Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021

Số hiệu: 03/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 04/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Chương trình số 13-CTr/TU ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Chương trình số 15-CTr/TU ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Chương trình công tác, lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật đảm bảo công tác xây dựng, ban hành văn bản được chuẩn bị tốt, kịp thời, có chất lượng và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2. Đối với các văn bản hành chính hoặc báo cáo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện trình kịp thời, có chất lượng, đúng tiến độ đề ra trong Chương trình công tác.

3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể sửa đổi, bổ sung Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này cho phù hợp với yêu cầu công tác.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính Phủ;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị XH;
- Các CQ tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- LĐ, CVNC /VP;
- Lưu VT.VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ T
CH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đề ra Chương trình công tác năm 2021 gồm 165 nội dung, trong quá trình chỉ đạo, điều hành sẽ căn cứ vào những chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, cụ thể như sau:

* Tháng 01/2021: 11 nội dung

1. Nghị quyết phát triển thành phố Tây Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (UBND Thành phố TN trình)

2. Đ án nâng loại đô thị thành phố Tây Ninh lên loại đô thị loại II (UBND Thành phố TN trình)

3. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/10/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

4. Nghị quyết về đặt tên cầu thuộc công trình đường và cầu Bến Cây i (huyện Châu Thành), công trình cầu An Hòa (thị xã Trảng Bàng). (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

5. Phương án quản lý, sử dụng quỹ đất bàn giao về địa phương của công ty Cổ phần Cao su 1/5 Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

6. Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình)

7. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Sở Tài chính trình)

8. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh (Sở Tài chính trình)

9. Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2021 (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

10. Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

11. Kế hoạch thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 (Sở Công Thương trình)

* Tháng 02/2021: 13 nội dung

1. Kế hoạch về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

2. Đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 (Sở Tài chính trình)

3. Báo cáo định hướng chiến lược phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong giai đoạn mới (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình)

4. Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm có tính kết nối cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là hiện thực hóa dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, dự án nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 1 cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (đến Thành phố Tây Ninh) (Sở Giao thông Vận tải trình)

5. Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

6. Nghị quyết quy định khu vực không được phép, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

7. Đề án thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam). (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình)

8. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình)

9. Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 5 năm 2021-2025 (Sở Công Thương trình)

10. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

11. Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025” (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình)

12. Tờ trình đề nghị công nhận Thành phố Tây Ninh đạt chuẩn nông thôn mới (UBND Thành phố TN trình)

13. Kế hoạch triển khai các mục cần kéo giảm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Công an tnh trình)

* Tháng 3/2021: 20 nội dung

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Đề án phát triển các khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035 (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình)

3. Phương án phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035 (Sở Công Thương trình)

4. Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

5. Đề án xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn phát triển nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái nhiệt đới (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

7. Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

8. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

9. Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các danh hiệu văn hóa. (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

10. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình)

11. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 (Văn phòng UBND tỉnh trình)

12. Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 (Công an tỉnh trình)

13. Kế hoạch phòng chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn (Công an tỉnh trình)

14. Nghị quyết về phát triển thị xã Trảng Bàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND Thị xã Trảng Bàng trình)

15. Nghị quyết về một số cơ chế phát triển đặc thù cho thị xã Trảng Bàng (UBND Thị xã Trảng Bàng trình)

16. Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

17. Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

18. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (Sở Nội vụ trình)

19. Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh) (Sở Nội vụ trình)

20. Phương án quản lý rừng bền vững của: Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Ban quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2021 - 2030 (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

* Tháng 4/2021: 17 nội dung

1. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 (UBND Thành phố chủ trì, phi hợp Sở Xây dựng trình)

2. Chương trình phát triển doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

3. Nghị quyết về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Tài chính trình)

4. Nghị quyết đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ gắn với đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ trình)

5. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chun bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

6. Nghị quyết quy định chính sách cho giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

7. Đề án phát triển các loại hình vận tải dịch vụ cảng đường sông - Logistic tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Sở Giao thông Vận tải trình)

8. Nghị quyết ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh (Sở Giao thông Vận tải trình)

9. Nghị quyết về hủy bỏ các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

10. Quyết định về việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

11. Kế hoạch hoàn chỉnh các chỉ tiêu công nhận Khu du lịch quốc gia đối với Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Bà Đen (BQL Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trình)

12. Đề án Thu phí tham quan Khu di tích lịch sử, thắng cảnh núi Bà Đen (BQL Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trình)

13. Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

14. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nội vụ trình)

15. Đề án phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cht lượng cao khu vực công giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nội vụ trình)

16. Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình)

17. Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh) (Sở Xây dựng trình)

* Tháng 5/2021: 15 nội dung

1. Quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng - kinh tế xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

3. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (Sở Xây dựng trình)

4. Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Sở Xây dựng trình)

5. Quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 (UBND huyện Gò Dầu chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng trình)

6. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ trình)

7. Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)

8. Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 1 năm 2021 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên; từ 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trở lên đợt 1 năm 2021 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (nếu có) (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

9. Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) giai đoạn 2021-2025. (Văn phòng UBND tỉnh trình)

10. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình)

11. Kế hoạch hoạt động của Tổ Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là Hạ tầng giao thông. (Sở Giao thông Vận tải trình)

12. Nghị quyết quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tư pháp trình)

13. Nghị quyết quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bng quyn sử dụng đất, tài sản gn lin với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tư pháp trình)

