Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 017/TĐC-QĐ năm 1996 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kỹ thuật đo lường do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 017/TĐC-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành: 09/01/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 017/TĐC-QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Căn cứ Nghị định số 22/ HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đo lường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Ban Kỹ thuật đo lường"

Điều 2: Các ông Giám đốc Trung tâm Đo lường, Trưởng Ban Tổng hợp Pháp chế, Trưởng Ban Kế hoạch Hợp tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Trung tâm Đo lường;
- THPC, KHHT;
- Lưu VP, THPC

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
(Ban hành theo Quyết định số 017/TĐC-QĐ ngày 09 tháng 01 năm 1996 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

1. Quy định chung

1.1. Ban kỹ thuật đo lường chuyên ngành (gọi tắt là Ban kỹ thuật ký hiệu là TC) là một tổ chức tập hợp các chuyên gia theo chuyên ngành đo lường để xây dựng các văn bản kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước về đo lường và tham gia xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường quốc tế, khu vực.

1.2. Ban kỹ thuật có thể ra các nhóm công tác để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.

1.3. Ban kỹ thuật làm việc theo nguyên tắc bàn bạc, thảo luận. Các ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí đều phải ghi vào biên bản.

1.4. Trung tâm Đo lường có trách nhiệm tổ chức hoạt động, hướng dẫn nghiệp vụ và bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của các Ban kỹ thuật.

2. Ban kỹ thuật

2.1. Tổ chức

2.1.1. Ban kỹ thuật gồm một trưởng ban và một số uỷ viên là cán bộ khoa học - kỹ thuật thuộc chuyên ngành đo lường tương ứng. Trong đó uỷ viên thư kỹ là cán bộ của Trung tâm Đo lường.

2.1.2 Theo đề nghị của Trung tâm Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định thành lập các Ban kỹ thuật, chỉ định trưởng ban. Trung tâm Đo lường chịu trách nhiệm mời các uỷ viên, cử uỷ viên thư ký và công bố danh sách các uỷ viên của Ban kỹ thuật, đồng thời gửi báo cáo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2.1.3. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kỹ thuật là 2 năm và có thể kéo dài theo quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Ban kỹ thuật có các nhiệm vụ sau:

- Đề nghị kế hoạch soát xét, bổ xung, sửa đổi văn bản kỹ thuật đo lường;

- Xây dựng soát xét, bổ xung, sửa đổi văn bản kỹ thuật đo lường;

- Góp ý, tham gia xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường quốc tế và khu vực.

- Góp ý dự thảo các văn bản kỹ thuật đo lường thuộc lĩnh vực khác có liên quan.

2.2.2. Trưởng ban kỹ thuật có các nhiệm vụ sau:

- Dự kiến kế hoạch công tác của Ban;

- Điều hành hoạt động của Ban để thực hiện kế hoạch được phê duyệt;

- Thay mặt Ban trong các hoạt động giao dịch với các cơ quan và tổ chức có liên quan.

2.2.3. Uỷ viên thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Giúp trưởng ban chuẩn bị và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm;

- Chuẩn bị chương trình làm việc cho mỗi phiên họp, ghi chép biên bản thảo luận và các quyết định của Ban;

- Lập, trình hồ sơ dự thảo văn bản và các kiến nghị của Ban;

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Trung tâm Đo lường tiến độ thực hiện các công việc theo quy định.

3. Nhóm công tác

3.1. Tùy theo yêu cầu công việc của các Ban kỹ thuật, trưởng ban lập các nhóm công tác trực thuộc và báo cáo Trung tâm Đo lường.

3.2. Nhóm công tác gồm một số thành viên thuộc Ban kỹ thuật hoặc cũng có thể là các thành viên ngoài Ban.

3.3. Nhiệm vụ của nhóm công tác do trưởng ban kỹ thuật quy định.

3.4. Nhiệm kỳ của nhóm công tác tùy theo thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao nhưng không được quá nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật tương ứng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 017/TĐC-QĐ năm 1996 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kỹ thuật đo lường do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89