Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Trọng Hiếu
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị s17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 126/TTr-VHTT ngày 30 tháng 11 năm 2015 và của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số: 1890/TTr-NV ngày 16 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7 (gọi tắt là Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an quận, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận 7, Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Đô thị, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường 7B, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trung tâm công báo TP.HCM;
- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp TP.HCM;
- Văn Phòng; Thanh tra Sở VH &TT TP.HCM;
- Văn Phòng; Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM;
- Văn Phòng; Thanh tra Sở TT &TT TP.HCM;
- TT.QU-UBND quận;
- VP.QU-UBND qun;
- Thành viên 02 (hai) Đội KTLN VH-XH quận;
- Lưu: VT, VHTT/2015.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI QUẬN 7 (GỌI TẮT LÀ ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 7)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí - vai trò

1. Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội (KTLN VH-XH) quận 7 được thành lập theo quy đnh của pháp luật để tiến hành kiểm tra, xác lập hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa; kinh doanh dịch vụ văn hóa; thông tin truyền thông; phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, đánh bạc, phòng cháy, chữa cháy và các hành vi vi phạm hành chính khác có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Đội KTLN VH-XH là lực lượng phối hợp liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo quy định của pháp luật bao gồm các ngành: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; Phòng cháy và Chữa cháy; Tư pháp; Kinh tế; Y tế; Tài Nguyên và Môi trường; Chi cục thuế; Quản lý thị trưng; Trật tự Đô thị.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là thành viên hoặc có quyền và nghĩa vụ liên quan đến Đội KTLN VH-XH trên địa bàn quận 7.

2. Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực được quy định trong Quyết định thành lập Đội trên địa bàn quận 7.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Đội KTLN VH-XH khi làm nhiệm vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

2. Đội KTLN VH-XH có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận 7 theo nội dung của từng Quyết định thành lập Đội.

3. Đội KTLN VH-XH thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn cản trở cho hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý của mình.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Khảo sát nắm tình hình, xây dng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm pháp luật, xác lập hồ sơ vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bn pháp luật chuyên ngành có liên quan, kịp thời chuyển vụ hồ sơ vi phạm cho cơ quan hoặc người có thm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn

1. Đề nghị cơ quan chc năng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Đội KTLN VH-XH thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong suốt quá trình kiểm tra.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân thuộc diện kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan theo đúng nội dung kiểm tra và hợp tác với Đội KTLN VH-XH trong suốt thời gian kiểm tra.

3. Lập Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện các Quyết định khám người theo thủ tục hành chính, Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Biên bản khám người theo thủ tục hành chính, Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

4. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạm chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền thụ lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU, HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu của Đội KTLN VH-XH

1. Đội KTLN VH-XH do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các thành viên trong Đội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Nội vụ. Thời hạn hoạt động của Đội được quy định trong Quyết định thành lập.

2. Đội KTLN VH-XH quận có 02 Đội, mỗi Đội gồm 01 Đội trưởng, 01 đến 02 Phó Đội trưởng và các thành viên. Đội 1- Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội do phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin làm Đội trưng. Đội 2- Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Đội trưởng.

Các phòng, đơn vị của quận như: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; Phòng cháy và chữa cháy; Y tế; Kinh tế; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Đội Quản lý thị trường; Đội Quản lý Trật tự Đô thị; Chi cục Thuế cử ít nhất 02 người tham gia làm thành viên Đội. Tùy theo tình hình, nhu cầu thực tế của công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định điều chỉnh thành phần, số lượng các ngành, các phòng, đơn vị của quận tham gia Đội.

3. Đội KTLN VH-XH chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Điều 7. Hoạt động của Đội KTLN VH-XH

1. Đội KTLN VH-XH hoạt động theo cơ chế phối hợp.

Đội trưởng Đội KTLN VH-XH điều hành chung mọi hoạt động của Đội, có quyền tổ chức thực hiện kiểm tra, xác lập hồ sơ vi phạm đối với cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung Quyết định thành lập Đội tại khoản 2, điều 3, chương I và chương II của Quy chế này. Chịu trách nhiệm về tính hp pháp trong quá trình kiểm tra, xác lập hồ sơ vi phạm theo quy định của pháp luật, đng thời chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền bnhiệm được quy định tại điều 6 của Quy chế này.

Đội trưởng thông báo lịch công tác cho các thành viên trước từ 3 - 5 giờ đồng hồ hoặc đột xuất (khi cần thiết hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo) và nhận xét về kết quả công tác của từng thành viên tham gia theo Quyết định thành lập Đội hoặc khi có yêu cầu của các đơn vị có liên quan.

Phó Đội trưởng có trách nhiệm giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

Các thành viên trong Đội chấp hành sự phân công của Đội trưởng (hoặc Phó Đội trưởng được Đội trưởng ủy quyền), chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đội trưởng (hoặc Phó Đội trưởng) về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình đang công tác, đồng thời đề xuất nội dung, biện pháp kiểm tra trong lĩnh vực đơn vị phụ trách.

2. Đội KTLN VH - XH do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành, kiểm tra hoạt động của Đội và thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho thành viên trong Đội.

