Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2000/QĐ-BTC thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành điều hành việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 05/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 11/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2000/QĐ-BTC

Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN NGÀNH ĐIỀU HÀNH VIỆC TIẾP NHẬN VÀ THU NỘP NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI PHI DỰ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHÓA 1998

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 124/1999/TT-BTC ngày 15/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998;
Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn liên ngành điều hành việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thương mại, Ban Vật giá Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành điều hành việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998 theo quy định tại Thông tư số 124/1999/TT-BTC ngày 15/10/1999 của Bộ Tài chính, gồm các ông, bà có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng.

2/ Ông Trần Hữu Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3/ Ông Phạm Minh Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ Thương mại - dịch vụ Bộ Kế hoạch và đầu tư, ủy viên.

4/ Bà Trịnh Thanh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ Thương mại, ủy viên.

5/ Ông Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Ban Quản lý tiếp nhận viện trợ quốc tế, ủy viên.

6/ Đại diện Ban Vật giá Chính phủ: Ban Vật giá Chính phủ sẽ cử thành viên tham gia Hội đồng, tùy từng mặt hàng viện trợ cụ thể.

7/ Đại diện cơ quan chủ quản doanh nghiệp tiếp nhận hàng: Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện của cơ quan chủ quản doanh nghiệp tiếp nhận hàng tham gia Hội đồng, tùy từng mặt hàng viện trợ cụ thể.

Điều 2. Hội đồng tư vấn liên ngành giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998 hoạt động theo Quy chế làm việc ban hành kèm theo quyết định này. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH và ĐT
- Bộ Thương mại,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Đơn vị và cá nhân có tên tại điều 1, 2,
- Vụ TCĐN, Cục TCDN,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH ĐIỀU HÀNH VIỆC TIẾP NHẬN VÀ THU NỘP NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI PHI DỰ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHÓA 1998

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Hội đồng liên ngành điều hành việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998 (sau đây gọi là Hội đồng) bao gồm đại diện có thẩm quyền của các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thương mại, Ban Vật giá Chính phủ, Cục Tài chính doanh nghiệp và cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp tiếp nhận hàng.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Tài chính trong việc xác định mức nộp ngân sách, tổ chức tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi Dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998.

Điều 2. Hội đồng làm việc theo chế độ biểu quyết theo đa số. ý kiến của các thành viên Hội đồng sẽ được ghi biên bản để trình lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Điều 3. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng sẽ được triệu tập họp để tư vấn cho lãnh đạo Bộ Tài chính giải quyết các vấn đề sau:

- Xác định mức nộp ngân sách đối với các mặt hàng viện trợ.

- Điều chỉnh lại mức nộp ngân sách cho các mặt hàng viện trợ trong trường hợp có biến động giá tại thời điểm hàng về dẫn đến mức nộp được xác định lần trước thay đổi trên 5% theo đề nghị của các doanh nghiệp tiếp nhận hàng viện trợ hoặc của các thành viên Hội đồng hoặc trên cơ sở thông báo của các cơ quan quản lý giá cả.

- Xử lý các trường hợp Doanh nghiệp tiếp nhận hàng viện trợ chậm nộp tiền ngân sách theo quy định.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm bố trí, tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng và ký trình lãnh đạo Bộ Tài chính các kết luận và Biên bản họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng đi vắng, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện.

Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng có quyền yêu cầu các doanh nghiệp tiếp nhận hàng viện trợ cung cấp cho các thành viên Hội đồng các thông tin cần thiết về giá cả hàng hóa trên thị trường, tình hình tiếp nhận, tiêu thụ hàng cũng như các thông tin có liên quan khác để Hội đồng thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng hoặc ủy quyền cho người khác có đủ thẩm quyền tham dự họp khi được Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

- Thu thập, nghiên cứu các thông tin về giá cả thị trường, đề xuất các phương án xử lý trước khi họp để các cuộc họp Hội đồng đạt hiệu qủa cao nhất. ý kiến của mỗi thành viên tại cuộc họp Hội đồng được coi là ý kiến chính thức của cơ quan mà thành viên đó là đại diện và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Điều 6. Thư ký các cuộc họp Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng chỉ định, chịu trách nhiệm ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng, lấy chữ ký xác nhận của mỗi thành viên, dự thảo tờ trình về các kết luận của Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng ký, trình lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. Trong qúa trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm lấy ý kiến các thành viên Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2000/QĐ-BTC thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành điều hành việc tiếp nhận và thu nộp ngân sách đối với khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 1998 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106