Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2003/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 07/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2003 


 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Quyết định này, các đơn vị xác định, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; tổ chức biên soạn quy trình công tác và quy định chi tiết từng khâu công việc để triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 62/BT, ngày 14 tháng 4 năm 1994 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c),
- Văn phòng Trung ương, Văn phòng
Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước
(để b/c và phối hợp công tác),
- BTCN, các PCN VPCP, các Vụ, Cục,
đơn vị trực thuộc VPCP (để thực hiện),
- Đảng uỷ VPCP,
- Công đoàn VPCP,
- Lưu: TCCB (5), VT.

BỘ TRƯỞNG,
 CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  09/2003/qđ-vpcp

ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

1. VỤ TỔNG HỢP

Vụ Tổng hợp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; biên tập các báo cáo về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Tổng hợp có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổng hợp, xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác (năm, quý, tháng, tuần) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó; đề xuất việc điều chỉnh chương trình khi cần thiết; chuẩn bị nội dung và tổ chức họp giao ban, làm việc giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kiểm điểm thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, lập danh mục các đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án đó.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo đề án (bao gồm cả các dự án luật, pháp lệnh) để bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tiến độ theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức và phục vụ các phiên họp Chính phủ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nghị quyết phiên họp và các vấn đề khác đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận trong phiên họp.

6. Chủ trì tổ chức và phục vụ tất cả các cuộc họp, làm việc, hội nghị chuyên đề và các chuyến đi công tác của Thủ tướng Chính phủ (trừ những trường hợp cụ thể khi có quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) để tổng hợp tình hình hoạt động của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, dự thảo, soát xét các thông báo kết luận các cuộc họp, buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ (trừ những trường hợp cụ thể khi có quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và phối hợp theo dõi thực hiện các văn bản đó.        

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp giao ban hàng tuần của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; chuẩn bị nội dung giao ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ.

8. Cùng với Vụ Pháp chế thẩm tra lần cuối về nội dung và thủ tục các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký hoặc ký tắt trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các văn bản khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, biên tập các loại báo cáo về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm:

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Báo cáo định kỳ về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quy chế làm việc của Chính phủ;

- Các báo cáo khác có nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

11. Tham gia dự thảo các báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

12. Trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ với Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực xây dựng, quản lý chương trình công tác, quy chế làm việc và thông tin báo cáo.

Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Văn phòng Chính phủ với Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

13. Làm đầu mối phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Trung ương Đảng trong lĩnh vực xây dựng chương trình công tác và thông tin báo cáo.

14. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

 

2. VỤ PHÁP CHẾ

 

Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác tư pháp.

 Vụ Pháp chế có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và lĩnh vực công tác tư pháp; phối hợp với Vụ Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (kể cả các dự án luật, pháp lệnh theo chương trình hàng năm đã được Quốc hội thông qua); theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2.  Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để Chính phủ thông qua và trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh nhằm thực hiện chương trình hàng tháng, hàng quý và hàng năm  của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh.

3. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chính sách, thể chế và phân công tổ chức thực hiện trong lĩnh vực tư pháp để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của pháp luật, các dự luật, pháp lệnh do Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mà các cơ quan, tổ chức, đại biểu đó xin ý kiến Chính phủ; về trình tự, thủ tục soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh để trình các dự án luật, pháp lệnh ra các phiên họp Chính phủ.

5. Phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh các dự án luật, pháp lệnh sau khi Chính phủ cho ý kiến hoặc thông qua để trình Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

6. Theo dõi việc cho ý kiến và thông qua các dự án luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về nội dung các dự án luật, pháp lệnh đó.

7. Chủ trì chuẩn bị nội dung các phiên họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bàn về công tác tư pháp; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung các phiên họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bàn về các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật.

8. Cùng với Vụ Tổng hợp, thẩm tra lần cuối về mặt pháp lý và thủ tục các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký tắt trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ký ban hành.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực tư pháp; phối hợp với các Vụ chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc các lĩnh vực khác.

10. Tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề do các Bộ, ngành, địa phương đề nghị xử lý liên quan đến lĩnh vực hành chính tư pháp (công chứng, giám định, hộ tịch, quốc tịch, luật sư, thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, giao dịch bảo đảm và các lĩnh vực tư pháp khác).

11. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách tư pháp.

12. Tham mưu và cung cấp cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ những tư liệu về pháp luật; tham gia ý kiến với các đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể có liên quan đến pháp luật.

13. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quan hệ công tác với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao.

Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Tư pháp.

14. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

3. VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP

 

Vụ Kinh tế tổng hợp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm: kế hoạch, tài chính, giá, ngân hàng, du lịch, thương mại, thống kê, kiểm toán, chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, hải quan, dự trữ quốc gia, hỗ trợ đầu tư và phát triển,...

