Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/QĐ-BNV về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Nội vụ

Số hiệu: 05/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-BNV ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Cải cách thể chế

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban TĐKTTW và Ban TGCP

Quyết định

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

2

Tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ

Quyết định

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

3

Tiếp tục hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ Quy chế về mối quan hệ công tác giữa BCS đảng Bộ với Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng và Đảng ủy Bộ

Quy chế

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

4

Đề án đánh giá tác động Luật Thanh niên phục vụ xây dựng Luật Thanh niên 2005 sửa đổi, bổ sung

Luật

Vụ Công tác TN

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

5

Đề án Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ

Đề xuất cơ chế, chính sách

Vụ Công tác TN

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

6

Xây dựng và trình ban hành Quy chế quản lý tài chính của Bộ Nội vụ

Quyết định

Vụ KHTC

Các đơn vị dự toán của Bộ

Năm 2013

 

7

Xây dựng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình CP ban hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và NĐ số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/NĐ-CP

Nghị định

Vụ TCPCP

Không

Năm 2013

 

8

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư “Đề án nghiên cứu hội quần chúng”

Đề án

Vụ TCPCP

Các Bộ, Ban, ngành có liên quan

Quý II/2013

 

9

Hoàn thiện Danh tập các tổ chức Hội của các Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trung ương

Danh tập

Vụ TCPCP

Tạp chí TCNN và các đơn vị liên quan

Quý I/2013

 

10

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tuớng CP về áp dụng cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của LH các Tổ chức hữu nghị VN

Quyết định của TTgCP

Vụ TCPCP

Các Bộ, Ban, ngành có liên quan

Quý I/2013

 

11

Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã và thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã nghèo

Quyết định

Vụ Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

12

Triển khai thực hiện bước đầu các Đề án

Đề án

Vụ CCHC

Các bộ, ngành liên quan. Các đơn vị thuộc, trực thuộc BNV

Năm 2013

 

13

Triển khai Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003 (sửa đổi)

Luật

Vụ CQĐP

Các đơn vị liên quan và VPCP

Năm 2013

 

14

Triển khai Luật Hoạt động giám sát của HĐND

Luật

Vụ CQĐP

Vụ Pháp chế, các vụ liên quan và VPCP

Năm 2013

 

15

Triển khai Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Pháp lệnh

Vụ CQĐP

Vụ Pháp chế, các vụ liên quan

Năm 2013

 

16

Nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 trình Hội nghị TW VII khóa XI

Đề án

Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước (Vụ TL)

Các bộ ngành có liên quan

Năm 2013

 

17

Triển khai thực hiện Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại, Quyết định kỷ luật công chức, viên chức; xây dựng quy trình và nội dung thanh tra về một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Tổ chức thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

Thông tư, tập huấn thực hiện NĐ, TT

Thanh tra Bộ

Các bộ ngành có liên quan

Sở Nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2013-2014

 

18

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành Nội vụ. Lập và số hóa cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật.

 

Vụ Pháp chế

Trung tâm Thông tin

Năm 2013

 

19

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do BNV chủ trì ban hành theo thẩm quyền và được giao chủ trì soạn thảo trước ngày 01/7/2012, tổng hợp và tiến hành hợp nhất các văn bản được sửa đổi, bổ sung theo qui định của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Các VBQPPL được hợp nhất theo quy định của Pháp lệnh Hợp nhất VBQPPL

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Năm 2013

 

20

Trình CP ban hành NĐ quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

Nghị định

Vụ Tổng hợp

Tổng Liên đoàn LĐVN

Năm 2013

 

21

Tiến hành Trình Bộ Chính trị Đề án “Ban hành khuôn khổ pháp lý để hình thành tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”. Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án sau khi được phê duyệt

Đề án

Vụ Tổng hợp

Các cơ quan, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội có liên quan

Năm 2013

 

22

Triển khai sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cựu Chiến binh hoặc xây dựng Luật Cựu Chiến binh

Pháp lệnh hoặc Luật

Vụ Tổng hợp

Hội Cựu Chiến binh VN

Năm 2013

 

23

Phối hợp soạn thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo

Thông tư

Ban Tôn giáo CP

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

24

Triển khai xây dựng các Thông tư quy định và hướng dẫn có liên quan đến công tác VTLT và Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ-Bộ Công an; Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư

Cục VTLTNN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2013

 

25

Triển khai xây dựng quy định nhằm giảm văn bản giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của Bộ và ngành Nội vụ với hoạt động của cơ quan nhà nước

Quyết định

Trung tâm Thông tin

Vụ TCCB

Năm 2013

 

26

Triển khai xây dựng Quyết định ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các đơn vị trong Bộ và ngành Nội vụ trên cơ sở các quy định của Chính phủ

Quyết định

Trung tâm Thông tin

 

Năm 2013

 

27

Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học Viện KHTCNN

Quy chế

Viện KHTCNN

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

28

Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua-khen thưởng cơ quan Bộ Nội vụ. Xây dựng thông tư hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng của Bộ Nôi vụ.

