Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 16/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THỦY SẢN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36/NQ-TW NGÀY 26/3/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết đinh số l10/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 /NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Đảng ủy cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ trực tiếp thực hiện và Lãnh đạo các thành viên tổ chức thực hiện tích cực chương trình này.

Điều 4. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thánh tra, Văn phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chương trình này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Tạ Quang Ngọc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THỦY SẢN

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36/NQ-TW NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI.
(ban hành theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BTS ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản).

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 23/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 110/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết số 36/NQ-TW có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân ta; liên quan tới tất cả các ngành, các cấp các địa ph­ương, các đoàn thể và tổ chức; là định hướng cho việc xây dựng chính sách về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ và xuất phát từ tình hình thực tế của ngành, Bộ Thủy sản thông qua chương trình hành động này nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nêu trên của Bộ Chính trị, góp phần phát hưuy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc,(thúc đẩy ngành Thủy sản phát triển bền vững, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác triển khai vận động, thông tin, tuyên truyền.

a) Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Tạp chí Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFISH), Trung tâm Khuyến ng­ư Quốc gia tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của chính phủ về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài và các chủ tr­ương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan tới Người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản (FSPS) và các đơn vị có trang Web chủ động nâng cấp trang Web của Bộ Thủy sản và các trang Web thuộc các đơn vị trực thuộc để giới thiệu các văn bản có liên quan đến chính sách ­uư đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Người Việt Nam ở nước ngoài trong đó có lĩnh vực thủy sản.

c) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản (FSPS), Trung tâm Khuyến ng­ư Quốc gia xây dựng một số phim tài liệu ngắn để phát trên Đài Truyền hình Trung ­ương, đặc biệt trên các chương trình dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc (Chương trình VTV4, VTV5).

d) Đảng ủy Cơ quan Bộ Thủy sản phổ biến nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về Công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài cho các Bí thư chi bộ trong Khối cơ quan Bộ để nghiên cứu trong các Chi bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản - Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Thủy sản, Công đoàn Cơ quan Bộ Thủy sản phổ biến nội dung trên đến các Đoàn viên trong các Chi đoàn và Công đoàn đơn vị.

2. Phát huy tiềm năng tri thức của Người Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Viện Nghiên cứu, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (NADAREP), Cục Quản lý Chất l­ượng, An toàn Vệ sinh Thú y thủy sản (NAFIQAVED) nghiên cứu, tìm nguồn tri thức của Người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, có khả năng phát minh sáng chế, tư vấn về quản lý, điều hành và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho ngành Thủy sản, đặc biệt các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản và kinh nghiệm xúc tiến thị trường cũng như bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản.

3. Phát huy tiềm năng của Người Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác kinh tế, đầu t­ư, kinh doanh.

Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) nghiên cứu xây dựng chính sách phù hợp khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài làm môi giới, cầu nối thiết lập các quan hệ mở rộng, hợp tác, đầu tư và xúc tiến th­ương mại với các công ty, các tổ chức và cá nhân bên ngoài. Khuyến khích, thu hút kiều hối của Người Việt Nam định cư­ ở nước ngoài, giúp kiều bào hiểu rõ hơn về ngành Thủy sản và tham gia đóng góp, xây dựng và phát triển ngành.

4. Tăng c­ường các hoạt động giao Lưu giữa Người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Công đoàn Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFISH), Cục Quản lý Chất l­ượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản (NAFIQAVED) tổ chức tiếp xúc với đại biểu, tổ chức Người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội chợ, triển lãm thủy sản ở trong và ngoài nước, ngày truyền thống của Ngành 01/4 hàng năm, các hoạt động xúc tiến th­ương mại, hội thảo, thông qua các Đại sứ quán và Đại diện Th­ương mại Việt Nam ở các nước để xây dựng mối giao Lưu và phổ biến các- thông tin liên quan đến hoạt động của ngành Thủy sản.

5. Khen thưởng: nghiên cứu chế độ khen thưởng.

Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFISH), Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (NADAREP), Cục Quản lý chất l­ượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản (NAFIQAVED), Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan phát hiện, giới thiệu những tổ chức, cá nhân Người Việt Nam ở nước ngoài có công sức đóng góp trong công cuộc đóng góp xây dựng Tổ quốc Việt Nam nói chung và đối với ngành Thủy sản nói riêng (qua Hội đồng Thi đua khen thưởng cửa Bộ Thủy sản) để có hình thức khen thưởng thích đáng.

III. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG

Ngân sách để phục vụ cho công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài được cân đối từ ngân sách chi thường xuyên của các đơn vị và tạo nguồn từ quỹ của Công đoàn ngành Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Hội nghề cá Việt Nam (VINAFISH)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2005/QĐ-BTS ngày 16/02/2005 thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.464

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!