờ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí) của từng lĩnh vực mà cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ. Thời gian thực hiện trong quý III năm 2008.

b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành, địa phương, kiểm tra, rà soát các đơn vị hành chính tại địa phương chưa có khả năng bố trí phòng làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg , ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương). Tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết và báo cáo UBND tỉnh xem xét kế hoạch đầu tư xây dựng. Thời gian thực hiện trong quý II, quý III năm 2008.

c) Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, theo công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nội vụ. Thời gian thực hiện trong quý III năm 2008.

2. Triển khai cơ chế một cửa theo quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục củng cố bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn:

- Xây dựng Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan, đơn vị mình trình cơ quan cấp trên phê duyệt. Thời gian thực hiện trong quý II, quý III năm 2008. Tại UBND các xã, phường, thị trấn tuỳ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị để triển khai áp dụng cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực cho phù hợp. Tuy nhiên, các lĩnh vực bắt buộc phải đưa vào thực hiện: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, chứng thực, chính sách xã hội.

- Tổ chức rà soát đề án cải cách thủ tục hành chính. Sửa đổi, bổ sung các quy chế về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại đơn vị (bao gồm: thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí; quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Thời gian thực hiện hàng quý.

- Củng cố tổ chức, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bố trí phương tiện, máy móc phục vụ công tác cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm đảm bảo hoạt động thuận lợi trong giao dịch một cách tốt nhất.

- Tổ chức niêm yết công khai các quy định về hồ sơ thủ tục, biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo từng lĩnh vực, công việc. Thời gian thực hiện thường xuyên.

3. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông

a) Thủ trưởng các đơn vị chủ động xem xét lựa chọn xây dựng kế hoạch triển khai cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan đơn vị mình trong một số lĩnh vực. Riêng năm 2008 chọn triển khai tại một số đơn vị sau:

+ Thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các Sở, Ban ngành cấp tỉnh tại các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Sở Ngoại vụ. Thời gian thực hiện trong quý III/2008.

+ Thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ cấp huyện đến cấp tỉnh: trong lĩnh vực đất đai tại huyện Hương Thủy và thành phố Huế do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai trong quý III/2008.

+ Thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện trong lĩnh vực đất đai tại 27 xã phường thuộc thành phố Huế, 12 xã, thị trấn thuộc huyện Hương Thủy do UBND thành phố Huế và UBND huyện Hương Thủy chủ trì triển khai trong quý III/2008.

+ Thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh trong lĩnh vực giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại 27 xã phường thuộc thành phố Huế, 12 xã, thị trấn thuộc huyện Hương Thủy do Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì triển khai trong quý III/2008.

b) Nhiệm vụ của các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông:

- Xây dựng đề án triển khai theo từng nội dung công việc giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông và quy chế phối hợp liên ngành về quy trình tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trách nhiệm giải quyết các công việc theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành. Nếu lĩnh vực giải quyết liên quan đến cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành. Nếu liên quan giữa UBND cấp xã, UBND cấp huyện với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và giữa các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh với nhau thì do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Lập dự toán và quản lý sử dụng chặt chẽ kinh phí triển khai cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

c) Sở Nội vụ và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định nội dung, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán các đề án triển khai áp dụng cơ chế một cửa liên thông của các đơn vị, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kinh phí các đơn vị bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh. Trước mắt bổ sung kinh phí và bố trí dự toán ngân sách năm 2008 cho những đơn vị thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cần bám sát những nội dung được đề cập tại quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và có trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tại đơn vị mình về UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo theo thời gian quy định.

2. Giám đốc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cơ sở.

3. Sở Nội vụ xây dựng cơ chế giám sát đánh giá, thanh tra công vụ thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh kiểm tra định kỳ và đột xuất, tổ chức sơ kết, tổng kết điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo từng bước công việc và hàng năm.

5. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đưa tin những tập thể, cá nhân điển hình, thực hiện tốt và những tập thể, cá nhân thực hiện không đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2008 về kế hoạch Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, triển khai cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.481
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108