Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 09/QĐ-UBND 2018 phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn Sóc Trăng

Số hiệu: 09/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 03/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-UBND

 Sóc Trăng, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (gọi tắt là Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 358/TTr-SNV ngày 18/12/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã từ loại II lên loại I đối với 12 xã, phường thuộc tỉnh Sóc Trăng do đạt khung điểm đơn vị hành chính cấp xã loại I theo Khoản 2, Điều 23 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề;

2. Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên;

3. Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên;

4. Xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên;

5. Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên;

6. Xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên;

7. Xã Tân Thạnh, huyện Long Phú;

8. Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung;

9. Xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung;

10. Phường 4, thành phố Sóc Trăng;

11. Xã Tân Long, thị xã Ngã Năm;

12. Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.

Sau khi phân loại, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 85 xã, phường, thị trấn loại I và 24 xã, phường, thị trấn loại II (Không có xã, phường, thị trấn loại III).

 (Đính kèm Phụ lục chi tiết)

Điều 2.

1. Giao Sở Nội vụ quản lý hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, theo dõi, đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những đơn vị hành chính cấp xã có biến động về tiêu chuẩn phân loại để phân loại lại theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phân loại đơn vị hành chính cấp xã và tổng hợp, báo cáo về Sở Nội vụ.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1002/QĐHC- CTUBND ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG
(
Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên đơn vị hành chính

Phân loại đơn vị hành chính

Ghi chú

Loại I

Loại II

Loại III

I

Huyện Cù Lao Dung

6

2

 

 

1

Thị trấn Cù Lao Dung

 

X

 

 

2

Xã An Thạnh 1

X

 

 

 

3

Xã An Thạnh 2

X

 

 

 

4

Xã An Thạnh 3

X

 

 

 

5

Xã An Thạnh Đông

X

 

 

 

6

Xã An Thạnh Nam

X

 

 

 

7

Xã An Thạnh Tây

 

X

 

 

8

Xã Đại Ân 1

X

 

 

 

II

Huyện Kế Sách

11

2

 

 

1

Thị trấn Kế Sách

X

 

 

 

2

Thị trấn An Lạc Thôn

X

 

 

 

3

Xã An Mỹ

X

 

 

 

4

Xã Ba Trinh

X

 

 

 

5

Xã Đại Hải

X

 

 

 

6

Xã Kế An

 

X

 

 

7

Xã Kế Thành

X

 

 

 

8

Xã Nhơn Mỹ

X

 

 

 

9

Xã Phong Nẫm

 

X

 

 

10

Xã Thới An Hội

X

 

 

 

11

Xã Trinh Phú

X

 

 

 

12

Xã An Lạc Tây

X

 

 

 

13

Xã Xuân Hòa

X

 

 

 

III

Huyện Long Phú

6

5

 

 

1

Thị trấn Long Phú

X

 

 

 

2

Xã Châu Khánh

 

X

 

 

3

Xã Đại Ngãi

 

X

 

 

4

Xã Hậu Thạnh

 

X

 

 

5

Xã Long Đức

X

 

 

 

6

Xã Long Phú

X

 

 

 

7

Xã Phú Hữu

 

X

 

 

8

Xã Song Phụng

 

X

 

 

9

Xã Tân Hưng

X

 

 

 

10

Xã Trường Khánh

X

 

 

 

11

Xã Tân Thạnh

X

 

 

 

IV

Huyện Trần Đề

11

0

 

 

1

Thị trấn Trần Đề

X

 

 

 

2

Thị trấn Lịch Hội Thượng

X

 

 

 

3

Xã Đại Ân 2

X

 

 

 

4

Xã Trung Bình

X

 

 

 

5

Xã Liêu Tú

X

 

 

 

6

Xã Thạnh Thới An

X

 

 

 

7

Xã Thạnh Thới Thuận

X

 

 

 

8

Xã Tài Văn

X

 

 

 

9

Xã Viên An

X

 

 

 

10

Xã Lịch Hội Thượng

X

 

