Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;
Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BKHCN ngày 23/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc duy trì hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng;
Xét đề nghị của các Ông Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 351/QĐ-BKHCNMT ngày 12/3/1999 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hoàng Văn Phong

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 07/2005/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập có chức năng là cầu nối giữa các hoạt động khoa học, công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ thông qua việc nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Hỗ trợ thực hiện các dự án kinh tế - xã hội tại các vùng lãnh thổ thông qua các hoạt động tư vấn, xây dựng dự án, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên gia kỹ thuật.

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm là: Centre for Regional Research and Development (viết tắt là CRD).

Trung tâm là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở tại Tầng 5 - 70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:

1. Thường xuyên cập nhật và xử lý tổng hợp các kết quả nghiên cứu, các tư liệu về kinh tế - xã hội có liên quan để bổ sung cơ sở dữ liệu các vùng và cung cấp các thông tin, các tư liệu trên cho các cơ quan quản lý Nhà nước khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ.

2. Trên cơ sở nghiên cứu các vùng, lãnh thổ và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, đề xuất các vấn đề cần giải quyết về khoa học và công nghệ, những luận cứ khoa học cho phát triển bền vững trên địa bàn và chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Hàng năm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khi được Bộ trưởng phê duyệt đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao.

4. Tổ chức xây dựng các dự án phát triển, tư vấn, tổ chức chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan nhằm phục vụ cho việc triển khai các dự án kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật trên các vùng lãnh thổ theo qui định hiện hành của Nhà nước.

5. Thực hiện vai trò đầu mối vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho việc phát triển vùng.

6. Tổ chức hoạt động thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ để chuyển giao vào sản xuất theo qui định của pháp luật.

7. Được liên doanh, liên kết trong nước và ngoài nước để tổ chức thực nghiệm theo qui định của pháp luật; tiến hành các hoạt động khác áp dụng đối với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của Trung tâm theo sự phân cấp và quy định của Bộ.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ công tác của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm quy định nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể các bộ phận trực thuộc Trung tâm; bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

Các Phó Giám đốc có trách nhiệm giúp Giám đốc trong việc lãnh đạo công tác chung của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần công tác được phân công phụ trách và được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được Giám đốc uỷ quyền.

Trong trường hợp Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền giải quyết công việc thuộc quyền hạn của Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Giám đốc được thực hiện theo qui định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có:

Văn phòng.

Phòng Nghiên cứu phát triển.

Phòng Dự án.

Phòng Dịch vụ kỹ thuật và công nghệ.

Trạm (hoặc xưởng) thực nghiệm công nghệ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng và phó các bộ phận trực thuộc Trung tâm được thực hiện theo qui định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Điều 5. Trung tâm có Hội đồng tư vấn khoa học do Giám đốc Trung tâm quyết định. Hội đồng giúp Trung tâm trong việc định hướng các hoạt động phát triển lâu dài và quyết định những vấn đề học thuật thuộc các nội dung hoạt động của Trung tâm. Trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên Hội đồng tư vấn khoa học do Giám đốc Trung tâm quy định theo chế độ hiện hành.

Điều 6. Nhân lực của Trung tâm

Định mức biên chế của Trung tâm do Bộ hướng dẫn theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên.

Nhân lực của Trung tâm bao gồm:

1. Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc (viên chức).

2. Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động gồm:

Loại không xác định thời hạn.

Loại có thời hạn và theo công việc.

3. Cộng tác viên, chuyên gia trong nước và ngoài nước.

Giám đốc Trung tâm ký các loại hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

Điều 7. Trung tâm thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, các thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cán bộ, viên chức và cán bộ lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Trung tâm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 8. Trung tâm được trích quỹ lương và các quỹ khác trên cơ sở các nguồn thu hợp pháp theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên.

Quyền lợi của cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm sẽ được thụ hưởng theo chế độ hiện hành đối với đơn vị sự nghiệp có thu trên cơ sở kết quả thực hiện về số lượng và chất lượng của công việc được giao.

Điều 9. Cán bộ, viên chức, cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hưởng mọi quyền lợi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo đúng quy định đối với cán bộ công chức Nhà nước.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Giám đốc Trung tâm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm và theo quy chế làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 11. Trung tâm phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương 4:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 12. Trung tâm được áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:

a) Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo nhiệm vụ được giao.

b) Nguồn thu hợp pháp do hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ khác của Trung tâm.

c) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật: viên trợ, vay nợ, quà biếu, v.v...

Các khoản chi bao gồm:

Chi thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Chi thực hiện các hoạt động dịch vụ.

Chi thuê lao động.

Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 13. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Trung tâm; thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước; trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng ổn định thu nhập, phúc lợi và khen thưởng, thực hiện chế độ kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trung tâm sẽ chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ xét thấy không cần thiết duy trì Trung tâm

- Trung tâm không tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm

- Trung tâm hoạt động không có hiệu quả

- Trung tâm vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

Điều 15. Giám đốc Trung tâm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này do Giám đốc Trung tâm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2005/QĐ-BKHCN ngày 19/05/2005 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.855

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!