3. Quy định khi tiến hành kiểm tra.

Đội KTLN VH-XH chđược tiến hành kiểm tra khi đoàn kiểm tra có Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng và ít nhất thành viên của 04 phòng, ban, đơn vị trong đó phải có Phòng Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an quận.

Khi tiến hành kiểm tra, Đội KTLN VH-XH phải xuất trình Quyết định thành lập Đội cho đối tượng kiểm tra biết để chấp hành trong suốt thời gian kim tra tại cơ sở.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Mối quan hệ công tác và cơ chế phối hợp hoạt động

Đội KTLN VH-XH xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của quận, Kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành (định kỳ, đột xuất) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông qua; đồng thời báo cáo nhanh các vụ việc lớn, phức tạp và kết quả xử lý trên địa bàn hoặc báo các theo yêu cầu đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Có trách nhiệm hỗ trợ Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố khi có yêu cầu kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Đội KTLN VH-XH có trách nhiệm phối hợp với ban ngành, đoàn thể, chính quyền cùng cấp, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xác lập các vi phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra có hiệu quả.

Điều 9. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Đội KTLN VH-XH do ngân sách quận cấp và từ các khoản thu nộp phạt đối với hành vi vi phạm, hành chính trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chấm công, thực hiện thủ tục kinh phí bồi dưỡng cho mỗi Đội KTLN VH-XH, dự trù phương tiện phục vụ trong quá trình kiểm tra theo đúng quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tham mưu, đề xuất UBND quận bố trí ngân sách, quản lý kinh phí và duyệt chi công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện phục vụ, mua tin (khảo sát) trong suốt quá trình kim tra nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Đội KTLN VH-XH trên địa bàn quận.

Điều 10. Phụ cấp, phương tiện hoạt động

1. Chế độ phụ cấp

Đội KTLN VH-XH được hưởng tiền làm thêm giờ, làm đêm; được bồi dưỡng ăn đêm nếu làm việc trong thời gian từ 20 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau theo quy định hiện hành và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Phương tiện hoạt động

Đội KTLN VH-XH được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cần thiết để thực hiện chức trách của mình; có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản tốt phương tiện được cấp như: Giấy chứng nhận cho các thành viên Đội kim tra, công cụ hỗ trợ, máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng, dụng cụ đo nồng độ rượu, hỗ trợ hao mòn xe và văn phòng phẩm phục vụ cho công tác kiểm tra.

Tùy theo tình hình thực tế, Đội KTLN VH-XH được bố trí phương tiện xe ô tô theo đề nghị của Đội trưởng (hoặc Phó Đội trưởng) để phục vụ cho công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn thành viên cho cả Đội.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11. Chế độ khen thưởng

Khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích theo thm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Đội KTLN VH - XH trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Kỷ luật

Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của Đội KTLN VH-XH có hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền hạn, vi phạm pháp luật thì Đội trưng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thành viên đó biết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kiểm tra xem xét, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc xử lý hành vi vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thành lập, bảo đảm về nhân sự và chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động của mỗi Đội KTLN VH-XH thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm trước Thành phố, quận nếu để phát sinh tệ nạn xã hội, hoạt động kinh doanh Văn hóa - Xã hội trái pháp luật diễn ra tại địa phương mà không kịp thời có kế hoạch, chỉ đạo giải quyết. Đây là nội dung quan trọng trong việc xét đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự địa phương.

2. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực về hoạt động của Đội 1- Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội; chịu trách nhiệm về kiểm tra hoạt động Văn hóa, Thông tin; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về hoạt động của Đội 2 - Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội, chịu trách nhiệm về kiểm tra hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm:

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận điều hành hoạt động của Đội KTLN VH-XH. Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Đội KTLN VH-XH trình Ủy ban nhân dân quận.

Chủ động phối hp với các Phòng ban, đơn vị liên quan đề xuất nhân sự của Đội KTLN VH-XH và đảm bảo bố trí lực lượng theo quy định tại Quy chế.

Phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch quận dự trù kinh phí hoạt động của Đội KTLN VH-XH hàng năm và quyết toán kinh phí theo quy định.

Khi cần thiết, có quyền tham mưu khen thưởng đột xuất cho Đội KTLN VH-XH và những cá nhân có liên quan trong các hoạt động cao điểm.

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, xử lý hồ sơ do Đội 1- Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội xác lập; hồ sơ do Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường xác lập về kiểm tra hoạt động Văn hóa, Thông tin mà vượt thẩm quyền xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, xử lý hồ sơ do Đội 2- Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội xác lập; hồ sơ do Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường xác lập về kiểm tra hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội mà vượt thẩm quyền xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

3. Trách nhiệm của Trưởng phòng, ban, đơn vị liên quan

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị được quy định tại khoản 2, điều 6 của Quy chế này có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia mỗi Đội KTLN VH-XH và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia Đội KTLN VH-XH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này.

2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất y ban nhân dân quận xem xét, giải quyết.

3. Việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế này do Ủy ban nhân dân quận quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi có tham khảo ý kiến của các phòng, ban chức năng.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ vào Quy chế này và điều kiện thực tế tại địa phương để ban hành Quy chế hoạt động và thành lập Tổ KTLN VH-XH phường kim tra, ngăn ngừa và phòng chng tệ nạn xã hội trên địa bàn phường quản lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239