Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng nghĩa trang Gia Lai

Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 13/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 05/TTr-SXD ngày 08 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2018 và thay thế Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, trị trấn; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương II

NỘI DUNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng nghĩa trang vùng tỉnh.

2. Quyết định giao đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang.

3. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang.

4. Xem xét, chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

5. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang đối với các nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh

1. Sở Xây dựng:

a) Tổ chức lập, thẩm định và trình uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh;

b) Có ý kiến bằng văn bản làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp huyện) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án xây dựng nghĩa trang quy mô cấp III trở lên, trừ nghĩa trang cấp quốc gia quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, được đầu tư bằng mọi nguồn vốn;

c) Tham gia ý kiến làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, ban hành quy chế quản lý các nghĩa trang quy mô cấp III trở lên đối với nghĩa trang được đầu tư từ vốn ngân sách;

d) Theo dõi các hoạt động về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh;

e) Thanh tra, kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh;

f) Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế:

Hướng dẫn việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong việc xử lý trước, trong và sau khi táng, đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh theo quy định của Bộ Y tế.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để xây dựng nghĩa trang bằng các nguồn vốn và đóng cửa nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

b) Hướng dẫn chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang; tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các nghĩa trang.

4. Các Sở, ngành liên quan:

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đối với việc quản lý, sử dụng nghĩa trang;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực mình quản lý tại Điều 3 Quy định này.

Điều 5. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn, trừ nghĩa trang cấp quốc gia quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

2. Tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang có quy mô từ cấp III trở lên sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Sở Xây dựng; thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang có quy mô còn lại.

3. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang.

4. Lựa chọn đơn vị quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

5. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do đơn vị quản lý nghĩa trang xây dựng sau khi lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước.

6. Thực hiện các quy định về giá dịch vụ nghĩa trang quy định tại khoản 5 Điều 3 Quy định này.

7. Quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với nghĩa trang trên địa bàn quản lý.

8. Định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) về các nội dung công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn quản lý.

Điều 6. Uỷ ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn quản lý, trừ nghĩa trang quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang quy mô còn lại trừ các nghĩa trang quy định tại khoản 2 Điều 5 quy định này.

3. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang.

4. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do đơn vị quản lý nghĩa trang xây dựng.

5. Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn theo địa giới hành chính.

6. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn quản lý; thông báo về việc đóng cửa, di chuyển nghĩa trang.

7. Định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn quản lý.

Điều 7. Chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

1. Tổ chức lập quy hoạch nghĩa trang sau khi có chấp thuận đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

2. Xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý nghĩa trang.

3. Lập và phê duyệt giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho phần mộ cá nhân và giá dịch vụ nghĩa trang do mình đầu tư trình Sở Xây dựng để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận trước khi phê duyệt.

4. Trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị quản lý vận hành nghĩa trang do mình đầu tư.

Điều 8. Đơn vị quản lý nghĩa trang

1. Đơn vị quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước:

a) Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

d) Thực hiện giá dịch vụ nghĩa trang do uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

đ) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang;

e) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng dịch vụ nghĩa trang theo quy định;

g) Đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang có trách nhiệm xây dựng nội quy của nghĩa trang;

h) Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm với Uỷ ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp;

i) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước:

a) Thực hiện việc xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

c) Thực hiện nội dung quản lý nghĩa trang, lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang;

d) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng dịch vụ nghĩa trang theo quy định;

e) Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm với Uỷ ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp;

g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang

1. Tuân thủ nội quy, quy chế nghĩa trang đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật về quản lý, sử dụng nghĩa trang.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho phần mộ cá nhân đã được ký kết với đại diện chủ đầu tư nghĩa trang (đối với nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước).

3. Cung cấp lý lịch mộ, tro cốt để đơn vị quản lý nghĩa trang lập hồ sơ lưu trữ, quản lý.

4. Tham gia đóng góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến nghĩa trang.

5. Yêu cầu đơn vị quản lý nghĩa trang cung cấp các dịch vụ nghĩa trang theo đúng quy định và hợp đồng đã được ký kết.

6. Thăm viếng, chăm sóc mộ theo quy định của đơn vị quản lý nghĩa trang.

7. Hưởng các quyền lợi trong thỏa thuận với đơn vị quản lý nghĩa trang.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với nghĩa trang chưa được quy hoạch xây dựng đồng bộ:

a) Uỷ ban nhân dân các cấp theo phân cấp quản lý nghĩa trang xác định lại ranh giới, phân khu chức năng, khu mộ, hàng mộ trong các nghĩa trang do mình quản lý;

b) Thực hiện việc xây mới, tu bổ, di dời các phần mộ trong nghĩa trang theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang;

c) Uỷ ban nhân dân cấp xã thống kê các khu vực táng do dòng họ, gia đình quản lý trên địa bàn, xác định lại ranh giới từng khu vực, hướng dẫn và yêu cầu các dòng họ, gia đình thực hiện việc táng theo quy định này; kiểm soát, không cho phép việc thành lập mới và mở rộng ranh giới của những khu vực táng của các dòng họ, gia đình khi chưa có quy hoạch được duyệt.

2. Đối với các phần mộ không nằm trong các nghĩa trang đã được xác định vị trí, ranh giới:

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã thống kê danh sách các phần mộ không nằm trong các nghĩa trang đã được xác định vị trí, ranh giới; các phần mộ này khi cải táng, yêu cầu phải di chuyển vào trong các nghĩa trang;

b) Đối với các phần mộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường theo kết luận của cơ quan chuyên môn về quản lý môi trường thì uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã yêu cầu thân nhân di chuyển phần mộ vào trong các nghĩa trang;

c) Đối với các phần mộ không rõ thân nhân, uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã tìm hiểu, xác định lại thông tin về thân nhân và lập kế hoạch di dời các phần mộ này vào trong các nghĩa trang. Trường hợp không xác định được thân nhân thì uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ đối với mộ vô chủ và tổ chức di dời vào các nghĩa trang đã được xác định vị trí, ranh giới.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, uỷ ban nhân dân cấp huyện, uỷ ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 13/03/2018 quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!