Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND điều kiện Trưởng phòng Ban Quản lý công trình Giao thông Điện Biên

Số hiệu: 02/2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 09/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2023/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định này, quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Ban QLDA).

b) Điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này được dùng làm căn cứ để thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động thuộc Ban QLDA.

2. Đối tượng áp dụng

Viên chức thuộc Ban QLDA và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

Việc áp dụng điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban QLDA phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

2. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Ban QLDA; phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực và sở trường của viên chức.

4. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban QLDA.

5. Viên chức khi được xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban QLDA phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II

ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 3. Điều kiện tiêu chuẩn chung

1. Về chính trị, tư tưởng

a) Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào.

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của viên chức theo quy định của pháp luật; yên tâm công tác, nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

a) Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

b) Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ; chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ Nhân dân.

c) Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

d) Chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

3. Về trình độ

trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và lĩnh vực phân công công tác theo quy định của Đảng, Nhà nước.

4. Về năng lực và uy tín

a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của đơn vị trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo, nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, phụ trách.

c) Có khả năng cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại đơn vị.

d) Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên.

đ) Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được viên chức, người lao động trong đơn vị tín nhiệm.

5. Về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm

Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có độ tuổi đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và lĩnh vực phân công công tác theo quy định của Đảng, Nhà nước; có 03 năm liên tục được đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Điều 4. Điều kiện tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch

1. Đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn chung tại Điều 3.

2. Được tuyển dụng vào vị trí viên chức chuyên ngành, chuyên môn thuộc Ban QLDA tối thiểu 03 năm trở lên.

3. Có uy tín với đồng nghiệp tại đơn vị. Đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm hàng năm.

4. Không trong thời gian bị kỷ luật (kể cả về kỷ luật đảng).

Điều 5. Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm

1. Đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy định tại Điều 3.

2. Viên chức được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc được quy hoạch vào chức vụ tương đương trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

4. Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên.

5. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

6. Tuổi bổ nhiệm: Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.

7. Viên chức bị kỷ luật (kể cả về mặt đảng) từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm hoặc (đủ 12 tháng) kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

8. Đối với viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa xem xét bổ nhiệm khi chưa có kết luận chính thức hoặc kết quả xử lý của cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm lại

1. Đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm viên chức quản lý.

2. Thời hạn bổ nhiệm lại: Viên chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ (có ít nhất 3 năm được đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại.

4. Đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

5. Đối với viên chức lãnh đạo còn đủ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

6. Đối với viên chức lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

7. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương

Ngoài bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại các Điều 3, 5, 6 của Quy định này, viên chức bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban QLDA còn đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Về năng lực lãnh đạo, quản lý:

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, đơn vị.

b) Có năng lực chủ trì, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đơn vị, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được tập thể lãnh đạo Ban QLDA phân công.

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Ban Giám đốc đối với lĩnh vực được giao đảm nhận; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban hướng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng, đơn vị.

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, tạo được khối đoàn kết viên chức, người lao động của phòng, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể lãnh đạo phân công.

2. Điều kiện bổ nhiệm

a) Được quy hoạch vào chức danh dự kiến bổ nhiệm hoặc các chức danh tương đương và được sự tín nhiệm của viên chức, người lao động trong đơn vị. Các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.

b) Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc), đã đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng hoặc tương đương từ 02 năm trở lên; có 03 năm liên tục, liền kề trước thời điểm bổ nhiệm được đánh giá, xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban QLDA phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định này. Thời gian theo Quyết định bổ nhiệm hoặc Ban QLDA xem xét và quyết định theo quy định.

Điều 8. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương

Ngoài bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại các Điều 3, 5, 6 của Quy định này, viên chức bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban QLDA còn đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

a) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng và tương đương giải quyết các công việc chung; tham gia cùng Trưởng phòng và tương đương trong việc cụ thể hóa triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác của phòng, đơn vị theo phân công của Trưởng phòng và tương đương, Lãnh đạo đơn vị.

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, động viên viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Điều kiện bổ nhiệm

a) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao. Được sự tín nhiệm của viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị. Có 03 năm liên tục, liền kề trước thời điểm bổ nhiệm được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b) Được quy hoạch vào chức danh dự kiến bổ nhiệm hoặc các chức danh tương đương. Các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.

c) Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban QLDA phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định này. Thời gian theo Quyết định bổ nhiệm hoặc Ban QLDA xem xét và quyết định theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban QLDA trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm để đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Ban QLDA

1. Tổ chức quán triệt cho viên chức, người lao động đơn vị nắm vững quy định điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban QLDA để phấn đấu, rèn luyện.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

3. Xây dựng quy hoạch viên chức vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc Ban QLDA theo quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

4. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban QLDA theo quy định.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Giao Ban QLDA có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề chưa phù hợp thì Giám đốc Ban QLDA báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2023/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


225

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.92.240