Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 26/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 08/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 08/2007/QĐ-BNN, NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 12 tháng 7 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 04/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg và Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cụ
c Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Cao Đức Phát:

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  08/2007/QĐ-BNN, ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 04/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ là tổ chức liên ngành và chỉ đạo cao nhất giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa chữa cháy rừng trong toàn quốc.

Điều 2. Bản Quy chế này quy định nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo và từng thành viên trong Ban chỉ đạo; tổ chức, nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chính quyền cơ sở và chủ rừng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Chỉ đạo, điều hành việc phối kết hợp giữa các lực lượng liên ngành và các địa phương trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Xây dựng phương án và chỉ đạo việc huy động nguồn lực hỗ trợ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở những điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trái phép và những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao và cháy lớn.

4. Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền các cấp, các ngành trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô.

5. Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải quyết các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong trường hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và khi xảy ra cháy rừng nghiêm trọng và hỗ trợ khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

Chương 2

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

Mỗi thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm giải quyết lĩnh vực công việc thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách phục vụ cho công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

1. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo

a) Trưởng Ban chỉ đạo

Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm chung về công tác của Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan hữu quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Chủ trì các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Ban chỉ đạo;

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện;

- Ra lệnh điều động lực lượng, phương tiện của các tổ chức và cá nhân để ứng cứu chữa cháy rừng trong những tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, vượt khả năng chữa cháy của địa phương; tổ chức, điều động lực lượng truy quét các tụ điểm phá rừng, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép liên quan đến nhiều địa phương hoặc vùng biên giới;

 - Báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những biện pháp chỉ đạo và giải quyết kịp thời khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.

b) Phó trưởng Ban chỉ đạo

+ Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm thường trực Ban chỉ đạo và thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo khi Trưởng Ban chỉ đạo đi vắng;

- Chỉ đạo xây dựng quy chế và chế độ thông tin, báo cáo chuyên đề về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch kiểm tra liên ngành những khu vực trọng điểm về phá rừng và vùng rừng có nguy cơ cháy cao ở các địa phương. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phương án, dự án, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; khắc phục hậu quả cháy rừng của các ngành, các địa phương;

- Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Phó trưởng Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an

- Chỉ đạo lực lượng Công an thuộc Bộ phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương xây dựng phương án tác chiến trong triển khai kiểm tra, truy quét xoá bỏ  các tụ điểm và điểm nóng phá rừng, tụ điểm buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm; hỗ trợ chữa cháy rừng ở các khu vực trọng điểm quốc gia;

- Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các lực lượng liên quan xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và phương án chống chặt phá rừng trái phép. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương trọng điểm về phá rừng và cháy rừng;

- Chỉ huy, điều động lực lượng Công an tham gia ứng cứu chữa cháy rừng trong những tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, vượt khả năng chữa cháy của địa phương; truy quét xoá bỏ các tụ điểm phá rừng, khai thác lâm sản, buôn bán vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã quý hiếm trái phép liên quan đến nhiều địa phương hoặc vùng biên giới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

 + Phó trưởng Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo lực lượng quân đội tổ chức bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với diện tích rừng do lực lượng quân đội quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương trọng điểm về phá rừng và cháy rừng;

- Chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng xây dựng phương án tác chiến bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở các khu vực trọng điểm cháy rừng và điểm nóng về phá rừng. Tổ chức lực lượng  sẵn sàng hỗ trợ địa phương và chủ rừng ứng cứu các vụ cháy rừng lớn vượt tầm kiểm soát của các địa phương. Tham gia ngăn chặn phá rừng, khai thác lâm sản, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép vùng giáp ranh nhiều tỉnh và vùng biên giới;

- Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng phối hợp với các lực lượng liên quan xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và phương án chống chặt phá rừng trái phép. Tổ chức huấn luyện đội ngũ dân quân tự vệ thành lực lượng chủ lực sẵn sàng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng trái phép ở cấp cơ sở ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

c) Các thành viên Ban chỉ đạo

+ Thứ trưởng Bộ Thương mại

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể về miễn thuế đối với một số phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tìm kiếm và giới thiệu các phương tiện, trang thiết bị tiên tiến phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản và động vật hoang dã trái phép;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Thứ trưởng Bộ Tài chính

- Hướng dẫn cho các Sở Tài chính cấp tỉnh về chế độ thu- chi tài chính trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Chỉ đạo lực lượng Hải quan phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản và động vật hoang dã trái phép qua biên giới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp tác chặt chẽ với Cục Kiểm lâm trong cung cấp các số liệu khí tượng thuỷ văn hàng ngày và định kỳ cho chương trình dự báo nguy cơ cháy rừng và các ảnh viễn thám để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường và các giải pháp phục hồi rừng sau phá rừng hoặc cháy rừng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và giải quyết các vấn đề thuộc về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người tham gia bảo vệ rừng; chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả sau cháy rừng;