Vụ Kinh tế tổng hợp có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực kinh tế tổng hợp; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

4. Chủ trì, với sự  phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra xử lý các báo cáo, đề án, dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc các lĩnh vực: kế hoạch, tài chính, ngân sách Nhà nước, các vấn đề về dự toán ngân sách, về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, về vốn đầu tư xây dựng cơ bản (trừ vốn đầu tư của nước ngoài), tài chính áp dụng cho doanh nghiệp; về thuế, phí, lệ phí, kinh doanh bảo hiểm, hoạt động xổ số; quản lý, điều hành giá; quản lý tài sản công; dự trữ quốc gia; tiền tệ và hoạt động ngân hàng; những chính sách chung về các thành phần kinh tế và về kinh tế khu vực cửa khẩu; quản lý thị trường; thương mại, xuất nhập khẩu, chính sách hỗ trợ, tranh chấp thương mại; về du lịch, hải quan, thống kê, kiểm toán, chứng khoán do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực kinh tế tổng hợp; báo cáo và đề xuất các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực hiện.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

7. Phối hợp với Vụ Pháp chế, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

8. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế, tham gia ý kiến trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tổng hợp; xử lý vay và trả nợ nước ngoài.

9. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Thống kê, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Quỹ hỗ trợ phát triển.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

*   *   *

4. VỤ CÔNG NGHIỆP

 

Vụ Công nghiệp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông; quy chế quản lý đầu tư  xây dựng, quy chế đấu thầu; chiến lược quy hoạch phát triển ngành, các khu công nghiệp, nhà ở; các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91) thuộc các lĩnh vực nói trên.

Vụ Công nghiệp có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc các lĩnh vực được phân công; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chính sách, cơ chế thuộc các lĩnh vực được phân công để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các đề án về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực được phân công, gồm: công nghiệp (cả địa chất, khoáng sản), tài nguyên nước (phần phục vụ sản xuất nước sinh hoạt), xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông (trong đó có công nghệ thông tin); quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy chế đấu thầu; chiến lược quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, nhà ở; các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91) thuộc các lĩnh vực nói trên.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương thuộc các lĩnh vực được phân công.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến các lĩnh vực được phân công; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, xử lý các đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp... thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cung cấp thông tin và đề xuất các giải pháp về những vấn đề thuộc lĩnh vực theo dõi mang tính nổi bật và dư luận quan tâm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp tham gia ý kiến xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp có liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

9. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trong việc xử lý các dự án có sử dụng vốn đầu tư của nước ngoài.

10. Phối hợp với Vụ Nông nghiệp, Vụ Dầu khí xử lý các vấn đề liên quan đến việc quy hoạch, sử dụng nguồn dầu khí, công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, cây nguyên liệu, sử dụng đất đai, các dự án liên quan đến đô thị nông thôn.

11. Phối hợp với Vụ Khoa giáo, Vụ Nông nghiệp, Vụ Văn xã xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị công nghệ, kiến trúc quy hoạch, chất lượng, môi trường sinh thái từ khi chuẩn bị đầu tư các dự án, chuẩn bị xây dựng và quá trình sử dụng các công trình; chế độ tiền lương, an toàn lao động, chính sách về nhà ở người có công.

12. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc các lĩnh vực được phân công.

13. Phối hợp với Vụ Nội chính xử lý các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách về an ninh, quốc phòng.

14. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Bưu chính viễn thông.

15. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

16. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

5. VỤ NÔNG NGHIỆP

 

Vụ Nông nghiệp là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, đất đai, tài nguyên nước, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, thủy lợi, phòng chống và khắc phục thiên tai, xây dựng và phát triển các thành phần kinh tế, định canh, định cư, tái định cư, xây dựng kinh tế mới.

Vụ Nông nghiệp có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, xử lý trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành và các địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các báo cáo, đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

7. Phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp đề xuất các chủ trương, định hướng về đầu tư, về cơ chế chính sách đầu tư chung của nền kinh tế đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

8. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế tham gia ý kiến xử lý các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo, huấn luyện kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển sản xuất, viện trợ; việc cử đoàn ra, đoàn vào thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

9. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

10. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Chương trình 135 và các Tổng công ty có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

*   *   *

6. VỤ DẦU KHÍ

 

Vụ Dầu khí là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực dầu khí.

Vụ Dầu khí có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực dầu khí; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành dầu khí theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tham mưu, giúp việc Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo các hoạt động về dầu khí từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến vận chuyển, chế biến; kinh tế, tài chính và thương mại về dầu khí.

4. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành dầu khí.

5. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự án về dầu khí được Thủ tướng Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ; tham gia cùng các Bộ, ngành và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trong việc chuẩn bị các đề án về dầu khí.

6. Làm đầu mối tiếp nhận, nghiên cứu xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực dầu khí để trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, giải quyết; dự thảo các văn bản chỉ đạo hoạt động dầu khí trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (khi được Thủ tướng Chính phủ giao).

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các dự án, hợp đồng dầu khí; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu dầu khí.

8. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về lĩnh vực dầu khí.

Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tình hình hoạt động của ngành dầu khí.

9. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

7. VỤ THEO DÕI CÔNG TÁC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

(gọi tắt là Vụ đổi mới doanh nghiệp)

 

Vụ Theo dõi công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp (gọi tắt là Vụ Đổi mới doanh nghiệp) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giúp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Vụ Đổi mới doanh nghiệp có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức quản lý, nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước xây dựng đề án về đổi mới tổ chức quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu; phương án thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo các đề án về lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ giao.

6. Thẩm tra, phân tích, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các công việc thường xuyên về sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, do các Bộ, ngành, địa phương, các Tổng công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện luật, pháp lệnh, các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

8. Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đổi mới doanh nghiệp để giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong vịêc thẩm tra các dự án, đề án về chính sách đổi mới, phát triển doanh nghiệp và trong xử lý kiến nghị về đổi mới và phát triển doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các buổi họp, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp... về lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

11. Giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

12. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

13. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

8. VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ

 

Vụ Quan hệ quốc tế là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quan hệ quốc tế (chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại).

