Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 06/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 23/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THUỶ LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số: 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 35/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định: số 254/2004/QĐ-UB ngày 27/4/2004 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập các đơn vị thuộc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 329/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đổi tên Chi cục Thuỷ lợi thành Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Chi cục có chức năng: Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thuỷ lợi và phòng, chống lụt bão trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát triển thuỷ lợi theo mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đề ra; đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ Tổng cục Thuỷ lợi, Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý xây dựng và khai thác công trình thuỷ lợi:

1.1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về lĩnh vực thuỷ lợi bao gồm kế hoạch điều tra cơ bản, thiết kế qui hoạch, t­ưới, tiêu phục vụ sản xuất, xây dựng mới, đại tu, sửa chữa nâng cấp bổ sung và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi trình UBND tỉnh.

1.2. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng các văn bản pháp quy để quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi, n­ước sinh hoạt trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.3. Giúp giám đốc Sở hư­ớng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật quản lý các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; quản lý quy hoạch thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh theo sự phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.4. Giúp Sở Quản lý, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ lợi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chế độ xây dựng cơ bản hiện hành.

1.5. Giúp Sở chỉ đạo việc vận hành các hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc địa phư­ơng quản lý, chỉ đạo công tác phòng chống úng hạn, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, phòng chống ô nhiễm nguồn n­ước và môi trư­ờng n­ước.

1.6. Tham gia nghiệm thu công trình thuỷ lợi theo quy định; quản lý nhà nước đối với các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

1.7. Phối hợp công tác thanh tra chuyên ngành ở địa ph­ương theo pháp luật về quản lý nư­ớc và công trình thuỷ lợi.

1.8. Chỉ đạo thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực thuỷ lợi trên phạm vi tỉnh (nh­ư lập dự án, khảo sát thiết kế công trình, thi công xây dựng công trình...).

1.9. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị khai thác công trình Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

1.10. Tổ chức, thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo về công tác thuỷ lợi, phòng; chống lụt bão; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thuỷ lợi, phòng; chống lụt bão trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng, chống lụt bão:

2.1. Giúp Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh theo dõi, nắm chắc mọi tình hình của công tác phòng chống lụt bão gồm: Diễn biến thời tiết, mư­a lũ và các thiên tai khác, diễn biến sông ngòi và các công trình phòng chống lụt bão, tình hình tổ chức lực lư­ợng phòng chống lụt bão (bao gồm nhân lực, vật tư­, phương tiện và các cơ sở vật chất kỹ thuật...).

2.2. Tiếp nhận và triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ­ương, của lãnh đạo cấp trên để truyền đạt xuống Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp d­ưới và các đơn vị hữu trách.

2.3. Tham m­ưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh quyết định các ph­ương án, biện pháp phòng, chống, khắc phục các hậu quả do bão lũ gây ra.

2.4. Tổng hợp tình hình phòng chống lụt bão trong tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ư­ơng trong và sau mỗi đợt lũ bão hoặc thiên tai đột xuất xảy ra hàng tháng và cả năm.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo thẩm quyền.

4. Thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Chi cục; chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định pháp luật và phân cấp của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

- Chi cục trưởng.

- 01 Phó Chi cục trưởng.

- 03 Phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính.

+ Phòng Kỹ thuật.

+ Phòng thực hiện công tác PCLB: Là Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão, được sử dụng con dấu và tài khoản của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão để giao dịch.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Biên chế của Chi cục Thủy lợi & Phòng chống lụt bão nằm trong tổng Biên chế hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh Lai Châu giao hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão phối hợp với các tổ chức chuyên môn trực thuộc Sở, xây dựng quy chế làm việc Chi cục để tổ chức thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quyết định khác trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69