Quy chế

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

29

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ (sau khi sửa đổi Hiến pháp năm 1992)

Luật

Vụ TCBC

Các Bộ, ban, ngành liên quan

Năm 2013

 

30

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC (sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị)

Đề án

Vụ TCBC

Các Bộ, ban, ngành liên quan

Năm 2013

 

31

Tiếp tục thẩm định trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành

Nghị định

Vụ TCBC

Các Bộ, ban, ngành liên quan

Năm 2013

 

32

Triển khai trình Chính phủ, thủ tướng Chính phủ Đề án “Nghiên cứu, đánh giá toàn diện các loại hình tín ngưỡng và hoạt động tín ngưỡng ở nước ta hiện nay”; Đề án “Thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Những biến động của tình hình tôn giáo Việt Nam trong xu thế toàn văn hóa. Dự báo và giải pháp”; Đề án “Đánh giá toàn diện của trường, lớp tôn giáo hiện nay và xây dựng các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chức sắc trẻ trong các tôn giáo có tinh thần yêu nước, gắn bó với dân tộc”; Đề án “Nghiên cứu chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng ở một số nước trong khu vực góp phần cho việc sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”

Đề án

Ban TGCP

Các Bộ, ban, ngành liên quan

Năm 2013

 

33

Triển khai trình Chính phủ về việc sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Pháp lệnh

Ban TGCP

Các Bộ, ban, ngành liên quan

Năm 2013

 

34

Tiến hành triển khai trình Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Dự án “Điều tra thực trạng về vấn đề nhà đất liên quan đến tôn giáo hiện nay và xây dựng các giải pháp đưa công tác quản lý nhà đất liên quan đến tôn giáo vào khuôn khổ pháp luật”; Dự án “Đánh giá toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp hiện nay”; Dự án “Đánh giá sự du nhập của các loại hình tôn giáo từ nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”; Dự án “Đánh giá thực trạng của các hội đoàn, dòng tu các tôn giáo”; Dự án “Đánh giá lực lượng Phật giáo nằm ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam”; Dự án “Đánh giá vấn đề sơn môn, hệ phái trong Phật giáo Việt Nam hiện nay”; Dự án “Đánh giá thực trạng vấn đề dân tộc và tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay”; Dự án “Đánh giá thực trạng hoạt động quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

Dự án

Ban TGCP

Các Bộ, ban, ngành liên quan

Năm 2013

 

35

Triển khai thực hiện, hoàn thiện Dự án bổ sung, sửa đổi Luật Thi đua-Khen thưởng, trình Quốc Hội

Luật

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Tháng 01/2013

 

36

Triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua-Khen thưởng; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen; Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua-Khen thưởng.

Nghị định

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

37

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thi hành Luật TĐKT

Thông tư

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

38

Tiến hành xây dựng Dự án “Xây dựng ngành thi đua-Khen thưởng điện tử”

Dự án

Ban TĐKTTW

Phối hợp với Bộ Trí thức Hàn Quốc

Năm 2013

 

II

Về cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

1

Xây dựng quy trình kiểm soát và ban hành văn bản tại Trung tâm Thông tin

Quy trình

Trung tâm Thông tin

 

Năm 2013

 

2

Hoàn thiện quy chế đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Quy chế

Viện KHTCNN

Vụ TCCB

Năm 2013

 

3

Xây dựng quy trình thủ tục liên kết mở lớp đào tạo bồi dưỡng; quy trình thủ tục tổ chức lớp

Quy trình

Trường ĐTBDCBCC

 

Năm 2013

 

4

Tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung về các lĩnh vực: Thủ tục cấp bằng và xác nhận tốt nghiệp, thủ tục nhập học đối với sinh viên.

 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

Năm 2013

 

5

Xây dựng, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình CP ban hành lại danh mục các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ.

Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành quy trình ISO đối với tất cả các thủ tục về Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Quyết định của Bộ trưởng

Vụ TCPCP

Văn phòng Bộ

Quý I/2013

 

6

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo;

 

Ban TGCP

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

7

Tiếp tục xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan, triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo quyết định của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

 

Ban TGCP

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

8

Công khai hóa các thủ tục hành chính (biểu mẫu, thời gian, quy trình giải quyết công việc) đảm bảo chính xác kịp thời. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO

Cơ sở dữ liệu

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

III

Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

 

1

Rà soát, cập nhật các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy

 

Vụ TCCB

 

Thường xuyên

 

2

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện KHTCNN

Sửa đổi, bổ sung

Viện KHTCNN

Vụ TCBB

Năm 2013

 

3

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của các phòng thuộc TTTT.

Kiện toàn lãnh đạo TTTT và các phòng thuộc TTTT Xây dựng quy chế làm việc của TTTT

Quyết định, quy chế

TTTT

Vụ TCCB

Năm 2013

 

4

Xây dựng và thực hiện đề án “Kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành”

Quyết định

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Năm 2013

 

5

Sửa đổi, bổ sung Qui chế làm việc; Qui chế chi tiêu nội bộ của Tạp chí và các quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Tạp chí TCNN.

 

Tạp chí TCNN

Vụ TCCB

Năm 2013

 

6

Tiếp tục triển khai đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị và đội ngũ làm công tác dự báo; chế độ tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo.

Đề án

Vụ Tổng hợp

Các bộ, ngành, địa phương

Năm 2013

 

7

Thành lập cơ sở của trường tại Miền Nam, Miền Trung và Tây nguyên

Tờ trình Dự án

Trường ĐTBDCBCC

 

Năm 2013

 

8

Triển khai Đề án “Xây dựng Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Tôn giáo”

Đề án

Ban TGCP

 

Năm 2013

 

9

Xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Nghị định 61/2012/NĐ-CP

Quyết định

Ban TGCP

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Năm 2013

 

10

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành, địa phương

Thông tư

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Năm 2013 đến Quý I/2004

 

IV

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai Đề án “Bồi dưỡng công chức Bộ Nội vụ theo nhu cầu công việc của vị trí việc làm”

Bộ chương trình ĐTCBCC theo vị trí việc làm

Vụ TCCB

Trường ĐTBDCBCC và các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

2

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng thuộc VP Bộ; Thực hiện tuyển dụng công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của công chức, thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với công chức, nhân viên Văn phòng Bộ

 

Văn phòng Bộ

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

3

Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020; trong giai đoạn tới, tập trung đào tạo nhân lực ngành Nội vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt

 

Vụ Tổng hợp

Các bộ, ngành, địa phương; các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

4

Triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về công tác TN cho đội ngũ CBCC làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015

 

Vụ Công tác TN

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

5

Triển khai tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCCVC mới về BNV. Xây dựng Dự án ĐTBD kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCCVC của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và của ngành Nội vụ. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCC xã tại các huyện nghèo

Dự án

TTTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

6

Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy các đơn vị, các hội đồng tư vấn và tổ chức đoàn thể thuộc trường. Xây dựng và ban hành cơ chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác CCHC. Triển khai, thúc đẩy việc sát nhập, thành lập mới các đơn vị trực thuộc, các cơ sở đào tạo của trường ĐHNVHN tại Miền Trung, Miền Nam.

Quyết định

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

Năm 2013

 

7

Triển khai xây dựng cơ cấu viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của trường. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài, có học hàm học vị về công tác tại trường. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Quy chế, quyết định

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

Năm 2013

 

8

Tiếp tục xây dựng Đề án bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đào tạo, BDCBCC đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm (giai đoạn 2013-2015)

Đề án

Trường ĐTBDCBCC

 

Năm 2013

 

9

Tiếp tục thực hiện Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Nội vụ (giai đoạn 2012-2015).

Đề án

Trường ĐTBDCBCC

 

Năm 2013

 

10

Tiếp tục triển khai hoạt động bồi dưỡng theo vị trí việc làm theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tuớng Chính phủ.

 

Vụ ĐT và BDCBCC

 

Năm 2013

 

11

Triển khai thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng công chức

Khung chỉ số đánh giá chất lượng ĐTBDCC

Vụ ĐT và BDCBCC

 

Năm 2013

 

12

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức

 

Tạp chí TCNN

Vụ TCCB, các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

13

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ viên chức của Viện KHTCNN

 

Viện KHTCNN

Vụ TCCB

Năm 2013

 

14

Triển khai xây dựng Đề án đào tạo CBCCVC ngành VTLT (trong đó có nội dung ĐTBD của Cục VTLTNN). Xây dựng chính sách hỗ trợ, ĐTBD nâng cao trình độ cho công chức, viên chức của Cục. Xây dựng và triển khai thực hiện KH đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức, viên chức của Cục.