Vụ Quan hệ quốc tế có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực quan hệ quốc tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chính sách, cơ chế, phân công tổ chức thực hiện trong lĩnh vực quan hệ quốc tế để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực đối ngoại, bao gồm: các chính sách và chiến lược quan hệ quốc tế (chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực); đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), viện trợ phát triển chính thức (ODA) và của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs), vay và trả nợ nước ngoài do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác ngoại giao, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực như gia nhập WTO, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức ASEAN, APEC, AFTA, viện trợ ODA, viện trợ NGOs, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam,  hợp tác kinh tế-khoa học kỹ thuật, công tác Việt kiều, xuất nhập cảnh, quản lý các cơ quan đại diện nước ngoài và quản lý người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án ODA (trừ các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng), NGOs và FDI (trừ các dự án thuộc lĩnh vực dầu khí, ngân hàng và tài chính) tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ do các cơ quan chức năng trình.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và phục vụ các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, chuẩn bị nội dung và tổ chức các chuyến đi thăm và làm việc nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các đoàn Việt Nam đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

8. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế.

9. Tiếp nhận và trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giải quyết các nội dung trong quan hệ giữa nước ta với Chính phủ các nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài (thư từ, công hàm, điện tín, tiếp khách,...); làm đầu mối trong giao dịch chính thức với các Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, các tổ chức quốc tế, các công ty và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, đề xuất việc cử cán bộ của Vụ làm Thư ký Phân ban hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong các Uỷ ban liên Chính phủ (hoặc tổ công tác hỗn hợp) và trong chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế. Chủ trì chuẩn bị nội dung tham gia đàm phán cấp Chính phủ. Tham gia và tiến hành thủ tục phê duyệt hoặc gia nhập các Điều ước quốc tế.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của các Vụ liên quan, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong các điều ước quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép gia nhập để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (định kỳ hoặc đột xuất); phát hiện các vấn đề nảy sinh và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để xử lý kịp thời.

12. Tổng hợp, phân tích thông tin và dự báo về tình hình quốc tế và kinh tế thế giới phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

13. Phối hợp với Vụ Pháp chế, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế; phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Dầu khí để có ý kiến tham gia xử lý các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, dầu khí.

14. Làm đầu mối, với sự  phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Ngoại giao, Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

15. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

16. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

9. VỤ NỘI CHÍNH

 

Vụ Nội chính là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nội chính, bao gồm: công tác an ninh, quốc phòng, biên giới, biển Đông, hải đảo, phân vạch địa giới hành chính, công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.

Vụ Nội chính có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực công tác nội chính; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý trong lĩnh vực công tác nội chính để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực nội chính, bao gồm: công tác an ninh, trật tự trị an, an toàn xã hội, công tác tôn giáo, cơ yếu, địa giới hành chính; công tác quốc phòng; công tác biên giới; công tác tìm kiếm cứu nạn... do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực nội chính.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực công tác nội chính; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực nội chính; báo cáo và đề xuất các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực hiện.

7. Theo dõi công tác đấu tranh chống các thế lực lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Nhà nước ta; phối hợp với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tổng hợp tình hình, thông tin dư luận trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực nhân quyền; đề xuất các biện pháp cụ thể và phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân quyền; theo dõi công tác chống khủng bố, chống các tổ chức phản động, những đối tượng cơ hội chính trị.

Giúp việc cho các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Biển Đông - Hải đảo, Phân giới cắm mốc biên giới...

8. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực nội chính.

9. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tôn giáo của Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao). 

10. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

10. VỤ THEO DÕI CÔNG TÁC CHỐNG THAM NHŨNG, BUÔN LẬU VÀ

gian lận thương mại (gọi tắt là vụ I)

 

Vụ Theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là Vụ I) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

 

Vụ I có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thanh tra kinh tế, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chính sách, cơ chế, giải pháp phòng chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, thẩm tra các đề án, dự án và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống vi phạm, tội phạm kinh tế; thanh tra kinh tế; phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

4. Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý bước đầu đơn thư và các thông tin gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc tố cáo các hành vi vi phạm về đạo đức cán bộ, công chức, các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước, có dấu hiệu tiêu cực của người có chức vụ, quyền hạn; các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh tế - xã hội; các vi phạm, tội phạm về chức vụ, tham nhũng; các vi phạm, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xử lý các thông tin đó; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực công tác được giao; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Trực tiếp kiểm tra, hoặc chủ trì, phối hợp kiểm tra một số vụ việc liên quan đến kỷ luật, đạo đức cán bộ, công chức, vi phạm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình phòng, chống vi phạm, tội phạm về kinh tế (chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) do các cơ quan chức năng tiến hành, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Làm đầu mối phối hợp công tác với các đơn vị chức năng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các Ban liên quan của Đảng trong việc xử lý các vi phạm, tiêu cực của cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

10. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

11. VỤ XỬ LÝ KHIẾU NẠI , TỐ CÁO (GỌI TẤT LÀ VỤ ii) 

Vụ Xử lý khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Vụ II) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Vụ II có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong việc xác định, lựa chọn những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, thể chế trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thẩm tra, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức, doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; các vụ  khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ  qui định trong Luật Khiếu nại, tố cáo  và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (trừ các tố cáo về tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý những vụ việc cụ thể hoặc những vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo, đề xuất các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể về lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Làm đầu mối tiếp nhận, phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật các đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (trừ các lĩnh vực tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức tiếp công dân theo luật định và chuẩn bị các loại báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đôn đốc việc chuẩn bị các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Thanh tra Nhà nước trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

10. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Thanh tra Nhà nước; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhịệm Văn phòng Chính phủ giao. 

