Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Số hiệu: 08/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Tấn
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 28 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi tại Tờ trình số 17/TTr-TTVH ngày 21 tháng 4 năm 2011;

Xét Văn bản số 143/TP ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Trưởng Phòng Tư pháp huyện về thẩm định dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 551/TTr-PNV ngày 20 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CỦ CHI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, trách nhiệm công vụ và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi.

2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Trung tâm.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, được thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-UB ngày 22 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng:

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa để đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trí lành mạnh của quần chúng trên địa bàn.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

Trung tâm Văn hóa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện theo chế độ thủ trưởng, cấp dưới chịu sự lãnh đạo của cấp trên và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng năm nhằm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện; tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt.

b) Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, giới thiệu sách - báo, các hình thức giáo dục truyền thống, câu lạc bộ - đội - nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề, vui chơi giải trí.

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. Tổ chức các lớp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng để góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

d) Sưu tầm hình ảnh, bổ sung tài liệu, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.

đ) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ.

e) Tổ chức các loại hình văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

g) Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đọc sách, xây dựng và quản lý vốn tài liệu. Hỗ trợ mạng lưới thư viện, phòng đọc, tủ sách và luân chuyển sách báo cho cơ sở.

h) Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Quản lý công chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi giao.

2. Quyền hạn:

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; đề xuất khen thưởng các đơn vị có nhiều đóng góp về hoạt động văn hóa.

b) Liên doanh, liên kết hợp tác trong và ngoài nước. Giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các Trung tâm Văn hóa quận, huyện khác.

c) Huy động vốn và vay vốn tín dụng.

d) Được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc. Điều động, bổ nhiệm, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY - TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc

2. Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính Quản trị;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Bộ phận Thư viện;

- Bộ phận Nhà Truyền thống;

Điều 6. Trách nhiệm công vụ

1. Ban Giám đốc: Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ra quyết định bổ nhiệm, điều chuyển hoặc miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

a) Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và trước pháp luật về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật.

Khi vắng mặt, có thể ủy quyền cho một Phó Giám đốc điều hành và giải quyết các hoạt động của Trung tâm.

b) Các Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc quản lý, điều hành một số mặt công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về giải quyết công việc được phân công và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Quản trị:

Hành chính - dịch vụ: Có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch công tác hàng năm và lập báo cáo định kỳ về thực hiện nhiệm vụ hoặc đột xuất của Trung tâm. Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức, quản lý công tác văn thư - lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động. Khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của đơn vị.

Tài vụ: Có nhiệm vụ quản lý tài sản công và bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Trung tâm. Quản lý công tác tài chính, kế toán của Trung tâm. Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Lập báo cáo quyết toán thu chi; quyết toán tài chính theo đúng quy định, lập dự trù mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị theo kế hoạch; thanh toán các chế độ tài chính cho cán bộ, công chức, người lao động và quản lý tiền mặt, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.

b) Phòng Nghiệp vụ:

Văn hóa - Văn nghệ: Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc về thực hiện tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống; xây dựng các đội văn nghệ quần chúng phục vụ yêu cầu chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân; định hướng các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, đội - nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật. Tổ chức các lớp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm công tác văn hóa ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp năng khiếu văn hóa nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện.

Thông tin cổ động: Có nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm. Thực hiện việc vận động, phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban nhân dân 20 xã - thị trấn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa.

c) Bộ phận Thư viện: Có nhiệm vụ tuyên truyền giới thiệu sách, báo bằng các hình thức thông tin thư mục và hướng dẫn tra cứu, phát huy triệt để nội dung vốn sách, báo phục vụ. Hướng dẫn, giúp đỡ nghiệp vụ cho mạng lưới thư viện, phòng đọc, tủ sách và luân chuyển sách báo cho cơ sở.

d) Bộ phận Nhà Truyền thống: Có nhiệm vụ tổ chức hoạt động nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng. Thống kê lập hồ sơ của các di tích trên địa bàn và đề nghị xếp hạng. Nghiên cứu khoa học về lịch sử truyền thống địa phương, sưu tầm hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa để bảo tồn và trưng bày giới thiệu phục vụ khách tham quan.

Tổ chức hoạt động triển lãm tại chỗ và triển lãm lưu động, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho nhân dân, đồng thồi hỗ trợ cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng.

Điều 7. Biên chế

1. Biên chế nhân sự của Trung tâm Văn hóa do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi quyết định theo mức biên chế sự nghiệp, căn cứ chức danh và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn.

2. Căn cứ kế hoạch và nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính của đơn vị. Giám đốc Trung tâm Văn hóa báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi để được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cơ chế tài chính

Trung tâm Văn hóa là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 9. Cơ sở vật chất

Nguồn đầu tư cơ sở vật chất (ngân sách cấp):

- Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi (Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi);

- Nhà Truyền thống huyện (Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi);

- Thư viện huyện (Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi);

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi được huy động, bao gồm:

a) Ngân sách huyện cấp một phần theo kế hoạch được duyệt hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn

- Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vay tín dụng, vốn liên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên kết;

c) Chi đảm bảo phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi theo quy định và theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Trung tâm Văn hóa chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Trung tâm Văn hóa có trách nhiệm báo cáo các mặt hoạt động của đơn vị theo định kỳ cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi; đồng thời có các quan hệ chủ yếu như sau:

- Phòng Văn hóa Thông tin huyện: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức sự nghiệp;

- Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đối với các thiết chế văn hóa cơ sở: Trung tâm hướng dẫn hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đối với ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện: là mối quan hệ phối hợp công tác;

- Đối với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: quan hệ theo quy định của pháp luật.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Thanh tra, kiểm tra

Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đồng thời tự tổ chức kiểm tra theo quy định pháp luật.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Khen thưởng và xử lý vi phạm các cá nhân và tập thể được thực hiện theo quy định pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Căn cứ Quy chế này, Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình hoạt động của Trung tâm, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, ban hành nội quy, quy chế làm việc của các phòng, bộ phận và các quy định phục vụ công tác điều hành, bảo đảm thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xem xét, sửa đổi và bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50