- Nghiên cứu các chính sách đối với người dân sống ở vùng sâu, vùng xa và các đối tượng dân nghèo để hỗ trợ và cải thiện cuộc sống cho người dân;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc sống ven rừng và gần rừng nêu cao tinh thần tự giác ngăn chặn các hành vi phá rừng và tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Hướng dẫn đồng bào chuyển đổi phương thức canh tác nương rẫy, du canh, du cư sang các hình thức canh tác phù hợp, nhằm xoá bỏ dần tập quán canh tác lạc hậu sang làm nương rẫy cố định và định cư để ổn định cuộc sống;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức chỉ đạo triển khai các dự án ưu tiên hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn ở các khu vực trọng điểm cháy rừng và các điểm nóng về phá rừng để cải thiện cuộc sống;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

- Thông tin kịp thời và đầy đủ các bản tin dự báo nguy cơ cháy rừng và các vụ cháy rừng;

- Xây dựng và phát các bản tin, phóng sự và các chương trình chuyên đề về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong cả nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

- Thông tin kịp thời và đầy đủ các bản tin dự báo nguy cơ cháy rừng và các vụ cháy rừng trong các chương trình thời sự của Đài;

- Chỉ đạo Ban chương trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường đưa các bản tin, phóng sự và các chương trình chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên đài tiếng nói Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng văn bản chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh hướng dẫn lập kế hoạch và thẩm duyệt các dự án đầu tư liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Tìm kiếm dự án đầu tư cho các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn và Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Quân khu, Quân đoàn; Bộ chỉ huy quân sự; Bộ đội biên phòng cấp tỉnh triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên những khu vực do lực lượng quân đội quản lý và đóng quân;

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc huấn luyện, diễn tập của các đơn vị quân đội trong và gần rừng tránh để xảy ra cháy rừng; 

- Chịu trách nhiệm huy động nhanh nhất lực lượng quân đội tham gia truy quét lâm tặc phá hoại rừng và chữa cháy rừng khi Ban chỉ đạo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Cục Phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Công an địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng theo Thông tư 144/2002/TTLT-BNNPTNT/BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002;

- Phối hợp với Cục Kiểm lâm tổ chức một số cuộc kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các tỉnh trọng điểm cháy rừng;

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, địa phương có liên quan xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về công tác chữa cháy rừng;

- Chịu trách nhiệm huy động kịp thời lực lượng phòng cháy, chữa cháy ứng cứu, chữa cháy rừng khi Ban chỉ đạo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

+ Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trực tiếp quản lý Văn phòng Ban chỉ đạo, giải quyết các công việc nghiệp vụ thường xuyên của Ban chỉ đạo;

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và các tụ điểm, điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép;

- Chuẩn bị chương trình, nội dung và các điều kiện khác cho các cuộc họp và các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra của Ban chỉ đạo;

- Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo ký một số văn bản chỉ đạo các địa phương, các ngành trong tình huống ứng phó phòng cháy, chữa cháy rừng và giải quyết các điểm nóng về phá rừng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Chương 3

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo).

1. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo là một đồng chí lãnh đạo Cục kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

2. Văn phòng Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng cán bộ trong biên chế của Cục Kiểm lâm. Kinh phí hoạt động được bố trí theo kế hoạch hàng năm trong nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và giao cho Cục Kiểm lâm làm chủ tài khoản.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Ban chỉ đạo

- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo;

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Xác định các vùng trọng điểm về phá rừng và những vùng rừng có nguy cơ cháy cao để tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành, phối hợp các biện pháp chủ động phòng ngừa, đối phó trong những tình huống cấp bách và phức tạp;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo;

- Tổ chức trực ban theo dõi tình hình chặt phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô, kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng về công tác chống chặt phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, phối hợp các đơn vị liên quan dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm các điểm cháy rừng trong toàn quốc;

- Là đầu mối tư vấn, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng ở Việt Nam.

Chương 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Quy chế này áp dụng cho Ban chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hàng năm, các thành viên trong Ban chỉ đạo báo cáo trước cuộc họp của Ban về kết quả hoạt động trong thời gian đã qua và xây dựng phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Ban chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tổng hợp ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Cao Đức Phát:

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2007/QĐ-BNN ngày 26/01/2007 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.149

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!