Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2000/QĐ-BTCCBCP bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Vụ Hợp tác Quốc tế do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/2000/QĐ-BTCCBCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2000/QĐ-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 09/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ban hành kèm theo Quyết định số 213/TCCP-CCVC ngày 22/7/1995; Quyết định số 20/1999/QĐ-TCCP ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, nay bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Vụ Hợp tác Quốc tế như sau:

Về chức năng:

Giúp Bộ trưởng - Trưởng ban trong việc thực hiện chức năng cơ quan đầu mối của Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế lên Thủ tướng Chính phủ.

Về nhiệm vụ:

1. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành Bộ trưởng - Trưởng ban để hướng dẫn các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế đúng với những quy định tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

2. Tiếp nhận các đề nghị về hội nghị, hội thảo quốc tế của các đơn vị thuộc Ban và nghiên cứu đề xuất ý kiến trình Bộ trưởng - Trưởng ban phê duyệt.

3. Theo dõi và phối hợp với các đơn vị thuộc Ban trong việc thực hiện các hội nghị, hội thảo quốc tế.

4. Nghiên cứu các đề nghị của các cơ quan Trung ương và địa phương về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban trình Bộ trưởng - Trưởng ban thỏa thuận.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan Trung ương và địa phương để báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) và báo cáo đột xuất lên Bộ trưởng - Trưởng ban để Bộ trưởng - Trưởng ban báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó trưởng ban (b/cáo);
- Các đơn vị, tổ chức thuộc Ban;
- Lưu: TCCB, VT.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Đỗ Quang Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2000/QĐ-BTCCBCP bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Vụ Hợp tác Quốc tế do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144