 

*   *   *

 

12. VỤ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN

(gọi tắt là vụ iii)

 

Vụ phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân (gọi tắt là Vụ III) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân.

 

Vụ III có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Quốc hội, Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch và quy chế về quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng nhân dân địa phương.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật; kiểm tra tính hợp pháp của các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; nắm tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân để kịp thời báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; được tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân địa phương khi có yêu cầu.

4. Nghiên cứu, tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc điều hoà, phối hợp, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ với chương trình công tác của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi tiến độ soạn thảo, chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Làm đầu mối giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành chuẩn bị các đề án, dự án theo nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

6. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, các yêu cầu giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các Bộ, ngành và địa phương; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan phục vụ công tác giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các Bộ, ngành, địa phương.

8. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị chương trình và phục vụ các phiên họp liên tịch giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các địa phương.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đề xuất, xử lý những nội dung về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các địa phương, công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử theo luật định; chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án về các văn bản quy phạm pháp luật và công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tiếp nhận và xử lý các đề nghị có liên quan đến cơ cấu, số lượng thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị chương trình, nội dung và phục vụ các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

11. Chủ trì theo dõi và tổng hợp tình hình về nội dung kỳ họp Quốc hội, phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các kiến nghị của các đoàn thể nhân dân, Hội đồng nhân dân địa phương về những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

12. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

13. Làm đầu mối thực hiện quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước.

14. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

13. VỤ THEO DÕI CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC TẠI PHÍA NAM

(gọi tắt là Vụ iv)

 

Vụ theo dõi các lĩnh vực công tác tại phía Nam (gọi tắt là Vụ IV) là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Vụ IV có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn các tỉnh phía Nam; theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ trên địa bàn các tỉnh phía Nam; phân tích, kiến nghị những vấn đề cần giải quyết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các hội nghị, các buổi làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban nhân dân các tỉnh phía Nam; phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các tỉnh phía Nam soạn thảo các đề án, dự án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản về cơ chế, chủ trương, chính sách do các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ động phối hợp với đại diện các Bộ, ngành Trung ương tại phía Nam và địa phương để trao đổi, xử lý những vướng mắc cụ thể đối với những vấn đề đã có chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo đề xuất các giải pháp cụ thể để lãnh đạo có ý kiến giải quyết.

5. Làm đầu mối của Văn phòng Chính phủ tham gia các buổi giao ban của Văn phòng Trung ương Đảng với các Ban của Đảng và đại diện các Bộ, ngành tại phía Nam.

6. Phối hợp với Vụ III theo dõi hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh phía Nam; được tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam khi có yêu cầu.

7. Phối hợp của các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ở các địa phương phía Nam.

8. Cử cán bộ tham gia tiếp dân theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan, tổ chức xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ thông qua địa chỉ của Vụ IV tại thành phố Hồ Chí Minh; phân loại đơn, thư và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phối hợp với Vụ II nắm tình hình để báo cáo, đề xuất và xử lý những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

10. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

14. VỤ ĐỊA PHƯƠNG

 

Vụ Địa phương là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác địa phương.

Vụ Địa phương có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ IV, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực công tác địa phương; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi đôn đốc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra); chủ trì, với sự phối hợp của Vụ IV, tổng hợp báo cáo tình hình địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ của các địa phương.

Phối hợp với Vụ III, theo dõi hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc; được tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có yêu cầu.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các hội nghị của Chính phủ với các địa phương, các vùng và các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc; phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan ghi biên bản, dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

4. Chủ trì nghiên cứu, theo dõi và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề chung đối với các địa phương liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng, các vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế cửa khẩu và các địa phương.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức các buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các Đoàn đại biểu của các địa phương theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực công tác được giao.

7. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Uỷ ban Dân tộc.

8. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những công việc đột xuất: thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, cháy nổ lớn... của địa phương.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan, xử lý các vấn đề về địa giới hành chính cấp tỉnh; đoàn ra, đoàn vào; hiệp y khen thưởng tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các địa phương.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

15. VỤ KHOA GIÁO

 

Vụ Khoa giáo là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực khoa giáo, bao gồm: khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ tự động hoá, công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực công nghệ khác (trừ công nghệ thông tin); giáo dục mầm non, phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học; môi trường, khí tượng thuỷ văn; đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ; sở hữu trí tuệ; ứng dụng và phát triển năng lượng hạt nhân; đo đạc và bản đồ,...

Vụ Khoa giáo có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính về lĩnh vực khoa giáo; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khoa giáo do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa giáo.

4. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lựa chọn những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý thuộc lĩnh vực khoa giáo để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực khoa giáo.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương thuộc lĩnh vực khoa giáo; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực khoa giáo; báo cáo và đề xuất các biện pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo thực hiện.

8. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trong việc thẩm tra đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc cử đoàn ra, mời đoàn vào thuộc lĩnh vực khoa giáo.

9. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 58.

10. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

11. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

16. VỤ VĂN XÃ

 

Vụ Văn Xã là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực văn xã, bao gồm: văn hoá - thông tin, lao động - thương binh và xã hội, y tế, dân số - gia đình - trẻ em, thể dục thể thao, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các vấn đề xã hội khác.

Vụ Văn xã có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực văn xã; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý thuộc lĩnh vực văn xã để giao các cơ quan chức năng nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển lĩnh vực văn xã do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực văn xã.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực văn xã do các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực văn xã; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

7. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ xử lý công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực văn xã.

8. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực văn xã; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về tình hình hoạt động của lĩnh vực văn xã với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

9. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trong việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cử đoàn ra, mời đoàn vào thuộc lĩnh vực văn xã do các Bộ, ngành, địa phương đề nghị.

10. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của: Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế,  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Uỷ ban Thể dục Thể thao, Uỷ ban Dân số - Gia đình  và  Trẻ em,  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực văn xã.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

17. VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

Vụ Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính nhà nước theo mục tiêu, nội dung Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

Vụ Cải cách hành chính có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính nhà nước; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các vấn đề liên quan đến chủ trương, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tham gia với các đơn vị chức năng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, chuẩn bị nội dung các đề án, dự án cải cách hành chính; theo dõi tình hình và báo cáo kết quả việc triển khai các đề án, dự án đó.

4. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra các đề án, dự án về công tác cải cách hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: các đề án, dự án về cải cách thủ tục hành chính; đổi mới sự phân công, phân cấp quản lý hành chính giữa trung ương và địa phương; đổi mới cơ chế quản lý đối với các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; phân loại, phân công, phân cấp quản lý các tổ chức hành chính và sự nghiệp nhà nước; phân loại đơn vị hành chính; hiện đại hoá nền hành chính nhà nước; nghiên cứu sắp xếp tổng thể các Hội đồng, Uỷ ban và các tổ chức tư vấn của Thủ tướng Chính phủ theo hướng cải cách hành chính.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương về cải cách hành chính nhà nước; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

6. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương.

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chủ trương, giải pháp về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

8. Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về lĩnh vực liên quan đến cải cách cách hành chính; phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trong việc thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ các dự án về cải cách hành chính do nước ngoài và các tổ chức quốc tế tài trợ; phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Văn xã trong việc thẩm tra các đề án về tinh giản biên chế, khoán biên chế và chi hành chính.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xây dựng các đề án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính nhà nước.

10. Làm đầu mối theo dõi công tác cải cách cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

12. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

 

18. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công tác thi đua khen thưởng nhà nước, công tác cán bộ và nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, công tác cán bộ và thi đua khen thưởng; phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

2. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm : thành lập mới, sáp nhập, giải thể các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính Nhà nước; chính sách sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung và tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về lĩnh vực công tác được giao; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

4. Phối hợp với Vụ Pháp chế thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh về lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức.

5. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, kiểm tra việc thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng và nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Bố trí cán bộ giúp việc Ban cán sự Đảng Chính phủ; phối hợp với Vụ III trong việc trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn hoặc kỷ luật, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, thẩm tra, trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những văn bản chỉ đạo phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng trong phạm vi cả nước.

8. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tổ chức thực hiện  công tác về tổ chức, cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, bao gồm : tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ: xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chế độ phụ cấp, chế độ hưu trí, bảo hiểm, các chính sách xã hội, nghỉ phép theo quy định hiện hành.

Chủ trì, với sự phối hợp của Cục Quản trị - Tài vụ, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

9. Thực hiện công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, công chức; nghiên cứu, đề xuất việc cử cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ học tập, đào tạo trong và ngoài nước; cử cán bộ, công chức tham gia các ban, tổ công tác liên ngành; xây dựng và ứng dụng chương trình tin học hoá trong quản lý cán bộ, công chức tại Văn phòng Chính phủ.

10. Làm thường trực của các Hội đồng tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện các mặt công tác về tổ chức cán bộ, bao gồm : Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức, Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật...

11. Giúp Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ trong công tác quản lý, đánh giá sử dụng cán bộ, xem xét bổ nhiệm cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền của Đảng uỷ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

12. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Chính phủ từ trần; phối hợp với Cục Quản trị - Tài vụ, Vụ Hành chính tổ chức lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Nhà nước; theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương của cơ quan Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội.

13. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Nội vụ.

14. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

19. VỤ HÀNH CHÍNH

 

Vụ Hành chính là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý công tác hành chính về nghiệp vụ văn phòng; quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các văn bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính có các nhiệm vụ sau:

1. Làm đầu mối, quản lý thống nhất công tác tiếp nhận, phân phát văn bản, tài liệu gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý văn bản của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Chủ trì việc cập nhật văn bản ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vào mạng tin học diện rộng của Chính phủ, mạng tin học của Văn phòng Chính phủ và quản lý, cung cấp văn bản điện tử theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ .

2. Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đúng quy định về hình thức, thể thức, kịp thời và bảo mật.

3. Quản lý thống nhất công tác đánh máy, in, sao chụp văn bản theo đúng quy định về hình thức, thể thức, kịp thời và bảo mật.

