Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 04/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo ngày 11/11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án Đổi mới tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XVII, kỳ họp thứ 5), quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thuộc tỉnh Nam Định theo số ngày thực tế làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm các mức sau:

1. Áp dụng chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ và khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh (100.000 đồng/ngày/người):

- Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở, ban, ngành phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo hoặc phụ trách công tác thanh tra Sở, ban, ngành (trừ lãnh đạo Thanh tra tỉnh);

- Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo;

- Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo;

- Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (trừ cán bộ, công chức đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra khi được phân công tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh);

- Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế, vệ sinh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

2. Áp dụng chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; điểm b, khoản 1, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (120.000 đồng/ngày/người):

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra huyện, thành phố được phân công phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo; cán bộ, công chức đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra khi được phân công trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Cán bộ, công chức được phân công trực tiếp làm công tác tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh, của huyện, thành phố (mỗi đơn vị không quá 02 người; đơn vị có nhiều công việc liên quan đến người dân không quá 03 người);

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được phân công làm công tác tiếp công dân, chuyên trách xử lý đơn thư (mỗi đơn vị 01 người).

Các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 nêu trên, có thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng 100% mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng tương ứng.

3. Áp dụng chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 4, Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; điểm a, khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh (150.000 đồng/ngày/người):

- Cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh;

- Cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của các huyện, thành phố (mỗi huyện không quá 02 người; thành phố Nam Định không quá 03 người). Nếu các đối tượng trên đang được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra, thì thực hiện mức hỗ trợ theo khoản 2, Điều này.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung, số ngày tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân, trụ sở của cơ quan, đơn vị; nội dung và số ngày xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hàng tháng lập bảng kê chi tiết số ngày thực tế trực tiếp tham gia của cán bộ, công chức; những người tham gia phối hợp; những người chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để làm căn cứ chi trả;

- Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ theo Điều 1, Quyết định này thuộc cấp, ngành nào quản lý, thì cấp, ngành đó thực hiện từ nguồn ngân sách được giao để hỗ trợ theo kỳ thanh toán lương hàng tháng. Trường hợp được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập, phối hợp tiếp công dân, nếu chưa được hưởng mức hỗ trợ này, thì cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập, phối hợp tiếp công dân, có trách nhiệm chi trả;

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán khoản kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký;

- Chế độ bồi dưỡng được thực hiện kể từ ngày 01/01/2013;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2013/QĐ-UBND thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7