Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông, kèm theo Quyết định 33/2011/QĐ-UBND

Số hiệu: 08/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 14/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH ĐẮK NÔNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2011/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2011 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông.

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 5 (Thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh) như sau:

“1. Các chức danh do UBND tỉnh quản lý:

a) Cán bộ, công chức, viên chức là cấp trưởng các Ban, Chi cục thuộc Sở; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Đại học trực thuộc tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công lập; Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc: Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Giám đốc, Phó Giám đốc các Quỹ thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

2. Các chức danh do Giám đốc Sở quản lý:

Cán bộ, công chức, viên chức là cấp phó các Ban, Chi cục thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp Sở; Người đứng đu, cp phó người đứng đu; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề (trừ các chức danh được nêu tại khoản 1 Điu này).”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, thành Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

“1. Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh:

a) Thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các Ban, Chi cục trực thuộc Sở, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện theo cơ cấu các cơ quan chuyên môn cp tỉnh, cp huyện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn;

b) Thành lp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lp trực thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Sở; các Ban, Chi cục thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh theo quy định ca pháp luật;

d) Quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, xếp hạng, chuyển đổi hình thức sở hữu các Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Quyết định công nhận các Trường: Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non đạt chuẩn Quốc gia; công nhận các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định xếp hạng, phân loại các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cp huyện theo thm quyn phân cp quản lý;

c) Quyết định thành lập, đổi tên, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hp liên ngành cp tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định thành lập mới các thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh;

đ) Cho phép thành lập Hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; phê duyệt Điều lệ Hội đối với Hội cấp tỉnh;

e) Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

f) Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra đi với các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện trong việc thực hiện, phân loại, xếp hạng các tchức sự nghiệp, dịch vụ công lập theo phân cấp.”

3. Bổ sung khoản 6 Điều 7 (Thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ) như sau:

“6. Thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện, trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.”

4. Bổ sung điểm e khoản 1 Điều 8 (Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở) như sau:

“e) Phê duyệt Điều lệ Hội đối với Hội cấp huyện, cấp xã”

5. Bổ sung khoản 9 Điều 14 (Thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ) như sau:

“9. Xem xét, quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh; viên chức trong các tchức, đơn vị sự nghiệp công lập; những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước và những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu, thành công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước không phải qua thi tuyển.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 10, bổ sung khoản 11, Điều 15 (Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp huyện, giám đốc sở) như sau:

“10. Thống kê và báo cáo về số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương của đội ngũ cán bộ, công chức hàng năm thuộc quyền quản lý về Sở Nội vụ (Chậm nhất là ngày 30 tháng 3 của năm sau);

11. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển đối với việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh; viên chức trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thành công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước không phải qua thi tuyển.”

7. Bsung khoản 3 Điều 16 (Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh) như sau:

“3. Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 (Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ) như sau:

“1. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; việc thực hiện chính sách, chế độ về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã;

2. Hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã;

3. Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã;

4. Tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 (Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cp huyện) như sau:

“1. Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã;

2. Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; Quyết định tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc, nghỉ hưởng chế độ, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã theo quy định;

3. Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách khác đi với cán bộ, công chức cấp xã;

4. Việc tổ chức xét chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch mới đối với cán bộ, công chức cp xã, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ;

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định;

6. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cp xã và giải quyết khiếu nại, tcáo đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;

7. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã hàng năm;

8. Tổng hợp, thống kê báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn cấp huyện về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 3 hàng năm.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 (Thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp xã) như sau:

“1. Trực tiếp quản lý và sử dụng công chức cấp xã; nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức cấp xã;

2. Thực hiện chế độ, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, tạo nguồn đối với cán bộ, công chức cấp xã;

3. Xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện khen thưởng, xlý vi phạm đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;

5. Báo cáo slượng, chất lượng, danh sách và tiền lương của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn cho cơ quan quản lý cán bộ, công chức cấp huyện;

6. Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.”

11. Bổ sung khoản 6 Điu 22 (Thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ) như sau:

“6. Quyết định thành lập Ban Giám sát để giám sát công tác tuyển dụng viên chức trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, các Sở, ngành; để giám sát công tác tổ chức xét hoặc thi thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức Hạng III, Hạng IV trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, các Sở, ngành.”

12. Sửa đổi khoản 1 và khoản 5 Điều 23 (Thm quyền, trách nhiệm của UBND cấp huyện, Giám đốc Sở) như sau:

“1. Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp hoặc phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tuyển dụng, xét thấy đủ điều kiện, năng lực thành lập Hội đồng tuyển dụng; quyết định tuyển dụng viên chức và báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ đtheo dõi quản lý.

5. Quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức công tác tại các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trong tỉnh; quyết định điu động, luân chuyển, biệt phái viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đng thời báo cáo vSở Nội vụ để theo dõi, quản lý.”

13. Sửa đổi khoản 1 Điều 24 (Thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh phân cp quyn tuyn dụng viên chức) như sau:

“1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức và báo cáo kết quả tuyển dụng vSở Nội vụ đtheo dõi quản lý.”

14. Sửa đổi, bổ sung đim c khon 1 Điều 28 (Thm quyền, trách nhiệm của Giám đc Sở theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý) như sau:

“c) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu tởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thm quyn quản lý, bao gm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh.”

15. Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 29 (Thẩm quyền trách nhiệm của UBND cấp huyện).

16. Sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức ” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức ” và “Chuyển loại” bằng “Thăng hạng”.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ VN tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các cơ quan chuyên môn, các Hội đặc thù thuộc UBND tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Công Báo Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tnh;
- Lưu: VT, HCTC, KHTH-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông, kèm theo Quyết định 33/2011/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168