Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ sinh học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 02/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 02/1999/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt nam đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và Điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Vật liệu và Công nghệ Tự động hoá;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học để giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt nam đến năm 2010.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Căn cứ vào Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội và Chiến lược phát triển Công nghệ Sinh học,, Xây dựng kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học theo Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và Điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế; phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chương trình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; có quyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề nảy sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện Chương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy định tình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án của Chương trình.

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học.

Thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học gồm có:

1. Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Chủ nhiệm thường trực: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Y tế.

5. Phó Chủ nhiệm: Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học - công nghệ cấp Nhà nước (giai đoạn kế hoạch 5 năm) về Công nghệ Sinh học.

6. Uỷ viên thư ký: Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Các ủy viên là đại diện của các cơ quan:

- Bộ Công nghiệp 1 người.

- Bộ Thủy sản 1 người.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 người.

- Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 2 người.

Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơ quan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học có trách nhiệm báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh sách các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm và những thay đổi (nếu có) trong quá trình thực hiện Chương trình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học được quy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Ban.

2. Phó Chủ nhiệm giúp việc Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các ủy viên Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo yêu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Biên chế của Văn phòng lấy từ biên chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng là ủy viên thư ký của Ban Chủ nhiệm Chương trình. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ nhiệm Chương trình quy định.

Điều 6. Quyết định này thay cho Quyết định số 445/TTg ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ NÔNG nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ nhiệm Chương trình và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ sinh học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status