Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 16/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG LĨNH VC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 72/TTr-STNMT ngày 13 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND thành ph Đà Nng ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND thành phố Đà Nng ban hành quy định vhoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của UBND thành ph Đà Nng vviệc sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam trong công tác đo đạc và bản đtrên địa bàn thành ph Đà Nng.

3. Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND thành phĐà Nẵng ban hành Quy định vđảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND thành phĐà Nẵng ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nng.

5. Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị s 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tchức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nẵng;
- Chủ tịch v
à các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- C
ác sở, ban, ngành;
- Công an TP;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Tr
ung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng thông tin điện t
TP;
- Lưu: VT, ĐTĐT, STNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69