Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 05/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 20/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN VÙNG 1

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản.
Căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh & Thú y thuỷ sản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 (gọi tắt là Chi cục Chất lượng và Thú y thuỷ sản 1), trực thuộc Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản, trên cơ sở giao thêm nhiệm vụ và đổi tên Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thuỷ sản I - Hải Phòng.

Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 có tên giao dịch quốc tế là “The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 1” viết tắt là "NAFIQAVED - Branch 1", có trụ sở tại 39A Lê Lai - Thành phố Hải Phòng, có tài khoản tại kho bạc và ngân hàng; có con dấu tiếng Việt và tiếng Anh để giao dịch.

Điều 2: Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 có nhiệm vụ giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản tại địa bàn các tỉnh miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra.

Nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn, mối quan hệ và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản.

Điều 3: Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 có 01 Giám đốc phụ trách chung và không quá 2 Phó giám đốc giúp việc. Giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản. Phó giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 do Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1, sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Thuỷ sản.

Ngoài số biên chế hưởng lương do ngân sách Nhà nước cấp, Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 được tuyển dụng thêm lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu phí, lệ phí và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Chỉ tiêu biên chế công chức và lao động hợp đồng của Chi cục do Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản phân bổ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thuỷ sản.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 615 QĐ/TCCB-LĐ ngày 01/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng, thủ trưởng các Cục, Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản và Giám đốc Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
-Như điều 5
-VP Chính phủ
-Bộ trưởng, các Thứ trưởng
-Bộ Tư pháp
-UBND các tỉnh trong vùng 1
- Các Sở TS, Sở NN&PTNT có quản lý T.sản
- Công báo
- Lưu VT, TCCB

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hồng Minh

 

MINISTRY OF FISHERIES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 05/2004/QD-BTS

Hanoi, April 20, 2004

 

DECISION

REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL FISHERIES QUALITY ASSURANCE AND VETERINARY DIRECTORATE - BRANCH 1

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to Decree 43/2003/ND-CP dated 2 May 2003 of the Government regulating the mandate and organizational structure of Ministry of Fisheries;
Pursuant to Decision No.07/2003/QD-BTS dated 5 August 2003 of the Minister of Fisheries regarding the mandate and organizational structure of The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate;
Upon requests by Director of The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate and Director of Personnel Department
;

HAS DECIDED

Article 1. The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate- Branch 1 (hereinafter referred to as NAFIQAVED-branch 1) shall be established on the basis of the work assignment and the change of title of Fish quality inspection and hygiene of Hai Phong- Branch 1.

The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate- Branch 1 shall be the international transaction title and hereinafter referred to as NAFIQAVED-Branch 1. It is located at 39A Le Lai, Hai Phong city and has its accounts at bank and Treasury. It has Vietnamese stamp and English title for transaction.

Article 2. The NAFIQAVED -Branch 1 shall be responsible for assisting the Director of NAFIQAVED  to perform his management task in fish quality and hygiene in northern provinces from Ha Tinh northward.

The specific mandate, relation and the organizational structure of the NAFIQAVED -Branch 1 shall be decided by the Minister of Fisheries in accordance with the proposals of Director of NAFIQAVED.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112