4. Quản lý thống nhất công tác thu thập, chỉnh lý, tổ chức sử dụng, cấp chứng thực tài liệu lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

5. Quản lý, sử dụng con dấu của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của cơ quan.

6. Xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế về công tác văn thư, đánh máy, lưu trữ; trực hành chính ngoài giờ làm việc.

Phối hợp với Trung tâm Tin học để áp dụng kỹ thuật tin học trong công tác văn thư, đánh máy, lưu trữ.

7. Chủ trì với sự phối hợp của Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đề xuất, điều chỉnh chương trình khi cần thiết; tổ chức giao ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ; làm văn bản thông báo giao ban; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện những nội dung kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

8. Quản lý việc cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ theo quy định.

9. Biên tập danh bạ điện thoại của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

10. Chủ trì xuất bản cuốn niên giám Chính phủ.

11. Phối hợp với Cục Quản trị -Tài vụ đề xuất việc cải tiến phương tiện, điều kiện làm việc của Văn phòng Chính phủ bảo đảm khoa học, văn minh và hiện đại.

12. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ để Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các quy định về thủ tục hành chính trong xử lý công việc và về quản lý các loại văn bản, giấy tờ trong các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định đó.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ chức các buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với Văn phòng các Bộ, các tỉnh; chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị Chánh Văn phòng các Bộ và các tỉnh trong toàn quốc.

13. Làm đầu mối, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, xem xét trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xét tặng Bằng khen cho đơn vị, cá nhân ở Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều thành tích trong công tác văn phòng; hiệp y trình cấp trên các hình thức khen thưởng bậc cao (Huân chương, danh hiệu cao quý) đối với đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

14. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

15. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

20. CỤC QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

 

Cục Quản trị - Tài vụ là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bảo đảm và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác lễ tân phục vụ hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; thực hiện chức năng quản lý tài chính của đơn vị cấp Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản trị- Tài vụ. Quản lý tài chính tất cả các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu (cấp I, cấp II).

Cục Quản trị - Tài vụ có các nhiệm vụ sau:

1. Bảo đảm phương tiện, điều kiện vật chất; bố trí vị trí, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các phiên họp Chính phủ, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Phó Chủ nhiệm ... với các địa phương, các Bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại phục vụ làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Phó Chủ nhiệm, các chức danh tương đương, các Ban của Thủ tướng Chính phủ và cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ theo đúng chế độ quy định hiện hành của nhà nước và các Quy chế quản lý cụ thể khác .

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ: xây dựng phương án kế hoạch và biện pháp cụ thể bảo vệ cơ quan; tổ chức quản lý và hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan; bảo vệ, giữ gìn trật tự trị an về cơ sở vật chất khu vực cơ quan; xây dựng phương án kế hoạch và biện pháp phòng cháy, chữa cháy, thường trực phòng cháy, chữa cháy khu vực cơ quan.

4. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành liên quan, đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ hậu cần, lễ tân các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Tổ chức phục vụ các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ: về chuyên cơ, lễ tân, tặng phẩm, tài chính.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức đón tiếp, bảo đảm việc ăn, nghỉ của khách nước ngoài đến Việt nam làm việc với Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ.

Tiếp nhận bưu phẩm, hàng hóa, quà tặng... do các tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Chuẩn bị nội dung, trình xin ý kiến trả lời điện, thư, thiếp chúc mừng, chia buồn của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

5. Làm đầu mối và đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động nghi lễ Nhà nước (lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ quốc tang, lễ viếng các anh hùng liệt sỹ...) thuộc nhiệm vụ của Chính phủ; bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ các ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phúng, viếng, điện chia buồn các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương mất.

6. Quản lý toàn bộ các tài sản hữu hình, vô hình có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước, viện trợ, quà tặng... thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ cả về giá trị và hiện vật, bao gồm: trụ sở làm việc, vật kiến trúc, quỹ nhà công vụ, phương tiện đi lại và các tài sản khác của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ theo quy định của Nhà nước.

Theo dõi tình hình biến động tăng, giảm tài sản; xác định nhu cầu cần thiết phải trang bị tài sản cho các đơn vị; thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định; thực hiện quy định về bảo hiểm phương tiện, tài sản; thực hiện và theo dõi tình hình mua sắm sử dụng tài sản hàng hoá, vật tư, xăng, dầu cơ quan.

Thực hiện lưu giữ, bảo quản các tư liệu hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

7. Thay mặt Văn phòng Chính phủ là Chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất; trang bị các phương tiện, điều kiện làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

 Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Văn phòng Chính phủ theo đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước; thực hiện quản lý các hạng mục cải tạo sửa chữa, duy tu, nâng cấp tài sản cố định của Văn phòng Chính phủ theo chế độ quy định hiện hành.

8. Phối hợp với các cơ quan y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên Văn phòng Chính phủ; đảm bảo môi trường, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

9. Bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ cho khách trong nước về họp, về làm việc với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan phục vụ một phần khách trong nước về họp các kỳ họp của Đảng và Quốc hội.

10. Phụ trách phần nghi thức các chuyến thăm viếng các địa phương, các ngành của Thủ tướng, các Phó thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phụ trách và chịu trách nhiệm về mặt lễ tân các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, các cuộc tiếp khách nước ngoài và trong nước của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 11. Quản lý và tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Quản trị- Tài vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tận dụng cơ sở vật chất được giao tổ chức kinh doanh dịch vụ, giảm chi ngân sách nhà nước và bảo tồn vốn, giá trị tài sản của các đơn vị đó theo quy định hiện hành của Nhà nước.

12. Chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước và sự uỷ quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng đối với cán bộ, công nhân viên Văn phòng Chính phủ; quản lý nhà ăn cơ quan Văn phòng Chính phủ.

13. Quản lý, duy trì, nâng cấp vườn hoa, cây xanh trong khu vực trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực trụ sở của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ;

14. Thực hiện các yêu cầu đặc biệt về vật chất, kỹ thuật khi có Chỉ thị của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

15. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp I và cấp II.

16. Tổng hợp toàn bộ kế hoạch vật tư, tiền vốn của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ và các nhu cầu khác, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ duyệt thực hiện. Lập dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Văn phòng Chính phủ; đồng thời gửi cơ quan tài chính kế hoạch thu, chi tài chính kịp thời, đầy đủ theo chế độ Nhà nước quy định.

17. Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách, quyết toán ngân sách.

Trực tiếp phân bổ kinh phí được cấp cho các nhiệm vụ chi tiêu phục vụ hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

18. Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành dự toán của các đơn vị; ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các hoạt động tài chính tại Văn phòng Chính phủ và các đơn vị trực thuộc, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản của nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chính sách chế độ tài chính, tình hình quản lý vật tư tài sản, tiền vốn nhà nước tại tất cả các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ nhằm đảm bảo sử dụng tiền vốn Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng chính sách chế độ.

Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu; tổ chức tập huấn, phổ biến trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn, các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan cho bộ máy kế toán cấp I, cấp II và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc hạch toán, kế toán, công tác quản lý tài sản, vật tư, hàng hoá, tiền vốn ở các đơn vị trực thuộc trên cơ sở bộ máy kế toán hiện tại; giám sát tất cả các hoạt động chi tiêu bằng tiền của cơ quan.

20. Tổng hợp và gửi đúng hạn các loại báo cáo về tình hình thực hiện và kết quả sử dụng ngân sách, quản lý vốn ngân sách và tài sản Nhà nước theo chế độ quy định.

Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị trực thuộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt; gửi báo cáo đến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

21. Tổ chức bộ máy tài vụ - kế toán để ghi chép trung thực, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời nguồn vốn (cấp I, cấp II) và tình hình sử dụng số vốn được cấp; thu đủ, thu đúng các khoản phải thu theo quy định của Nhà nước.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu, thông tin tài chính cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; giúp lãnh đạo Văn phòng lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các hoạt động tài chính, nghiên cứu xây dựng chính sách chế độ áp dụng cho Văn phòng Chính phủ.

22. Kịp thời thanh toán các khoản phát sinh thu, chi trong quá trình chấp hành dự toán.

23. Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức xét duyệt quyết toán hàng quý, năm  của các đơn vị cấp II và các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc.

Rút kinh nghiệm, nhận xét việc sử dụng tài sản, vật tư, hàng hoá và thu chi tài chính theo đúng chế độ kế toán nhà nước.

 Lập báo cáo trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu.

Đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại; nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường quản lý tài chính, định hướng phát triển công tác phục vụ, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trình lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

24. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn định mức chi ngân sách của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chung kinh phí với Văn phòng Chính phủ.

Tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong công tác quản lý tài chính và các vấn đề liên quan đến tài chính tại Văn phòng Chính phủ; chủ trì xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính tại các đơn vị trực thuộc (cấp II ).

25. Giám sát, quản lý, thẩm định việc mua sắm tài sản, hàng hoá, vật tư cho Văn phòng, cho các dự án và các đơn vị trực thuộc; tham gia giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng trong việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản và sửa chữa các hạng mục công trình.

26. Quản lý kinh phí đoàn ra, đoàn vào; trực tiếp tham gia hậu cần, giúp việc cho công tác ngoại giao của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ thăm các nước, đón tiếp đoàn vào...; theo dõi và quản lý chi chuyên cơ.

27. Quản lý Quỹ chi đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 30/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

28. Quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các dự án, chương trình như: Đào tạo lại, nghiên cứu khoa học, luật... và các nhiệm vụ đặc biệt khác của Văn phòng Chính phủ.

29. Phối hợp  với các đơn vị liên quan, tham gia quản lý tài chính các dự án viện trợ cho Văn phòng Chính phủ và các đơn vị khác theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

30. Đảm bảo đủ kinh phí cho việc tổ chức và phục vụ các phiên họp, các hội nghị, các chuyến công tác của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Lập dự toán, giám sát chi tiêu, thanh toán kịp thời theo chế độ và chỉ thị của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; quyết toán kinh phí.

31. Thực hiện lưu giữ, bảo quản các loại sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định.

32. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị phòng, ban trực thuộc Cục Quản trị- Tài vụ.

33. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

34. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

35. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

*   *   *

21. CỤC HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ II

 

Cục Hành chính - Quản trị II là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam;

Làm đầu mối thực hiện về công tác hành chính của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam (có con dấu và tài khoản cấp II riêng);

Quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Hành chính - Quản trị II theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và chế độ quản lý tài chính.

