Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 01/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 137/TTr-SXD ngày 03 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (kèm theo Quy định).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có liên quan đến các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ðiều 2. Phạm vi điều chỉnh

Các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang liệt sĩ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 3. Nội dung quản lý nghĩa trang

Thực hiện theo Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 4. Thẩm quyền quản lý và xác định đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang

1. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với nghĩa trang:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng quản lý nghĩa trang cấp II.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nghĩa trang cấp III, IV.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang:

a) Sở Xây dựng xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp II được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp III, cấp IV được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

c) Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng theo phương thức xã hội hóa.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thẩm định nội dung quy hoạch địa điểm nghĩa trang trong đồ án quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nghĩa trang cấp II.

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang, cải tạo, mở rộng, đóng cửa, di dời nghĩa trang cấp III, cấp IV trên địa bàn tỉnh.

4. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quy hoạch xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang cấp II được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thỏa thuận Quy chế quản lý nghĩa trang cấp II của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng.

7. Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang do mình quản lý.

8. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải xem xét và cân đối quỹ đất để bố trí những công trình nghĩa trang theo đúng quy định.

2. Kiểm tra, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ tục đất, cho thuê đất.

3. Hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra việc niêm yết công khai giá dịch vụ nghĩa trang; thu phí, lệ phí và các khoản tiền khác liên quan đến dịch vụ nghĩa trang.

2. Đối với các nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ nghĩa trang do đơn vị quản lý nghĩa trang cung cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Đối với các nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án khai thác kinh doanh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Hướng dẫn thực hiện việc đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường các nghĩa trang theo quy định hiện hành.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh phòng dịch trong các hoạt động mai táng và hỏa táng.

Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

1. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành danh mục, cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi, mời gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

2. Kêu gọi đầu tư, dần xóa bỏ việc xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội

Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh để từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu mỹ quan, sử dụng đất không hiệu quả và dần tạo lập thói quen táng văn minh, hiện đại và phù hợp với phong tục, tập quán tốt, nét đẹp văn hóa của người dân địa phương.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn huyện, thành phố, có trách nhiệm:

1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển hệ thống nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển các nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Chỉ đạo công tác quản lý nghĩa trang đối với các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang đối với các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý.

5. Thỏa thuận để chủ đầu tư phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang đối với các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

6. Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, sử dụng và quản lý nghĩa trang.

8. Thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt quy định tại Điều 7 của Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

9. Báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn huyện.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nghĩa trang theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang cho nhân dân trên địa bàn.

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân táng người chết vào các nghĩa trang đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch.

4. Kiểm tra và báo cáo kịp thời với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện việc các tổ chức, cá nhân táng người chết ngoài các nghĩa trang đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch để có biện pháp xử lý.

5. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang

1. Đơn vị quản lý nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

a) Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

c) Thực hiện đúng giá dịch vụ nghĩa trang khi được phê duyệt.

d) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 35/2008/NĐ-CP .

đ) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy chế quản lý nghĩa trang được phê duyệt.

e) Đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang có trách nhiệm xây dựng nội quy tại nghĩa trang.

g) Tổ chức niêm yết công khai nội quy, quy chế, quy trình, bảng giá dịch vụ nghĩa trang.

h) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý sử dụng nghĩa trang.

i) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị quản lý nghĩa trang do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng: Là đơn vị do nhà đầu tư tự thành lập hoặc thuê để quản lý vận hành nghĩa trang

a) Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được cấp có thẩm quyền (là cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp tại Khoản 1, Điều 4 của Quy định này) thỏa thuận và sau khi phê duyệt, ban hành phải gửi cho cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

b) Xây dựng, quyết định và ban hành giá dịch vụ nghĩa trang theo phương án khai thác kinh doanh được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đối với các nghĩa trang do mình đầu tư xây dựng.

c) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Khoản 1, Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện Quy định này.

2. Các nội dung khác về quản lý, sử dụng nghĩa trang chưa được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng, sử dụng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ về tình hình xây dựng, sử dụng và quản lý nghĩa trang theo phân cấp.

3. Thời điểm báo cáo:

- Định kỳ 06 tháng: Trước ngày 10 tháng 6 hàng năm.

- Định kỳ hàng năm: Trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142