Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Tấn Lực
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN TÂN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 782/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Tấn Lực

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN TÂN PHÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú.

Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng

1. Tên gọi: Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú.

2. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước quận Tân phú theo quy định.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận chịu sự quản lý toàn diện và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

3. Chức năng:

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của quận;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của quận để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp, điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đối với cơ sở;

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn nghệ, thể dục - thể thao;

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao;

8. Tổ chức các hoạt động của Thư viện và Nhà truyền thống theo quy định;

9. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài quận;

10. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản theo quy định;

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú giao.

Chương 2.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc và các viên chức, nhân viên hợp đồng lao động.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao theo quy định.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận có các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi tổ có Tổ trưởng và không quá 02 Tổ phó do Giám đốc Trung tâm quyết định. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ và hướng dẫn hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

a) Tổ Hành chính - tổng hợp:

Thực hiện nhiệm vụ về hành chính - quản trị; tổng hợp; xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán; khai thác, tổ chức các hoạt động năng khiếu, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực của công chức, viên chức, người lao động đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao.

b) Tổ Văn hóa - văn nghệ:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa - văn nghệ cho cơ sở.

c) Tổ Thể dục - thể thao:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao, hướng dẫn các phong trào thể dục - thể thao cho cơ sở.

d) Tổ Thông tin - truyền thông:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của quận.

đ) Tổ Thư viện và Nhà truyền thống:

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động về thư viện; tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách thông qua nhiều hình thức (triển lãm sách, trưng bày sách, thi tuyên truyền sách, tổ chức nói chuyện sách…) từng bước phát huy công tác truyền thông thông qua sách báo của thư viện; xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu và trình độ của nhân dân trên địa bàn quận; tổ chức phòng đọc phục vụ nhu cầu văn hóa đọc cho nhân dân; hướng dẫn chuyên môn, định hướng hoạt động của thư viện, phòng đọc sách đối với các đơn vị trường học, tủ sách đối với các ban ngành đoàn thể cấp quận, phường và khu phố.

Tham mưu khai thác hiệu quả Nhà truyền thống, phát huy các giá trị truyền thống của quận nhằm giáo dục lòng tự hào dân tộc về truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống quận; phối hợp với các ngành, tập hợp, sưu tầm, lưu giữ các tư liệu, hiện vật của địa phương hoặc có nội dung về địa phương; thực hiện việc giáo dục truyền thống của địa phương cho các thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng, nhân dân trong và ngoài quận đến tham quan, học tập.

Ngoài tổ chức bộ máy trên, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú còn có các Câu lạc bộ trực thuộc chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các Tổ.

Điều 5. Biên chế

1. Biên chế của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao do Ủy ban nhân dân quận quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp Văn hóa thể dục thể thao được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp theo quy định.

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo quy định.

3. Căn cứ điều kiện, đặc thù, nhu cầu cụ thể của quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định về khung tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận.

Chương 3.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao được quy hoạch xây dựng ở khu vực trung tâm, đông dân cư, thuận lợi giao thông; khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa cần đảm bảo có những yêu cầu về cơ sở vật chất như sau:

a) Trụ sở làm việc;

b) Hội trường đa năng;

c) Khu hoạt động chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Khu dịch vụ, vui chơi giải trí;

đ) Phương tiện chuyên dùng.

2. Căn cứ điều kiện thực tế của quận và quy mô tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân quận quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất theo các quy chuẩn chuyên môn và theo thẩm quyền.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao bao gồm:

a) Từ ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch đã được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị;

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn,

- Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vay tín dụng, vốn liên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi:

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên kết;

c) Chi đảm bảo phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Cơ chế tài chính:

a) Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

b) Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán tài chính theo quy định.

c) Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận có trách nhiệm chấp hành các chế độ thu, chi, thanh quyết toán theo quy định.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phụ trách điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc phụ trách những lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phân công.

2. Trong trường hợp Giám đốc trực tiếp yêu cầu viên chức, nhân viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Giám đốc, yêu cầu đó được thực hiện nhưng viên chức phải báo cáo cho Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách biết.

3. Công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phải có thái độ và phong cách làm việc lịch sự, hòa nhã, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng như của đồng nghiệp.

Điều 9. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo, các tổ chuyên môn họp với Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Hàng tháng họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng và đề ra công tác cho tháng tiếp theo; đồng thời, phổ biến các chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh tại đơn vị.

Ngoài ra, có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết, cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan phải thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của đơn vị.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm cho Ủy ban nhân dân quận và sở ngành liên quan theo quy định.

Điều 10. Về quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

1. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú;

2. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý Nhà nước đối với tổ chức sự nghiệp;

3. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông;

4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;

5. Hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội đó;

6. Quan hệ với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Tất cả công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức và người lao động phù hợp với trình độ, năng lực nhằm hoàn thành hiệu quả công việc được giao.

Trong trường hợp cần thiết Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao có thể xây dựng quy chế hoạt động của các Câu lạc bộ trực thuộc nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm nhưng không trái với nội dung Quy chế này và quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao phối hợp Trưởng Phòng Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân quận bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101