Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày ban hành: 05/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 05 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra quận 4 tại Tờ trình số 10/TT-TTr ngày 24 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 4 (Chủ yếu cho giai đoạn từ nay đến năm 2011).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Đạt

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 4)

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ, Chính quyền quận trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, hoạt động hiệu quả; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

- Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

- Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược trong phạm vi quản lý của mình nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện kế hoạch được triển khai đến tận cơ sở.

II. YÊU CẦU

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Chiến lược, đảm bảo vừa phổ biến cung cấp kiến thức vừa giáo dục, vận động chấp hành; kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp tuyên truyền; lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Chú trọng hoàn thiện môi trường kinh doanh, quản lý sử dụng đất đai, các lĩnh vực kinh tế - xã hội để đảm bảo tạo sự công bằng, công khai và minh bạch trong nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

- Triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng.

- Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc triển khai Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

a) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin quận, Trung tâm Văn hoá quận, các thành viên trong Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận biên soạn và phát hành tài liệu (sách, băng, đĩa, tờ bướm, tài liệu hỏi đáp, cẩm nang, pa nô, áp phích…) để phục vụ công tác tuyên truyền về Chiến lược, Kế hoạch thực hiện Chiến lược của thành phố, quận và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 (sau đây viết tắt là UBMTTQ quận) và Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về những nội dung cơ bản của Chiến lược, kế hoạch thực hiện Chiến lược của thành phố và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, Thanh tra quận rà soát, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện trong thời gian qua và lập kế hoạch tuyên truyền sâu rộng hơn, nhất là các nội dung chưa thực hiện. Thực hiện trong Quý II năm 2010.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường phải hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chiến lược và kế hoạch thực hiện Chiến lược của thành phố, quận đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chiến lược trong phạm vi của đơn vị mình. Thực hiện trong Quý II năm 2010.

2. Thực hiện các giải pháp của Chiến lược:

2.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật:

a) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận rà soát việc thực hiện các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Chỉ thị 03/2010/CT-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo xây quy trình soạn thảo, trình, ban hành văn bản hành chính, quyết định cá biệt, hoàn thành chậm nhất tháng 12 năm 2011.

b) Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (theo Quyết định số 30/QĐ-TTg) và xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của thành phố.

c) Công an quận chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đó, để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thành chậm nhất tháng 6 năm 2011.

d) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Thanh tra quận, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng quận và UBMTTQ quận tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và thực hiện pháp luật trên một số lĩnh vực. Hàng năm, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định.

đ) Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc quận và các phường ở tất cả các lĩnh vực nhất là trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Theo kế hoạch thanh tra về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt, hàng năm thanh tra chuyên đề này ít nhất một lần tại 01 đến 02 đơn vị, không kể các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận.

 2.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ:

a) Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; việc phân công chức trách của từng vị trí công tác để đánh giá cán bộ, công chức, hoàn thành chậm nhất tháng 6 năm 2010.

b) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Thanh tra quận và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận xây dựng kế hoạch đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và sơ kết việc thực hiện kế hoạch vào tháng 12 năm 2011.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ dự thảo Quy định theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận về công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức và của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành chậm nhất tháng 4 năm 2010.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng:

a) Thanh tra quận, Công an quận, các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện.

Thanh tra quận tăng cường thực hiện chức năng giám sát hành chính và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ ở một số lĩnh vực như: Cấp phép xây dựng, đăng ký phương tiện giao thông, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu…; tăng cường thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật khiếu nại, tố cáo. Từ nay đến năm 2011, hàng năm tổ chức thanh tra ít nhất là 02 cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công. Cụ thể là:

- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: thanh tra các công trình, dự án trọng điểm, sử dụng vốn lớn của Nhà nước, vốn vay, tài trợ của nước ngoài hoặc những công trình, dự án có dấu hiệu tiêu cực, dư luận quan tâm, phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo đông người.

- Trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai: thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai; việc thực hiện chính sách bồi thường, giải tỏa, tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp phép xây dựng …

- Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách: thanh tra việc quản lý thu chi ngân sách địa phương ở một số trường học, đơn vị sự nghiệp có thu.

