Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 85/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 10/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2005/QĐ-UB NGÀY 23/8/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ; ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 77/UBND-XDCB ngày 10/3/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 445/PTNĐ-HCTC ngày 31/3/2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 85/2005/QĐ-UB ngày 23/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục II, Điều 1 như sau:

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Quản lý và phát triển quỹ đất:

a) Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể;

b) Quản lý quỹ đất Nhà nước trong các trường hợp sau:

- Quỹ đất được thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình dự án cụ thể do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng quy định tại điểm a Khoản 1, Mục II Điều 1 Quyết định này.

- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi.

c) Lập kế hoạch sử dụng đất đối với đất được giao quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt;

d) Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao để quản lý;

e) Sử dụng quỹ đất được giao làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý.

2. Quản lý và phát triển quỹ nhà ở:

a) Quản lý, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

b) Tổ chức cung cấp các dịch vụ duy tu, bảo trì, sửa chữa công trình vật kiến trúc, trụ sở làm việc;

c) Quản lý và tổ chức phát triển quỹ nhà ở theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ nhà ở theo quy hoạch được duyệt.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng:

a) Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, về cơ chế chính sách đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Lập, trình duyệt các dự án đầu tư và xây dựng gồm: báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, ….

c) Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng, tổ chức lập hồ sơ đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đấu giá các dự án đầu tư phát triển đô thị và dự án khác;

d) Giám sát quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.

4. Về khảo sát, đo đạc:

Khảo sát đo đạc, trích đo thửa đất theo dự án quy hoạch.

5. Về phát triển và xây dựng khu đô thị mới:

a) Lập kế hoạch phát triển các khu đô thị mới tại địa phương;

b) Lập yêu cầu đối với các dự án kêu gọi đầu tư;

c) Kết nối kế hoạch, tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào với tiến độ xây dựng dự án khu đô thị mới;

d) Hỗ trợ và giám sát việc thực hiện các dự án, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, phù hợp với quyết định đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư và tiến độ phân kỳ đầu tư, tổng tiến độ toàn bộ dự án khu đô thị mới;

đ) Là đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định dự án khu đô thị mới tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư;

e) Là đầu mối kết nối để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án trong khu đô thị mới với cơ quan hành chính địa phương;

g) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 06 tháng và hàng năm về tình hình thực hiện các dự án khu đô thị mới trên địa bàn do mình quản lý, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý dự án khu đô thị mới;

6. Một số nhiệm vụ khác:

a) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Quản lý viên chức, người lao động; tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục III, Điều 1 như sau:

2)- Các tổ chức trực thuộc:

a) Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Tài vụ;

- Phòng Phát triển quỹ đất;

- Phòng Giao dịch nhà đất.

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng;

- Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm được hạch toán riêng chi phí, doanh thu trong hoạt động.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm do Giám đốc quyết định theo tiêu chuẩn chức danh, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT & PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan, Ban Đảng tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, SNV, Manh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 85/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127