Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho các ngành các cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 05/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Tân An, ngày 02 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC NGÀNH CẤP TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Quyết định số 26/2005/QĐ-BQP ngày 21/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị Quân đội thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Theo văn bản đề nghị số 62/TT-QSLA ngày 23/01/2005 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương như sau:

I- Đối với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh:

Quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc quyền, lập kế hoạch tổ chức phối hợp cơ quan hữu quan thực hiện.

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh, đối phó có hiệu quả với chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết về việc thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định 119/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ.

Nắm và quản lý chắc nguồn nhân lực, tài lực sẵn sàng làm tốt kế hoạch động viên phục vụ nhu cầu quốc phòng theo yêu cầu của Quân đội.

II- Nhiệm vụ của một số đơn vị cụ thể:

1-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Là cơ quan chuyên ngành, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, lập kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng địa phương hàng năm.

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ.

Xây dựng các kế hoạch A, A2, A3 , A4 và các kế hoạch đảm bảo cho tác chiến theo nhiệm vụ, đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng ở các địa phương đơn vị.

Phối hợp các Sở, Ban ngành liên quan nghiên cứu soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương thống nhất theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, lập kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, tập huấn cho sĩ quan biệt phái, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở Sở, Ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tỉnh.

Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán ngân sách quân sự địa phương, hướng dẫn và đảm bảo kinh phí quốc phòng địa phương, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, sĩ quan biệt phái, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ quốc phòng.

Phối hợp cơ quan chức năng giúp UBND tỉnh chủ trì thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, tổ chức kiểm tra sơ kết, tổng kết về thực hiện công tác Dân quân tự vệ của các địa phương theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện-thị, tham mưu cho cấp ủy-UBND cùng cấp có chủ trương, chính sách và kế hoạch toàn diện về nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị.

Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Dân quân tự vệ các cấp, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ xã, phường đội, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Chỉ đạo, chỉ huy lực lượng Dân quân tự vệ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện công tác dân vận và các hoạt động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa.

Nghiên cứu, tổng hợp biên soạn lịch sử truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ của tỉnh qua các thời kỳ, bổ sung, chỉnh lý tài liệu huấn luyện cho phù hợp tình hình địa phương.

Chỉ đạo các đơn vị Bộ đội địa phương thuộc quyền tham gia giúp đỡ địa phương, xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ tại địa bàn đóng quân.

Phối hợp Sở Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tuyên truyền phản ảnh kịp thời các hoạt động, những kinh nghiệm thực tiễn (kịp thời biểu dương, khen thưởng), những điển hình tiên tiến, tiêu biểu của lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương.

Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác Dân quân tự vệ hàng năm.

2-Sở Nội vụ:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất về tổ chức biên chế tuyển chọn, bố trí cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, cán bộ khóm ấp, đội trưởng.

Phối hợp các Sở, Ban ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, sĩ quan biệt phái, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm theo pháp luật hiện hành.

3-Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng ở các Sở, Ban ngành các địa phương, nắm chắc và xây dựng kế hoạch sẵn sàng động viên công nghiệp phục vụ cho nhu cầu quốc phòng trình UBND tỉnh phê duyệt.

4-Sở Tài chính:

Kết hợp Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội và các chính sách khác liên quan đến công tác quốc phòng và lập dự toán ngân sách quân sự địa phương đảm bảo cho hoạt động quân sự quốc phòng địa phương theo Luật Ngân sách Nhà nước.

5-Sở Giáo dục và Đào tạo:

Kết hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh Trung học phổ thông và sinh viên các Trường Cao đẳng, Trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; tổ chức sơ kết tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện của hệ thống các trường trong tỉnh.

Phối hợp Trường quân sự tỉnh tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông về công tác quốc phòng và làm tốt công tác tuyển sinh quân sự hàng năm.

6-Sở Y tế:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng lực lượng tự vệ chuyên ngành và tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng thực hiện lệnh động viên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khám, giám định sức khỏe cho cán bộ làm công tác quân sự - quốc phòng.

Chủ động phối hợp với ngành quân sự trong điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và thân nhân sĩ quan quân đội.

7-Sở Văn hóa Thông tin:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất việc đổi mới nội dung hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang tỉnh, chú trọng lực lượng Dân quân tự vệ , Dự bị động viên và quần chúng nhân dân, từng bước nâng dần ý thức quốc phòng, tích cực thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Tuyên truyền phản ảnh kịp thời các hoạt động, những kinh nghiệm thực tiễn, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu của lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên về thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương.

8-Công an tỉnh:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ, xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động tác chiến trị an theo Quyết định số 107/CP của Chính phủ, nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với cơ quan quân sự, Biên phòng tổ chức tuần tra bảo vệ các địa bàn biên giới, ven biển, trọng điểm nội địa, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị, kịp thời thông báo tình hình trên địa bàn tỉnh cho cơ quan quân sự thường xuyên.

9-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm chắc tình hình biên giới, cùng lực lượng vũ trang địa phương tuần tra, kiểm tra giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Cùng lực lượng vũ trang địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác đối ngoại với chính quyền Campuchia.

10-Trường Chính trị tỉnh:

Kết hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng địa phương, cán bộ chủ chốt huyện - thị, cơ sở; cán bộ công chức cấp huyện, cấp tỉnh.

Phối hợp Trường quân sự tỉnh đào tạo trung cấp lý luận cho các lớp Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn theo kế hoạch.

Phối hợp Phòng chính trị-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng đề cương tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương.

III- UBND các huyện, thị xã:

Tổ chức tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân và thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ theo quy định.

Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và các khu vực quân sự ở địa phương.

Tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương không ngừng lớn mạnh từng bước đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo, tổ chức, xây dựng, huấn luyện và đảm bảo cho hoạt động tác chiến của BCHQS huyện-thị xã, lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên, thực hiện công tác tuyển quân và động viên theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo cơ quan quân sự huyện- thị xã, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên kết hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác vận động quần chúng và tổ chức huy động các lực lượng thực hiện công tác phòng thủ dân sự ở địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, bảo đảm hậu cần tại chổ, bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng địa phương, thực hiện mọi chủ trương chính sách về củng cố quốc phòng, xây dựng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên theo quy định của pháp luật. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên sức người, sức của ở địa phương cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng địa phương hàng năm và từng thời kỳ theo Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2. Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nầy.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-VP Chính phủ ;
-Bộ tham mưu QK7;
-Phòng DQTV QK7;
-TTTU, TT.HĐND tỉnh;
-CT, PCT, UBND Tỉnh;
-Như điều 3;
-Ban Dân quân-BCH QS tỉnh;
-Phòng NCTH(2b);
-Lưu VT;U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho các ngành các cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.780
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219