- Trong lĩnh vực quản lý tài sản công: thanh tra việc chấp hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài chính, mua sắm tài sản công và sử dụng ô tô, mua sắm trang thiết bị trường học; trong cải tạo, xây dựng trụ sở, tiếp khách, quà biếu và thực hiện chính sách xã hội.

- Trong lĩnh vực khác có tính nhạy cảm, dư luận quan tâm: thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác xoá đói giảm nghèo, cấp phép kinh doanh và một số lĩnh vực khác có tính thời sự, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận trong từng thời kỳ.

Qua thanh tra phát hiện kịp thời, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

b) Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và quận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực qua đó kiến nghị xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cố tình, kéo dài, không chấp hành để tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Ngay trong quý I năm 2010, sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra tại một số đơn vị; sau đó duy trì thường xuyên. Hàng năm kiểm tra chuyên đề này ít nhất một lần tại các đối tượng thanh tra.

c) Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua đó, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, hoàn thành chậm nhất tháng 6 năm 2011.

2.4. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng:

a) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa -Thông tin, UBMTTQ quận và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện thường xuyên từ nay đến cuối năm 2011.

b) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra quận và Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận triển khai các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố về xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khi quy định này có hiệu lực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

a) Từ nay đến năm 2011:

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

- Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của thành phố và Kế hoạch thực hiện Chiến lược của quận trong toàn hệ thống chính trị.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật qui định, các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường có Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

- Triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

- Đẩy mạnh xử lý những vụ việc tham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; tập trung rà soát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm và xây dựng nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn sau.

b) Định hướng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016:

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu của Chiến lược ở giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016.

- Mở rộng các biện pháp phòng ngừa như: kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch đến năm 2016.

c) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020:

Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là:

- Bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển từ năm 2016 đến năm 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã thực hiện có kết quả trong các giai đoạn trước, triển khai các giải pháp còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược.

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, trong tháng 3 năm 2010, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2011) của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong đó, có những nội dung chuẩn bị cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo của Chiến lược. Trường hợp, do đặc thù công tác quản lý của ngành, lĩnh vực, địa bàn thì có thể xây dựng thêm kế hoạch thực hiện Chiến lược hàng năm. Các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, cơ bản phải hoàn thành trong kỳ kế hoạch. Những nhiệm vụ có quy mô lớn, phức tạp, có thể chuyển sang kỳ kế hoạch sau nhưng phải xác định cụ thể ngay trong kế hoạch kỳ này. Kế hoạch gửi về Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận và Thanh tra quận.

Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động đã được xác định trong phần nội dụng phải quy định thời hạn, gắn liền với phân công trách nhiệm cụ thể, có đủ điều kiện thực hiện, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận cân đối ngân sách, đảm bảo kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND phường trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với các quy định.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch

Thanh tra quận chủ trì tham mưu giúp Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận, Ủy ban nhân dân quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch của thành phố và quận; theo dõi việc xây dựng kế hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường.

Định kỳ hoặc đột xuất, Thanh tra quận và Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch này đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường.

4. Đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch

Giao Thanh tra quận chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận và các cơ quan, ban, ngành liên quan:

a) Thường xuyên theo dõi tình hình, thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình tham nhũng, về kết quả thực hiện; khảo sát, đo lường, đánh giá tác động của kết quả này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.

b) Định kỳ hàng quý, hàng năm và cuối mỗi giai đoạn triển khai Kế hoạch này, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra thành phố.

c) Tổ chức sơ kết việc thực hiện giai đoạn thứ nhất của Kế hoạch vào cuối năm 2011; bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của Kế hoạch ở giai đoạn tiếp theo.

d) Sơ kết, đánh giá việc thực hiện giai đoạn thứ hai của Kế hoạch vào cuối năm 2016; bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển và việc thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2020.

5. Chế độ thông tin, báo cáo

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch của quận; định kỳ hàng quý (trước ngày 02 của tháng 3, tháng 6, tháng 9), hàng năm (trước ngày 20/11) và cuối mỗi giai đoạn thực hiện Kế hoạch gửi về Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, Thanh tra quận (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo).

Đề nghị các cấp ủy đảng, Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, UBMTTQ quận 4 và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.526
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251