Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đỗ Thế Nhữ
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí;
Căn cứ ý kiến góp ý văn bản dự thảo tại Công văn số 485-CV/BTGTU ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông;
Căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 302/VPUBND-TH ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ Báo cáo thẩm định tại Công văn số 124/STP-VB ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Sở Tư pháp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 34/ TTr-STTTT ngày 09 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh Đăk Nông căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thế Nhữ

 

QUY ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Đăk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này hướng dẫn cụ thể việc thành lập quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú (gọi chung là cơ quan đại diện), phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Sở Thông tin và Truyền thông giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí đối với hoạt động của các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của Trung ương và các địa phương khác có nhu cầu thành lập cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú hoạt động tại tỉnh Đăk Nông theo đúng quy định của pháp luật và bản quy định này.

3. Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đăk Nông phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện thành lập cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú

1. Thành lập cơ quan đại diện:

a) Có quyết định thành lập tổ chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện; trưởng các cơ quan đại diện là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí và đã được cấp thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện; có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện.

b) Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 (ba) năm trở lên.

c) Có phương tiện nghiệp vụ phục vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện.

2. Cử phóng viên thường trú:

a) Có văn bản của Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại Đăk Nông.

b) Phóng viên các cơ quan báo chí được cử làm thường trú phải là người biên chế chính thức trong cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đã được cấp thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú; có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đăk Nông trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan cử làm phóng viên thường trú.

Điều 4. Quy trình, thủ tục thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

1. Thành lập cơ quan đại diện:

a) Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại tỉnh Đăk Nông phải gửi hồ sơ xin thành lập đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu tại mục 1, Điều 3, gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí;

- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện;

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

- Bản sao có chứng thực Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện;

- Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, quy định chức năng quyền hạn của cơ quan đại diện.

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức hoạt động của cơ quan đại diện. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Cử phóng viên thường trú.

a) Cơ quan báo chí có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại tỉnh Đăk Nông phải gửi hồ sơ đăng ký phóng viên thường trú đến Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông.

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu tại mục 2, Điều 3, gồm:

- Văn bản thông báo cử phóng viên thường trú tại Đăk Nông.

- Quyết định cử phóng viên thường trú.

- Sơ yếu lý lịch kèm bản sao có chứng thực Thẻ nhà báo của phóng viên thường trú.

b) Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông có văn bản chấp thuận gửi cơ quan báo chí. Nếu không đồng ý phải có văn bản nêu rõ lý do.

Điều 5. Hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

1. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép hoạt động sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông đồng ý bằng văn bản.

2. Hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú phải đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, các quy định pháp luật khác.

3. Trong thời gian 15 ngày, kể từ khi cơ quan báo chí chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động, thay đổi trụ sở giao dịch, thay đổi trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú thì cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông.

4. Khi xét thấy cơ quan đại diện, trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú không đủ điều kiện hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan và Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí để đề nghị xem xét thay đổi.

5. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú

1. Quyền hạn:

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan khác.

b) Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin và tham gia xử lý thông tin theo quy định của pháp luật.

c) Được tạo điều kiện khai thác thông tin đối với các sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị theo quy định của UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm:

a) Tìm hiểu và phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

b) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Đăk Nông trên cơ sở quy định của pháp luật.

c) Đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông.

d) Phát hiện và đề xuất các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông.

đ) Tham gia các buổi giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý đầy đủ và nghiêm túc.

e) Hàng quý (3 tháng) phải báo cáo kết quả hoạt động đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương (Sở Thông tin và Truyền thông).

Điều 7. Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí đối với các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú, bao gồm:

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và quyết định tiếp nhận việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí .

b) Tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch phát triển và ban hành các quy chế, cơ chế quản lý các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú có thành tích xuất sắc đối với địa phương.

d) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong các hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hội Nhà báo Đăk Nông có trách nhiệm.

a) Tập hợp các phóng viên đang làm việc tại cơ quan đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Đăk Nông.

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi của phóng viên các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú.

3. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú hoạt động; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có thành tích xuất sắc trong việc thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Xử lý vi phạm: Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đăk Nông vi phạm các quy định của Luật báo chí, gây hậu quả và làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quy định này, hàng năm báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.368
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6