Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 05/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 18/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số : 05/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 18 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL.UBTVQH11 ngày 07/10/2005;
Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT.BLĐTB&XH-HCCB-BTC-BQP hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Công văn số 03/TTr-CCB ngày 06/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Long An .

Điều 2. Giao Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện .

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký .

 


Nơi nhận:

- TW Hội CCB.VN;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp
- TT.TU;TT.HĐND tỉnh;
- CT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu VT, HCCB,U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2008/QĐ-UBND ngày 18 / 01 / 2008 của UBND tỉnh )

Thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh đảm bảo thật sự nghiêm túc; quan tâm và tạo điều kiện để xây dựng các cấp hội và họat động các cấp hội vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cựu chiến binh .

2. Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh phải thật sự sâu rộng đến các ngành, các cấp, cán bộ và nhân dân trong tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với việc áp dụng các chế độ, chính sách cho họat động của cựu chiến binh một cách đồng bộ, thống nhất và đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức và nhân dân thông suốt, thực hiện đúng Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, cụ thể như: Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07/10/2005; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCB.VN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội -Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCB.VN ngày 24/8/2007 của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân cơ sở .

2. Tổ chức rà soát các văn bản do các cấp, các ngành ban hành có liên quan không còn phù hợp hoặc trái với Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh để sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành mới - thay thế cho phù hợp các quy định của pháp luật .

3. Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức hội nghị triển khai Pháp lệnh Cựu chiến binh ở cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã và các cấp hội để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở ngành có liên quan tổng hợp, kiểm tra, xử lý kết quả rà soát văn bản các văn bản cấp tỉnh ban hành không còn phù hợp hoặc trái với Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.

5. Sở Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp - Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền rộng rãi, với nhiều nội dung và hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh đến cán bộ và nhân dân.

6. Giao Sở Tài chính cấp kinh phí để đảm bảo cho công tác triển khai và thực hiện kế hoạch này.

7. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, nhân dân biết và thực hiện; tổ chức rà soát, xử lý theo thẩm quyền các văn bản do địa phương ban hành không còn phù hợp hoặc trái với Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh .

8. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện; phối hợp triển khai, quán triệt, phổ biến tuyên truyền trong các tổ chức đoàn thể và nhân dân được thông suốt, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nhận được kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách niệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch này và tổng hợp tình hình gửi kết quả về UBND tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14