Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 09/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 01/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 25/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an và cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (viết gọn là bảo đảm an ninh, trật tự) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành.

2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến các địa phương.

3. Chủ động, tích cực, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả.

4. Phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên của từng ngành để phối hợp giải quyết.

5. Không làm cản trở đến hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông tin.

2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết.

3. Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra liên ngành.

4. Hình thức khác theo sự thống nhất của các bên.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Nguyên tắc trao đổi thông tin:

a) Mọi hoạt động trao đổi thông tin liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phải bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành;

b) Việc trao đổi thông tin được các đơn vị chuyên môn của các bên trực tiếp thực hiện.

2. Nội dung trao đổi thông tin:

a) Thông tin về chương trình và nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự;

b) Thông tin về tình hình an ninh, trật tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống đối và các loại tội phạm thường lợi dụng lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch để hoạt động; thông tin về chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự;

c) Thông tin về tổ chức, cá nhân ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tham gia các hoạt động phức tạp về chính trị, an ninh, trật tự, lợi dụng dân chủ nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin khác có liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Thông tin bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm:

Thông tin về cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức cung cấp tin, nhận tin; loại tin, phạm vi, mục đích sử dụng tin trong trường hợp cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chỉ cung cấp những tin được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định;

Thông tin về tài liệu, vật mang bí mật nhà nước bị mất, hư hỏng, đánh tráo, bị lộ, lọt hoặc xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

đ) Thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

Thông tin về những đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Thông tin về hoạt động đối ngoại ở quy mô của tỉnh; đoàn của tỉnh Bến Tre ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào tỉnh Bến Tre; các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào tỉnh Bến Tre, tổ chức cá nhân tỉnh Bến Tre ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện, biểu diễn và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, hồ sơ đề nghị cấp phép trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch có yếu tố nước ngoài;

Thông tin về cá nhân được xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, tác giả, các đồng tác giả có tác phẩm được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật”; người Việt Nam ở tỉnh Bến Tre định cư ở nước ngoài và người nước ngoài được tỉnh Bến Tre đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” và các hình thức khen thưởng khác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Danh mục phim, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu bị đình chỉ phát hành, cấm phát hành;

Thông tin về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và chủ sở hữu tại tỉnh Bến Tre trong trường hợp đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào tỉnh Bến Tre; thông tin về di vật, cổ vật nghi bị trộm cắp, mua bán trái phép từ tỉnh Bến Tre ra nước ngoài và từ nước ngoài vào tỉnh Bến Tre trên cơ sở hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu cổ vật bị mất cắp của tổ chức INTERPOL; việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

Thông tin về công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, quần thể di tích được xếp hạng; các điểm, khu vực được xác định là khu di tích đang được nghiên cứu, xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; các hoạt động khảo cổ trong lãnh thổ đất liền và biển đảo thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

Thông tin về chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội, giải thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài;

Thông tin về số vụ bạo lực gia đình; nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn, hỗ trợ; người gây bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn tại cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; số cơ sở tư vấn, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình;

Thông tin về các môn thể thao, phương pháp luyện tập thể thao, hoạt động của các môn phái thể thao mới có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương;

Thông tin về những địa bàn cụ thể không được tổ chức cho khách du lịch đến; những địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh cần được tham khảo ý kiến của cơ quan công an trước khi mở tuyến, điểm du lịch mới tới những khu vực này;

Thông tin về khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh;

Thông tin về tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Thông tin về kết quả điều tra, kết luận thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

Thông tin về các tổ chức, cá nhân là người tỉnh Bến Tre hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch khi ra nước ngoài có những biểu hiện làm phương hại đến an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế;

Thông tin về các chuyên gia nước ngoài đến tư vấn, nghiên cứu khoa học… liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Thông tin về dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thông tin về tổ chức, cá nhân nước ngoài đang có nhu cầu, chủ trương, kế hoạch hợp tác với tỉnh Bến Tre trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Các thông tin khác có liên quan.

3. Trách nhiệm của các bên

a) Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an hoặc cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hoặc theo đề nghị có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định; trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan được đề nghị cung cấp thông tin có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối;

b) Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an hoặc cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông tin có trách nhiệm xem xét, xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý thông tin.

Điều 5. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

 

Điều 6. Phối hợp trong bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an

a) Phối hợp, hỗ trợ đơn vị có liên quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về an toàn thông tin mạng;

b) Xây dựng và phối hợp triển khai phương án bảo vệ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ Tối mật, Tuyệt mật trong việc vận chuyển, giao nhận, cất giữ theo đề nghị của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch;

c) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện điều tra, xác minh, xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước liên quan.

2. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch

a) Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về an toàn thông tin mạng;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước, các vụ vi phạm pháp luật về an ninh mạng;

c) Phối hợp với cơ quan Công an bổ sung, sửa đổi danh mục bảo vệ bí mật nhà nước của ngành; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn trong vận chuyển, mang ra nước ngoài hoặc tiêu hủy tài liệu, vật có mức độ tối mật, tuyệt mật.

Điều 7. Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong lực lượng công an

a) Hướng dẫn về nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng chế độ, nội quy bảo vệ cơ quan; công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng; củng cố, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp về các quy định, hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự;

b) Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về những âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu tuyên truyền trên mạng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin khác, qua đó giúp họ nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu nhằm không để địch lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc công chức, viên chức, người lao động gây hại cho an ninh quốc gia. Hướng dẫn hoạt động đấu tranh phản bác lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

2. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch

a) Phối hợp với cơ quan công an cùng cấp tổ chức các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan; lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Phối hợp với cơ quan công an tổ chức các buổi phổ biến chuyên đề nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Điều 8. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

1. Cơ quan Công an có trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ sau đây nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện:

a) Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện; bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế, quần chúng nhân dân tham dự sự kiện;

b) Xây dựng, triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, bố trí lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thường trực bảo vệ các khu vực và tại địa điểm tổ chức, sự kiện.

c) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, công cụ hỗ trợ, vật cấm khác theo quy định;

d) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thường trực bảo vệ các khu vực và tại địa điểm tổ chức sự kiện;

đ) Tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên các tuyến giao thông, nơi diễn ra các sự kiện;

e) Giám sát, hướng dẫn cá nhân, khách mời quốc tế tham dự sự kiện tuân thủ quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự;

g) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng quá khích và các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực, gây rối trật tự công cộng, hành vi đánh bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm các hình thức sinh hoạt văn hóa công cộng, lưu hành và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước, kinh doanh văn hóa phẩm trái pháp luật.

2. Cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định tại Quyết định này; định kỳ hàng năm báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Công an tỉnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, phối hợp nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


434
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235