Cục Hành chính - Quản trị II có các nhiệm vụ sau:

1. Làm đầu mối tiếp nhận và quản lý công văn, tài liệu đi và đến của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

2. Tổ chức đánh máy, fax, photo tài liệu phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

3. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định và hướng dẫn về công tác lưu trữ của Văn phòng Chính phủ.

4. Quản lý con dấu của Cục Hành chính - Quản trị II theo quy định của Văn phòng Chính phủ và pháp luật của Nhà nước; quản lý thống nhất hoạt động hành chính của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

5. Tổ chức quản lý, vận hành mạng tin học của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam; bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tin học và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về tin học cho cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

6. Tham mưu và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm điều kiện phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam.

7. Tổ chức quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam và bảo đảm các điều kiện phục vụ các nhà công vụ của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định.

8. Bảo đảm chỗ ăn, nghỉ cho khách trong nước và khách nước ngoài (nếu có) về dự họp, làm việc với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ để phục vụ các hoạt động tại phía Nam của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

10. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức bảo vệ an toàn cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, trụ sở làm việc và các cơ sở phục vụ cho các hoạt động trên tại phía Nam.

11. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phục vụ lễ nghi khánh tiết, lễ tang Nhà nước thuộc chức năng của Chính phủ tại phía Nam; thực hiện hiếu hỷ nội bộ, các ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phúng viếng chia buồn các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương mất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

12. Phối hợp với các cơ quan y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam và Hà Nội khi vào công tác tại phía Nam; các đại biểu về dự hội nghị do Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì.

13. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ và hồ sơ nhân sự theo phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

14. Thực hiện, giải quyết các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

15. Tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức theo quy định.

16. Quản lý ngân sách của đơn vị dự toán cấp II để phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

17. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Hành chính - Quản trị II theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và pháp luật của Nhà nước.

18. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

19. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

20. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

22. TRUNG TÂM THÔNG TIN BÁO CHÍ

 

Trung tâm Thông tin báo chí là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng đảm bảo cung cấp thông tin báo chí cho Thủ tướng Chính phủ; phối hợp thực hiện cơ chế phát ngôn báo chí về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức hoạt động xuất bản, phát hành Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trang tin điện tử của Chính phủ trên Internet.

Trung tâm Thông tin báo chí có các nhiệm vụ sau:

1. Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan báo chí và truyền thông; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức các cuộc họp báo, tiếp báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ trì tổ chức các cuộc họp báo định kỳ hoặc đột xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Phối hợp thực hiện cơ chế phát ngôn báo chí của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên cung cấp thông tin theo quy định cho báo chí và nhân dân về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện nhiệm vụ điểm báo hàng ngày trình Thủ tướng Chính phủ; thu thập thông tin từ báo chí và từ các nguồn thông tin khác phản ánh dư luận xã hội đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các Vụ liên quan xử lý các vấn đề báo nêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp kiểm tra, theo dõi việc thực hiện để báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức hoạt động xuất bản, phát hành Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Tổ chức hoạt động và quản lý Trang Tin điện tử của Chính phủ trên Internet.

7. Bảo đảm công tác thư viện, tư liệu; sưu tập, lưu trữ, biên tập, xuất bản các tài liệu, tư liệu và ấn phẩm thông tin tham khảo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, phục vụ công tác tham mưu, nghiên cứu của Văn phòng Chính phủ.

8. Phối hợp với Cục Quản trị - Tài vụ quản lý tài sản, tài chính; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Trung tâm theo đúng các quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

9. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

10. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

 

*   *   *

 

23. TRUNG TÂM TIN HỌC

 

Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học diện rộng của Chính phủ; bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng tin học, kỹ thuật hệ thống mạng máy tính và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các mặt công tác của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Tin học có các nhiệm vụ sau:

        1. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, xác định nhu cầu và khả năng tin học hoá đối với các mặt công tác của Văn phòng Chính phủ, xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ theo quy định chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng tin học được cài đặt trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ và của Văn phòng Chính phủ trong khuôn khổ chương trình chung của Chính phủ; quản lý vận hành, bảo đảm  hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn của các hệ thống mạng tin học tại Văn phòng Chính phủ; tham  gia các công việc thiết kế, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng máy tính của Văn phòng Chính phủ; đề xuất, trình cấp có thẩm  quyền phê duyệt cấu hình các trang thiết bị tin học cần triển khai, nâng cấp và hoàn thiện tại Văn phòng Chính phủ.

3. Chấp hành quy chế quản lý mạng, các quy trình kỹ thuật, các chuẩn thông tin và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố; xây dựng để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành quy chế, quy trình bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và theo dõi, kiểm  tra việc thực hiện các quy chế, quy trình đó.

4. Tổ chức xây dựng, triển khai và duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng tại Văn phòng Chính phủ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử tại Văn phòng Chính phủ.

5. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản trị- Tài vụ và các đơn vị khác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về tin học; lập dự toán kinh phí hàng năm về phát triển và ứng dụng tin học tại Văn phòng Chính phủ; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính và các thiết bị trên mạng; sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng và các thiết bị mạng.

6. Quản lý tài sản - tài chính và biên chế được giao, theo quy định của Nhà nước và của Văn phòng Chính phủ.

7. Chủ trì, với sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với cán bộ, công chức của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

8. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng Chính phủ.

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(đã ký)

 

Đoàn Mạnh Giao

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07/08/2003 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.429

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167