Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Tây Ninh

Số hiệu: 07/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 30/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2021/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tại Tờ trình số 180/TTr-VQG ngày 26 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 và thay thế Điều 2, Điều 3 Quyết định số 166/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021 /QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí 

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát theo đúng quy định của pháp luật về quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất”.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

Bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng dày bán ẩm, đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long;

Bảo tồn đa dạng sinh học: bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được nhà nước quy định bảo vệ, nhằm duy trì nguồn gen phục vụ cho các mục đích nghiên cứu khoa học và các mục đích khác của con người;

Quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, đảm bảo duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ của rừng, đảm bảo an ninh môi trường và sự phát triển bền vững của vùng sinh thái chuyển tiếp;

Phối hợp các đơn vị liên quan bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn;

Xây dựng các dự án: Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững, các dự án đầu tư và phát triển Vườn quốc gia; đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng, chống và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại, phá hoại rừng và môi trường rừng;

Tổ chức cho dân cư đang sinh sống vùng đệm của Vườn quốc gia tham gia bảo vệ rừng và tạo điều kiện phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

b) Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Tổ chức nghiên cứu khoa học, tiếp tục điều tra phát hiện, bổ sung và bảo tồn các loài động vật, thực vật đặc hữu quý hiếm hiện có trong khu vực Vườn quốc gia;

Nghiên cứu xây dựng mô hình lâm nghiệp ở vùng đệm, mô hình làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và tham gia bảo tồn hệ sinh thái mẫu cho dân cư ở Vườn quốc gia và vùng đệm Vườn quốc gia;

Triển khai các hoạt động hợp tác trong việc bảo tồn thiên nhiên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học giữa các nước Đông Dương.

c) Cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật

Tổ chức tiếp nhận, cứu hộ các loài bản địa hoặc các loài phù hợp với sinh cảnh tự nhiên của Vườn quốc gia hoặc các loài được phép nghiên cứu khoa học. Nuôi cứu hộ, nuôi bán hoang dã nhằm mục đích tái thả sinh vật về môi trường tự nhiên và phục vụ nghiên cứu khoa học.

d) Phát triển du lịch, giáo dục môi trường

Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển du lịch trong Vườn Quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện các dự án du lịch trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên và môi trường của Vườn quốc gia, phù hợp với Phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển Vườn quốc gia và phát triển kinh tế xã hội địa phương;

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục môi trường trong cộng đồng, quán triệt, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách về lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học…

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Ban Giám đốc: Gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

a) Giám đốc là người đứng đầu Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Nhiệm vụ: thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban quản lý Vườn quốc gia, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia;

Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tuyển dụng viên chức; Công tác kế hoạch và xây dựng cơ bản. Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Các Phó Giám đốc

Các Phó Giám đốc Vườn quốc gia là người tham mưu giúp Giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền, phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật các lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Phó Giám đốc phụ trách công tác bảo vệ rừng (01 người): trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ rừng, PCCCR, trực tiếp quản lý Phòng Quản lý Bảo vệ rừng và các đội quản lý bảo vệ rừng.

- Phó Giám đốc phụ trách công tác lâm sinh, nghiên cứu khoa học, bảo tồn, hợp tác quốc tế và dịch vụ môi trường rừng (01 người): trực tiếp phụ trách công tác lâm sinh, nghiên cứu khoa học, bảo tồn và hợp tác quốc tế, theo dõi chỉ đạo công tác bảo tồn đa dạng sinh học; công tác trồng, chăm sóc rừng trồng; công tác phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, phụ trách Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, trực tiếp phụ trách phòng nghiên cứu khoa học, bảo tồn và hợp tác quốc tế và Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng.

Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khoa học, Bảo tồn và Hợp tác quốc tế;

- Phòng Quản lý Bảo vệ rừng.

3. Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng.

Điều 4. Biên chế, số lượng người làm việc

1. Biên chế và số lượng người làm việc của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại bộ máy của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

2. Căn cứ biên chế và số lượng người được giao, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát xây dựng kế hoạch tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

3. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát có trách nhiệm

Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Căn cứ vào Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “tổ chức lại bộ máy của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát” ban hành quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tổng hợp, báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.318

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!