Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 09/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 03/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn c Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2466/TTr-STP ngày 15/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ Tư pháp
; (báo cáo)
- Cục QLXLVPHX&TDTHPH (Bộ TP); (báo cáo)
- Cục Công tác phía Nam (BTP); (báo cáo)
- Thường trực: Tỉnh y, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, NC. ĐDM+VTTT

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tnh Ninh Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực theo nội dung Kế hoạch này, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và đkiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Triển khai và bám sát các nội dung Kế hoạch này tại các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp, bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đạt mục đích đề ra.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014; thực hiện gn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

a) Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đthực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh sau khi được Bộ Tư pháp, Chính phủ xác định.

b) Đối với lĩnh vực theo dõi thường xuyên của các ngành, địa phương

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành mình và căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương hiện đang có khó khăn, vướng mc đxây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

2. Nội dung và hình thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hướng dẫn từ Điều 1 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Sở Tư pháp tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đthực hiện việc thi hành pháp luật theo nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực đang có khó khăn, vướng mc thuộc phạm vi mình quản lý.

Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Thu thập, xlý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện thì Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thm quyn hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể đthực hiện đi với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2018 ca Ủy ban nhân dân tnh nêu tại điểm a khoản 1 Mục II Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tnh

a) Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành mình và căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực của ngành mình gửi về UBND tnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/02/2018.

b) Cử cán bộ, công chức tham gia kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp.

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của địa phương mình gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/02/2018.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

4. Chế độ báo cáo

a) Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 10 và báo cáo đột xuất khi có yêu cu.

b) Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực do ngành, địa phương mình quản lý trước ngày 20 tháng 9.

5. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này được btrí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 và nguồn hỗ trợ hp pháp khác (nếu có),

b) Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đm và được tng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

c) Sở Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đxem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116