 

 

11

Xã Viên Bình

X

 

 

 

V

Huyện Mỹ Tú

8

1

 

 

1

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

 

X

 

 

2

Xã Hưng Phú

X

 

 

 

3

Xã Long Hưng

X

 

 

 

4

Xã Mỹ Hương

X

 

 

 

5

Xã Mỹ Phước

X

 

 

 

6

Xã Mỹ Thuận

X

 

 

 

7

Xã Mỹ Tú

X

 

 

 

8

Xã Phú Mỹ

X

 

 

 

9

Xã Thuận Hưng

X

 

 

 

VI

Huyện Châu Thành

5

3

 

 

1

Thị trấn Châu Thành

 

X

 

 

2

Xã An Hiệp

X

 

 

 

3

Xã An Ninh

X

 

 

 

4

Xã Phú Tâm

X

 

 

 

5

Xã Phú Tân

X

 

 

 

6

Xã Thiện Mỹ

 

X

 

 

7

Xã Hồ Đắc Kiện

X

 

 

 

8

Xã Thuận Hòa

 

X

 

 

VII

Huyện Mỹ Xuyên

11

0

 

 

1

Thị trấn Mỹ Xuyên

X

 

 

 

2

Xã Đại Tâm

X

 

 

 

3

Xã Hòa Tú 2

X

 

 

 

4

Xã Hòa Tú 1

X

 

 

 

5

Xã Tham Đôn

X

 

 

 

6

Xã Thạnh Phú

X

 

 

 

7

Xã Thạnh Quới

X

 

 

 

8

Xã Ngọc Đông

X

 

 

 

9

Xã Ngọc Tố

X

 

 

 

10

Xã Gia Hòa 1

X

 

 

 

11

Xã Gia Hòa 2

X

 

 

 

VIII

Thị xã Ngã Năm

5

3

 

 

1

Phường1

X

 

 

 

2

Phường 2

X

 

 

 

3

Phường 3

 

X

 

 

4

Xã Long Bình

 

X

 

 

5

Xã Mỹ Bình

 

X

 

 

6

Xã Mỹ Quới

X

 

 

 

7

Xã Vĩnh Quới

X

 

 

 

8

Xã Tân Long

X

 

 

 

IX

Huyện Thạnh Trị

6

4

 

 

1

Thị trấn Hưng Lợi

X

 

 

 

2

Thị trấn Phú Lộc

X

 

 

 

3

Xã Châu Hưng

 

X

 

 

4

Xã Lâm Kiết

 

X

 

 

5

Xã Lâm Tân

X

 

 

 

6

Xã Thạnh Tân

X

 

 

 

7

Xã Thạnh Trị

X

 

 

 

8

Xã Tuân Tức

X

 

 

 

9

Xã Vĩnh Lợi

 

X

 

 

10

Xã Vĩnh Thành

 

X

 

 

X

Thành Phố Sóc Trăng

6

4

 

 

1

Phường 1

 

X

 

 

2

Phường 2

X

 

 

 

3

Phường 3

X

 

 

 

4

Phường 4

X

 

 

 

5

Phường 5

X

 

 

 

6

Phường 6

X

 

 

 

7

Phường 7

 

X

 

 

8

Phường 8

X

 

 

 

9

Phường 9

 

X

 

 

10

Phường 10

 

X

 

 

XI

Thị xã Vĩnh Châu

10

0

 

 

1

Phường 1

X

 

 

 

2

Phường 2

X

 

 

 

3

Phường Vĩnh Phước

X

 

 

 

4

Phường Khánh Hòa

X

 

 

 

5

Xã Lạc Hòa

X

 

 

 

6

Xã Lai Hòa

X

 

 

 

7

Xã Vĩnh Hải

X

 

 

 

8

Xã Hòa Đông

X

 

 

 

9

Xã Vĩnh Tân

X

 

 

 

10

Xã Vĩnh Hiệp

X

 

 

 

Tổng cộng

85

24

0

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.306

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!