Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2011 về công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 08/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thanh Triều
Ngày ban hành: 31/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TH�NH PHỐ HỒ CH� MINH
ỦY BAN NH�N D�N QUẬN 7
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 08/QĐ�UBND

Quận 7, ng�y 31 th�ng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V C�NG KHAI C�C THỦ TỤC H�NH CH�NH TẠI UBND QUẬN 7

ỦY BAN NH�N D�N QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ quyết định số 3492/QĐ-UBND ng�y 21/7/2009 của UBND Th�nh phố Hồ Ch� Minh về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại Ủy ban nh�n d�n quận - huyện tr�n địa b�n Th�nh phố Hồ Ch� Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ng�y 20/4/2010 của UBND Th�nh phố Hồ Ch� Minh về việc th�ng qua phương �n đơn giản h�a thủ tục h�nh ch�nh thực hiện tr�n địa b�n Th�nh phố Hồ Ch� Minh;

Căn cứ Quyết định số 4949/QĐ-UBND ng�y 05 th�ng 11 năm 2010 của Ủy ban nh�n d�n th�nh phố Về việc c�ng bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung v� thay thế thủ tục h�nh ch�nh trong Bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại Ủy ban nh�n d�n quận - huyện tr�n địa b�n th�nh phố Hồ Ch� Minh;

X�t đề nghị của Ch�nh văn ph�ng UBND Quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay c�ng khai c�c thủ tục h�nh ch�nh được giải quyết tại Ủy ban nh�n d�n quận 7 gồm 372 thủ tục thuộc 41 lĩnh vực theo phụ lục đ�nh k�m. Nội dung c�ng khai gồm: t�n thủ tục h�nh ch�nh; tr�nh tự thực hiện; c�ch thức thực hiện; Th�nh phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Cơ quan thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Kết quả thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Lệ ph�; T�n mẫu đơn, mẫu tờ khai; Y�u cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ ph�p l� của thủ tục h�nh ch�nh.

1. Trường hợp những thủ tục h�nh ch�nh được c�ng khai tại Quyết định n�y được cơ quan nh� nước c� thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc b�i bỏ sau ng�y hiệu lực của quyết định v� c�c thủ tục h�nh ch�nh mới được ban h�nh th� �p dụng theo đ�ng quy định của cơ quan nh� nước c� thẩm quyền v� phải cập nhật để c�ng khai.

2. Trường hợp những thủ tục h�nh ch�nh do cơ quan nh� nước c� thẩm quyền ban h�nh nhưng chưa được c�ng khai tại Quyết định n�y, th� được �p dụng theo đ�ng quy định của cơ quan nh� nước c� thẩm quyền v� phải được cập nhật c�ng khai phục vụ nh�n d�n.

Điều 2. Ch�nh văn ph�ng UBND quận c� tr�ch nhiệm chủ tr�, phối hợp với Thủ trưởng c�c ph�ng ban thường xuy�n cập nhật để tr�nh Ủy ban nh�n d�n Quận c�ng khai những thủ tục h�nh ch�nh n�u tại Điều 1 Quyết định n�y. Thời hạn cập nhật từ ng�y văn bản quy định thủ tục h�nh ch�nh c� hiệu lực thi h�nh.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n quận, Thủ trưởng c�c đơn vị c� li�n quan, Gi�m đốc c�ng ty TNHH một th�nh vi�n Dịch vụ c�ng �ch quận 7, Chủ tịch UBND 10 phường v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh quyết định n�y. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y k�.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Ban chỉ đạo cải c�ch h�nh ch�nh TP;
- Sở Nội vụ; Văn ph�ng UBND Th�nh phố;
- TT.QU, TT.UBND quận;
- Đảng ủy, UBND 10 phường;
- 47 khu phố;
- Bộ phận Tiếp d�n; Bộ phận TNHS (ni�m yết);
- Lưu (DC\2011\QĐ\CCHC).

TM .ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2011 về công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141