Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ của Quyết định 08/2012/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/4/2010 của Bộ Giao thông Vận tải qui định về quản lý và bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 213/TTr-GTVT ngày 27 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể :

1. Phần đường:

a. Điều chỉnh điểm 1, phần A, phụ lục II - phân cấp quản lý và bảo trì đường ĐT742:

- Đoạn tuyến từ Ngã 3 giao với đường Trần Ngọc Lên (Km5+000) đến Km6+737 dài l,737km, phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một quản lý và bảo trì.

- Đoạn tuyến từ Km6+737 đến ranh thành phố Thủ Dầu Một - huyện Tân Uyên (Km9+393) dài 2,656km, phân cấp cho Tổng Công ty đầu tư phát triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC) quản lý và bảo trì.

- Đoạn tuyến từ ranh thành phố Thủ Dầu Một - huyện Tân Uyên (Km9+393) đến giáp ĐT747a (Km23+820) dài 14,427km, phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý và bảo trì.

b. Điều chỉnh điểm 2, phần A, phụ lục II - phân cấp quản lý và bảo trì đường ĐT743b:

- Đoạn tuyến từ Ngã 3 Vườn Tràm (Km0+000) đến Ngã tư 550 (Km2+250) dài 2,250km, phân cấp cho Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An quản lý và bảo trì.

- Đoạn tuyến từ Ngã tư 550 (Km2+250) đến giao với đường Độc Lập - Khu công nghiệp Sóng Thần (Km4+300) dài 2,050km, phân cấp cho Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An quản lý và bảo trì.

2. Phần cầu:

Điều chỉnh điểm 4, phần D, phụ lục XI - phân cấp quản lý và bảo trì cầu Phú Bình (hay Hố Bình):

Cầu Phú Bình dài 82m trên đường Bố Lá - Bến Súc (ĐH706), huyện Dầu Tiếng phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý và bảo trì.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quyết định điều chỉnh phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý phải lập hồ sơ lý lịch từng tuyến đường để đưa vào hồ sơ quản lý.

2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tổ chức trong việc lập hồ sơ lý lịch quản lý hệ thống đường bộ địa phương được phân cấp và thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ theo đúng qui định tại Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/4/2010 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Qui định về quản lý và bảo trì đường bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2013/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ của Quyết định 08/2012/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.266

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222