Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 01/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cNghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định ca Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ca Chính ph;

Căn cứ Thông tư s 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 ca Bộ Y tế về việc hướng dn cấp chứng chỉ hành ngh đi với người hành nghề và cp giấy phép hoạt động đối với cơ skhám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị ca Giám đốc SY tế tại Văn bản số 1486/SYT-VP ngày 25/12/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 07 (bảy) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm và Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của y ban nhân dân tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chtịch, các PCT UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tnh;
- Lưu: VT, KSTT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM VÀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 01/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Tĩnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn c pháp lý

I. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM

1

Xác nhn Đơn đnghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

- Luật Dược ngày 14/6/2005;

- Nghị định s 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Duợc;

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

2

Xác nhn Đơn đnghị Gia hạn giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh thuốc

3

Xác nhận Đơn đnghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

4

Xác nhận Đơn đnghị gia hạn chứng chỉ hành nghề dược

II. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1

Xác nhận đơn đề nghị Cấp chng chỉ hành nghề y, y học ctruyền tư nhân

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định s 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chhành nghề đối với người hành nghề và cp giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2

Xác nhận Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề y, y học ctruyền tư nhân

3

Xác nhận Đơn đnghị gia hạn Giấy chng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211