Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Văn Đức
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 263/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 12;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và Trưởng Phòng Nội
vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Trưởng Phòng Nội vụ và các thành viên Ban chỉ đạo quận có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO  “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” (dưới đấy gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” ngày càng sâu rộng trên địa bàn quận 12.

Điều 3. Ban chỉ đạo hoạt động thường xuyên, có kế hoạch thiết thực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban chỉ đạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban chỉ đạo.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

5.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn quận 12.

5.2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào.

5.3. Đề ra các giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

5.4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị UBND quận khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào.

5.5. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp theo hướng: Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng Phòng VHTT-TT và Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo

6.1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.

6.2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo; các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào.

6.3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban chỉ đạo, giữa Ban chỉ đạo quận với Ban chỉ đạo các phường.

6.4. Chỉ đạo xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của Phó Ban chỉ đạo

7.1. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào khi được Trưởng ban ủy quyền.

7.2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

7.3. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo để đưa ra Ban chỉ đạo thảo luận, quyết định.

7.4. Thay mặt Ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các hoạt động đột xuất, quan trọng, cấp bách.

7.5. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban chỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo

8.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên.

8.2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

8.3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

Điều 9. Nhiệm vụ cụ thể của các ban ngành liên quan

9.1. Phòng VHTT-TT phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo. Chủ trì phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa.

9.2. Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng phong trào. Chủ trì cuộc vận động “Toàn dân ĐKXDĐSVH ở khu dân cư”.

9.3. Liên đoàn Lao động chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động.

9.4. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Hội Cựu chiến binh quận chủ trì, phối hợp với Phòng VHTT-TT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” theo hệ thống đoàn thể từ quận đến cơ sở.

9.5. Trung tâm TDTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

9.6. Phòng Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Phòng VHTT-TT, Công an quận chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội.

9.7. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng VHTT-TT chỉ đạo, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

9.8. Phòng Giáo dục, Công an quận, Quận đội chủ trì phối hợp với Phòng VHTT-TT để chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” trong các trường học, lực lượng Công an nhân dân và lực lượng vũ trang.

9.9. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Ban chỉ đạo các cấp.

9.10. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận: hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 11. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo trình Chủ tịch UBND quận quyết định danh sách thành viên, bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 12. Ban chỉ đạo thực hiện công tác dưới sự lãnh đạo của Quận ủy - UBND quận, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 13. Trưởng Phòng VHTT-TT - Phó Thường trực Ban chỉ đạo giúp việc Ban chỉ đạo trong hoạt động.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

Điều 15. Họp Ban chỉ đạo

1. Họp Ban chỉ đạo: 03 tháng/lần.

2. Họp Thường trực Ban chỉ đạo: 01 tháng/lần.

3. Hội nghị sơ kết phong trào: 01 năm/lần.

4. Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH”: 03 năm/lần.

Điều 16. Kiểm tra phong trào: Thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra phong trào tại các địa phương 01 năm/lần.

Điều 17. Báo cáo hàng năm: Thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo phường báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào với Thường trực Ban chỉ đạo (thông qua Phòng VHTT-TT trước ngày 31 tháng 12 hàng năm).

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 19. Trưởng Ban chỉ đạo quận, phường, căn cứ Quy chế này để ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” các phường./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101