Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 06/2005/QĐ-BKHCN NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BKHCN ngày 23/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc duy trì hoạt động của Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
Xét đề nghị của các Ông Chánh Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 219/QĐ-TCCB ngày 28/4/1994 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Hoàng Văn Phong

(Đã ký)

 

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN
(Ban hành kèm theo quyết định số 06/2005/qđ-bkhcn ngày 19 tháng 5 năm 2005 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Văn phòng đăng ký) là đơn vị do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, có chức năng giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý việc đăng ký hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển và tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện việc xét cấp đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, các loại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Điều 2. Văn phòng đăng ký có những nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Đề xuất và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định và cấp giấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, các loại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của các Sở khoa học và công nghệ.

4. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo các nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ cấp và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo qui định của pháp luật.

5. Thống kê, theo dõi phân loại các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ theo các hệ tiêu chí phù hợp.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ tổ chức thẩm định nội dung các hợp đồng khoa học và công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền để làm căn cứ xét ưu đãi thuế theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu của Văn phòng đăng ký theo phân cấp của Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Chương 2:

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Văn phòng đăng ký tổ chức và làm việc theo chế độ Thủ trưởng, chuyên viên làm việc trực tiếp với Chánh Văn phòng đăng ký.

Chánh Văn phòng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng đăng ký điều hành mọi hoạt động của Văn phòng trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng đăng ký; thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo Quy chế làm việc cuả Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

Điều 5. Văn phòng đăng ký có trách nhiệm cộng tác chặt chẽ với các Sở Khoa học và Công nghệ của các địa phương và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Chánh Văn phòng đăng ký phối hợp Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Chánh Văn phòng đăng ký phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2005/QĐ-BKHCN ngày 19/05/2005 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!