Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 10/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ: LĐTBXH, YT, CA, TP;
- TT
: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể
tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH và Quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, VX. DM
d\văn - xã 2016\LĐTBXH\QĐ\t2\QĐ chuyen xep luong

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /2016/QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hình thức, thời gian, thẩm quyền, quy trình phối hợp trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động phối hợp; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện công tác tổ chức cai nghiện.

4. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình người nghiện tham gia cai nghiện, không kỳ thị, phân biệt đối xử.

Điều 4. Hình thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các hình thức phối hợp sau đây:

1. Phát hành văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến.

2. Tổ chức họp liên ngành.

3. Cơ quan phối hợp phân công cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp cơ quan chủ trì giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo đúng nguyên tắc phối hợp.

Chương II

QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, THỦ TỤC CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 5. Quy trình lập hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1. Người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc tại cộng đồng với Tổ Công tác cai nghiện của xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Tổ Công tác cai nghiện).

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Tổ Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thẩm tra hồ sơ, phối hợp với gia đình và bản thân người nghiện ma túy thống nhất kế hoạch cai nghiện và trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình hoặc tại cộng đồng.

4. Khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Tổ Công tác cai nghiện phối hợp với gia đình người nghiện đăng ký cai nghiện ma túy và triển khai kế hoạch cai nghiện.

Điều 6. Quy trình phối hợp lập hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ do Công an xã, phường, thị trấn đề nghị, Tổ Công tác cai nghiện thẩm tra hồ sơ, xây dựng kế hoạch cai nghiện, trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.

3. Sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, Tổ Công tác cai nghiện phối hợp với gia đình người nghiện ma túy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động cai nghiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quy trình phối hợp lập hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ

1. Người nghiện ma túy hoặc gia đình người nghiện ma túy làm đơn, tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ, gửi Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

2. Sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ.

3. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ xem xét, quyết định tiếp nhận người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

Điều 8. Quy trình phối hợp lập và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ

1. Khi phát hiện người có hành vi sử dụng ma túy trái phép thuộc diện phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật thì cơ quan Công an khẩn trương lập hồ sơ theo quy định. Trong vòng 03 ngày làm việc (kể từ ngày phát hiện), cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện lập hồ sơ phải chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ đến người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan lập hồ sơ, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Kết quả kiểm tra phải được thể hiện bằng văn bản và gửi đến Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi Tòa án nhân dân cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về kinh phí đảm bảo cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện theo quy định.

b) Phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy, đặc biệt là đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

c) Phối hợp với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức tốt công tác giáo dục, chữa bệnh, tư vấn cho học viên cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm; tiếp nhận và quản lý, điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ chờ Tòa án xem xét, quyết định; xác định tình trạng nghiện ma túy đối với các trường hợp Trung tâm đang quản lý chờ Tòa án quyết định khi có đề nghị của cơ quan lập hồ sơ.

đ) Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với những cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy.

e) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các quy định về cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế:

a) Tổ chức mở các lớp tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy, phương pháp điều trị hỗ trợ cắt cơn ma túy cho cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến xã.

b) Hỗ trợ y tế cấp huyện, xã trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

c) Hướng dẫn y tế cấp huyện đảm bảo đầy đủ về cơ số thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc khi có đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; hướng dẫn y tế cấp xã sử dụng các thuốc, vật lý trị liệu thông thường khác cho việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; quản lý sử dụng thuốc đúng quy định.

d) Làm đầu mối mua và cung cấp que thử chất ma túy; hướng dẫn quản lý tốt thuốc điều trị cắt cơn, giải độc cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tùy theo tình hình thực tế bố trí lồng ghép, sử dụng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy định của Bộ Y tế.

3. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và địa phương tiến hành rà soát, thống kê, phân loại người nghiện, bảo đảm quản lý hồ sơ người nghiện chính xác, khách quan.

c) Chỉ đạo Công an cấp huyện, xã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND cùng cấp trong việc quản lý, giám sát, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo hiệu quả, hạn chế tái nghiện.

d) Hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã thu thập tài liệu, thẩm tra, lập hồ sơ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị và đưa người có quyết định của Tòa án bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

đ) Chỉ đạo Công an cấp huyện nhanh chóng đưa người sử dụng ma túy trái phép tới Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ quản lý trong thời gian chờ Tòa án quyết định theo đề nghị của UBND cấp xã.

e) Hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã xác định những trường hợp vi phạm sử dụng ma túy trái phép nhưng không có nơi cư trú ổn định để lập hồ sơ đưa vào cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ.

g) Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cắt cơn điều trị cho lực lượng Công an cơ sở.

4. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này khi có phát sinh nội dung có liên quan.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Hậu Giang và các đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh: tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lồng ghép nội dung vận động đoàn viên, hội viên ở cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với phong trào “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, trong đó, có nội dung công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện.

8. UBND huyện, thị xã, thành phố:

a) Đảm bảo kinh phí cho công tác cai nghiện ma tuý theo quy định; bố trí đủ nhân lực và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy tại địa phương.

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế; chỉ đạo các ban, ngành của huyện; UBND xã, phường, thị trấn phối hợp tốt trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

c) Căn cứ tình hình, số lượng người nghiện ma túy ở địa phương, xây dựng cơ sở điều trị cắt cơn theo cụm xã có ít người nghiện, nâng cấp các phòng khám, bố trí nhân lực, vật lực đảm bảo thực hiện việc cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

d) Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với Công an cấp xã đưa người sử dụng ma túy trái phép tới Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ quản lý trong thời gian chờ Tòa án xem xét, quyết định theo đề nghị của UBND cấp xã.

đ) Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy.

e) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn:

- Thành lập Tổ Công tác cai nghiện ma túy và tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân về công tác cai nghiện ma túy, tránh sự kỳ thị, định kiến của cộng đồng đối với người nghiện, gia đình người nghiện để người nghiện cũng như gia đình người nghiện tự nguyện khai báo và đăng ký cai nghiện.

- Thực hiện việc rà soát, điều tra, quản lý số người nghiện ma túy tại địa phương đảm bảo chính xác, chặt chẽ.

- Lập hồ sơ đưa người nghiện thuộc diện cai nghiện bắt buộc vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Cần Thơ theo quy định. Đối với người sử dụng ma túy trái phép nhưng không có nơi cư trú ổn định thì có văn bản đề nghị Công an cấp huyện phối hợp đưa đối tượng tới Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Quản lý sau cai thành phố Cần Thơ để quản lý trong thời gian chờ Tòa án xem xét, quyết định.

- Bố trí cơ sở vật chất để tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với tình hình của địa phương.

- Đảm bảo kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy theo quy định.

- Tổ chức quản lý tốt người sau cai nghiện theo quy định.

- Quản lý tốt người sau cai nghiện, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện học nghề, tìm việc làm, vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người hoàn thành cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Điều 10. Chế độ báo cáo

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 10 tháng 6 hàng năm và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12 hàng năm (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức cai nghiện ma túy về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.   

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định có liên quan.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo quá trình thực hiện Quy chế của các cơ quan, đơn vị.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016 về Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.182

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74