Quyết định

Cục VTLTNN

 

Năm 2013

 

15

Xây dựng quy định cơ cấu công chức gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; Xây dựng quy định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ban TĐKTTW

Quyết định

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Quý I/2013

 

V

Cải cách tài chính công

 

 

 

 

 

1

Công khai tài chính và tuân thủ các quy trình thanh quyết toán các chương trình đề án theo đúng quy định

 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ và Vụ KHTC

Thường xuyên

 

2

Thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

 

 

 

3

Đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

 

 

 

4

Quy chế khoán sản phẩm trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ. Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế

Viện KHTCNN

Vụ KHTC

Năm 2013

 

5

Thực hiện đúng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban

Quyết định

Ban TĐKTTW

 

Năm 2013

 

VI

Hiện đại hóa nền hành chính

 

 

 

 

 

1

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

2

Tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO của cơ quan Bộ, các Ban, Cục trực thuộc, đảm bảo việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị

 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2013

 

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ

Cơ sở dữ liệu

Trung tâm thông tin

Vụ TCPCP

Năm 2013

 

4

Triển khai Dự án xây dựng cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

Cổng Thông tin điện tử

Trung tâm Thông tin

Vụ CQĐP, Vụ TCPCP, Vụ TCCB

Năm 2013

 

5

Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT tại Thư viện Bộ Nội vụ; Dự án hệ thống Hội nghị truyền hình và giao ban trực tuyến của BNV

Thư viện Bộ; Phục vụ giao ban trực tuyến

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

Năm 2013-2014

 

6

Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của BNV; tư vấn, chuyển giao phần mềm Qlý hồ Sơ CBCCVC

Phần mềm

Trung tâm Thông tin

Ban quản lý Dự án ADB

Năm 2013

 

7

Triển khai xây dựng và triển khai Dự án “Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin tổng thể”; Dự án tăng cường năng lực cho TTTT của BNV; Dự án đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật hệ thống TTĐT của BNV

Dự án

Trung tâm Thông tin

 

Năm 2013

 

8

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Nội vụ; triển khai ứng dụng chữ ký số tại Bộ Nội vụ

Phần mềm

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

Ban Cơ yếu CP

Năm 2013

 

9

Xây dựng và đưa vào sử dụng cổng thông tin trực tuyến thanh tra ngành Nội vụ

 

 

 

Năm 2013

 

10

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng về Đề án: Thành lập Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử.

Nghiên cứu, đề xuất thành lập nhật báo của Bộ Nội vụ

Đề án

Tạp chí TCNN

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

11

Nâng cấp và hiện đại hóa Thư viện khoa học của Viện KHTCNN

Thư viện được nâng cấp

Viện KHTCNN

 

Năm 2013

 

12

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban để đảm bảo tất cả các văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử; Triển khai phần mềm viết bằng

Phần mềm

Ban TĐKTTW

Các đơn vị liên quan

Năm 2013

 

 

PHỤ LỤC

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013
(Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2012)
(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BNV ngày 04/01/2013 của Bộ Nội vụ)

Stt

Đơn vị

Có báo cáo

Không có báo cáo

1

Văn phòng Bộ

x

 

2

Vụ Tổ chức cán bộ

x

 

3

Vụ Tổ chức - Biên chế

x

 

4

Vụ Kế hoạch - Tài chính

x

 

5

Vụ Tiền lương

x

 

6

Vụ Công chức - Viên chức

x

 

7

Vụ Tổng hợp

x

 

8

Vụ Chính quyền địa phương

x

 

9

Vụ Hợp tác quốc tế

x

 

10

Vụ Tổ chức phi chính phủ

x

 

11

Vụ Cải cách hành chính

x

 

12

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCNN

x

 

13

Vụ Pháp chế

x

 

14

Vụ Công tác Thanh niên

x

 

15

Thanh tra Bộ

x

 

16

Trung tâm thông tin

x

 

17

Trường Đào tạo BDCBCC

x

 

18

Viện Khoa học TCNN

x

 

19

Tạp chí TCNN

x

 

20

Ban Quản lý dự án ADB

x

 

21

Ban QLDA hỗ trợ CCHC-UNDP

x

 

22

Cơ quan đại diện tại TPHCM

x

 

23

Cơ quan đại diện tại TP Đà Nẵng

x

,

24

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

x

 

25

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

x

 

26

Ban Tôn giáo Chính phủ

x

 

27

Ban Thi đua - Khen thưởng TW

x

 

 

Tổng cộng

27

 

Lưu ý:

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian quy định. Đây là một tiêu chí bình xét thi đua của đơn vị cuối năm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/QĐ-BNV về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106