14. Quyết định ban hành “Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tư pháp trình)

15. Kế hoạch tổ chức “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” lần III năm 2021. (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

* Tháng 6/2021: 12 nội dung

1. Kế hoạch thực hiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035 (Sở Xây dựng trình)

2. Chương trình phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi heo, bò sữa, bò thịt (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

3. Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh) (Sở Nông nghiệp và PTNT trình)

4. Quy chế Quản lý vận hành hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông trình)

5. Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

6. Quyết định thay thế Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về việc Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Xây dựng trình)

* Các báo cáo của UBND tỉnh theo Điều 59 Luật Hot đng giám sát của Quốc hi và HĐND năm 2015 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cui năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Văn phòng UBND tỉnh trình)

3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình)

4. Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình)

5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Sở Tài chính trình)

6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Công an tỉnh trình)

* Tháng 7/2021: 14 nội dung

1. Kế hoạch thực hiện việc nâng cao năng lực xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang các thị trường mà Việt Nam là thành viên trong các Hiệp định thương mại tự do (Sở Công Thương trình)

2. Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế biên mậu tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Sở Công Thương trình)

3. Đề án về phát triển ngành công nghiệp hiện đại; hàm lượng công nghệ cao (Sở Công Thương trình)

4. Đề án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực tư đến năm 2030 (Sở Nội vụ trình)

5. Đề án phát triển sản phẩm du lịch địa phương gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý về du lịch và xây dựng văn hóa du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

6. Rà soát điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 (Sở Giao thông Vận tải trình)

7. Nghị quyết về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên gii (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình)

8. Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, phục vụ quản lý nhà nước và thông tin xã hội (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

9. Quyết định ban hành Đề án số hóa tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (Sở Nội vụ trình)

10. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Khoa học và Công nghệ trình)

11. Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

12. Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

13. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Công an tỉnh trình)

14. Kế hoạch mua sắm công cụ hỗ trợ cho dân quân giai đoạn 2021-2025 (Bộ Chỉ huy quân sự tnh trình)

* Tháng 8/2021: 6 nội dung

1. Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài (thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND). (Sở Nội vụ trình)

2. Nghị quyết về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

3. Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình)

4. Quyết định về phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2021 (Sở Công Thương trình)

5. Kế hoạch và kịch bản tổ chức Diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (HCL, NaOH) trên địa bàn tỉnh năm 2021 nhà máy chế biến tinh bột khoai mì (Sở Công Thương trình)

6. Kế hoạch mua sắm mới phương tiện vận tải giai đoạn 2021-2025 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình)

* Tháng 9/2021: 11 nội dung

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình)

2. Đề án đào tạo nghề nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo (Sở Nội vụ trình)

3. Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2021-2025 (Sở Nội vụ trình)

4. Đề án tạo động lực mới thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Ban quản lý Khu kinh tế trình)

5. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình)

6. Đề án nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Thanh tra tỉnh trình)

7. Đề án Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

8. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

9. Quy chế tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trình)

10. Đề án phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nội vụ trình)

11. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN, KKT cửa khẩu, khu chế xuất, các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh trình)

* Tháng 10/2021: 16 nội dung

1. Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

2. Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 2 năm 2021 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên; từ 20 ha đất rừng đặc dụng, rng phòng hộ trở lên đợt 2 năm 2021 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (nếu có) (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

3. Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

4. Báo cáo Sơ kết việc thực hiện quỹ đất bàn giao về địa phương của Công ty Mía đường Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

5. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

6. Dự án điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

7. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Ban quản lý Khu kinh tế trình)

8. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát (Ban quản lý Khu kinh tế trình)

9. Đề án tăng cường hoạt động đối ngoại địa phương bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác. (Sở Ngoại vụ trình)

8. Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022 - 2024 của UBND tỉnh (Sở Tài chính trình)

9. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 (Sở Tài chính trình)

10. Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 (Sở Tài chính trình)

11. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. (Sở Nội vụ trình)

12. Chương trình hành động tập hợp, vận động già làng, chức sắc tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh (Sở Nội vụ trình)

13. Báo cáo tổng kết 4 năm Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII, Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh, Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình)

14. Dự án Đầu tư phát triển Vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trình)

15. Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022 và đăng ký Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh năm 2022 (Văn phòng UBND tỉnh trình)

* Các báo cáo của UBND tỉnh theo Điều 59 Luật Hot đng giám sát của Quốc hi và HĐND năm 2015 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các dự thảo Nghị quyết kèm theo (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình)

2. Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Sở Tài chính trình)

3. Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Văn phòng UBND tỉnh trình)

4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Thanh tra tỉnh trình)

5. Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Thanh tra tỉnh trình)

6. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Sở Tài chính trình)

7. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Công an tỉnh trình)

* Tháng 12/2021: 8 nội dung

1. Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)

2. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế (Công an tỉnh trình)

3. Quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 (Sở Tài chính trình)

4. Quyết định về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính trình)

5. Quyết định của UBND tỉnh về về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 (Sở Tài chính trình)

6. Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Xây dựng trình)

7. Công bố Đơn giá nhân công xây dựng, Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 (04 quý) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Sở Xây dựng trình)

8. Dự án: Nâng cấp, mở rộng đầu tư Trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh giai đoạn 2 (Sở Khoa học và Công nghệ trình)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


73

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140