Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Số hiệu: 08/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực 814 tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định về các hoạt động văn hóa - thông tin và dịch vụ văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh uỷ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K5, K13, TT Công báo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đội kiểm tra liên ngành các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Quy chế này lấy tên là Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, giúp UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Thường trực 814 tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 3. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được quyền kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên phạm vi toàn tỉnh, xử lý và kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

Điều 4. Việc kiểm tra, xử lý của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm nguyên tắc xử lý hành chính theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH

Điều 5. Về cơ cấu tổ chức:

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh gồm có: Đội trưởng, Đội phó và các thành viên.

2. Đội có một thư ký giúp việc, chọn trong số các thành viên của Đội.

Điều 6. Nhiệm vụ:

Kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên các lĩnh vực: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; điện ảnh; biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin, máy tính và xuất bản phẩm), viết, đặt biển hiệu; mỹ thuật; nhiếp ảnh; thư viện; quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và các quyền liên quan; bảo vệ di sản văn hóa, công trình văn hóa - nghệ thuật; các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; các nơi tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các hình thức vui chơi giải trí khác; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động:

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

2. Thường trực 814 tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

3. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

a) Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (Công an, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế...) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

c) Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.

4. Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Thủ trưởng trực tiếp và Thường trực 814 tỉnh.

5. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 02 thành viên có thẻ kiểm tra cùng tham gia, phải đảm bảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ.

6. Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội phải xuất trình Thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định của mình.

Điều 8. Quyền hạn:

1. Lập biên bản đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch… Tạm giữ những đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi vi phạm và bảo đảm cho việc thi hành các quyết định xử lý sau này.

2. Đình chỉ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch vi phạm các quy định của Nhà nước.

3. Đề xuất cơ quan chức năng các hình thức xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng, Đội phó, Thư ký và các thành viên trong Đội:

1. Đội trưởng

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về các hoạt động chung của Đội trước Thường trực 814 tỉnh, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và UBND tỉnh.

b) Phân công, điều hành các thành viên trong Đội thực hiện việc kiểm tra theo chỉ đạo của Thường trực 814 tỉnh.

c) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành có liên quan.

d) Chủ trì các cuộc họp của Đội để kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Đội.

e) Báo cáo kết quả hoạt động của Đội cho Thường trực 814 tỉnh và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp sau khi kiểm tra theo định kỳ hàng tháng hoặc thấy cần thiết.

2. Đội phó

a) Được Đội trưởng phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Đội.

b) Được Đội trưởng ủy quyền thay mặt Đội trưởng điều hành mọi hoạt động của Đội khi Đội trưởng vắng mặt và chịu trách nhiệm trước cấp trên về hoạt động của Đội.

3. Thư ký Đội

a) Giúp Đội trưởng dự thảo kế hoạch công tác và báo cáo kết quả công tác của Đội theo định kỳ hoặc đột xuất.

b) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động kiểm tra.

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra, chuẩn bị nội dung các cuộc họp xử lý của Đội. Theo dõi kết quả xử lý vi phạm.

d) Ghi biên bản các cuộc họp của Đội.

e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Đội.

g) Bảo quản tang vật và phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đội phân công.

4. Các thành viên trong Đội

- Thực hiện việc kiểm tra và các công tác khác theo sự phân công của Đội trưởng hoặc Đội phó.

* Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được UBND tỉnh cấp Thẻ kiểm tra để thi hành công vụ.

Chương III

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 10. Mối quan hệ giữa Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh với các Đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành khác trong tỉnh:

Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 6 của Quy chế này, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết có thể liên hệ, trao đổi công việc và hỗ trợ cho nhau về người, phương tiện hoạt động với các đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành khác trong tỉnh và ngược lại, bảo đảm cho hoạt động kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

Điều 11. Mối quan hệ với UBND và Đội kiểm tra liên ngành 814 - 178 các huyện, thành phố trong tỉnh:

1. Khi tiến hành kiểm tra ở địa phương nào, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phối hợp với UBND huyện, thành phố, các ngành có liên quan ở địa phương đó để thực hiện nhiệm vụ (trừ trường hợp đột xuất).

2. Khi cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có quyền yêu cầu Đội kiểm tra liên ngành 814 - 178 của huyện, thành phố hoặc xã, phường, thị trấn cùng phối hợp thực hiện.

3. Khi Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có yêu cầu, Đội kiểm tra liên ngành 814 - 178 của huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn phải đáp ứng các yêu cầu đó.

Điều 12. Về phân cấp địa bàn kiểm tra:

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh tiến hành kiểm tra các địa bàn trọng điểm trong tỉnh như: các phường của thành phố Quy Nhơn, các thị trấn và môt số địa bàn trọng điểm khác.

2. Đội kiểm tra liên ngành 814 - 178 của huyện, thành phố tiến hành kiểm tra trên địa bàn mình phụ trách.

3. Khi tiến hành đợt ra quân kiểm tra, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và Đội kiểm tra liên ngành 814 - 178 các huyện, thành phố phối hợp cùng kiểm tra, không phân biệt địa bàn để tránh trùng lắp.

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh (kể cả trang bị các phương tiện hoạt động) được hỗ trợ từ khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính do Đội xử lý. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Tài chính kiểm tra, xác định số kinh phí hỗ trợ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 14. Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh khi thi hành công vụ được chi bồi dưỡng làm thêm giờ, chi bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của cá nhân và các khoản chi khác theo chế độ hiện hành (do cơ quan Thường trực 814 tỉnh thanh toán).

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15. Cơ quan, tổ chức và cá nhân (kể cả thành viên Đội kiểm tra) có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch thì được xét khen thưởng đột xuất và hàng năm theo quy định.

Điều 16. Xử lý vi phạm:

Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt quá thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thường trực 814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những điểm chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phản ảnh cho Thường trực 814 tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.351
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78