Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Quyết định 22/2006/QĐ-TTg trên Trang tin điện tử của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/2006/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 18/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2006/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên INTERNET;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và các kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006;
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận phản ánh về những vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

2. Tiếp nhận phản ánh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về sự chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; những thủ tục hành chính do cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tuỳ tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Tiếp nhận những kiến nghị về việc sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

Điều 2. Trách nhiệm của Trang tin điện tử của Chính phủ

1. Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính tổ chức việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Quyết định này trên Trang tin điện tử của Chính phủ.

2. Tập hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nêu tại Điều 1; kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị này tới Vụ Cải cách hành chính.

3. Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính định kỳ thông tin về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính nêu tại Điều 1.

Điều 3. Trách nhiệm của Vụ Cải cách hành chính

1. Tiếp nhận thông qua Trang tin điện tử của Chính phủ những phản ánh và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006.

3. Kịp thời thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Tổng biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

THE OFFICE OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 07/2006/QD-VPCP

Hanoi, August 18, 2006

 

DECISION

ON ORGANIZING THE RECEIPT OF INDIVIDUALS', ORGANIZATIONS' AND ENTERPRISES' INQUIRIES AND PETITIONS ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES VIA THE GOVERNMENT'S WEBSITE UNDER THE PROVISIONS OF THE PRIME MINISTER'S DECISION NO. 22/2006/QD-TTG OF JANUARY 24, 2006

THE MINISTER-DIRECTOR OF THE GOVERNMENT OFFICE

Pursuant to the Government's Decree No. 18/2003/ND-CP of February 20, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Office;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 22/2006/QD-TTg of January 24, 2006, assigning the task of handling individuals', organizations' and enterprises' inquiries and petitions on administrative procedures;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 250/2005/QD-TTg of October 10, 2005, on the organization and operation of the Internet website of the Government of the Socialist Republic of Vietnam;
In order to create favorable conditions for individuals, organizations and enterprises to report their problems in carrying out administrative procedures and their petitions for amendment or abrogation of administrative procedures in the management domains under the provisions of Decision No. 22/2006/QD-TTg of January 24, 2006;
After obtaining the consent of the Prime Minister,

DECIDES:

Article 1.- To organize the receipt of individuals', organizations' and enterprises' inquiries and petitions on administrative procedures via the Government's website under the provisions of the Prime Minister's Decision No. 22/2006/QD-TTg of January 24, 2006, with the following specific contents:

1. Receiving individuals', organizations' and enterprises' inquiries on problems in carrying out administrative procedures specified in documents of state administrative agencies or competent persons.

2. Receiving individuals', organizations' and enterprises' inquiries on delays in the completion of administrative procedures by state administrative agencies or competent persons and on administrative procedures which are arbitrarily established by managing agencies and state cadres and civil servants of various levels, causing difficulties to individuals and organizations and restricting production and business activities of enterprises of all economic sectors.

3. Receiving petitions for amendment or annulment of administrative procedures which are no longer suitable to the practical situation, obstructing production and business activities of enterprises and people.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Quyết định 22/2006/QĐ-TTg trên Trang tin điện tử của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213