Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2013

Số hiệu: 01/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Đình Cúc
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013.

Điều 2. Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013, các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung soạn thảo văn bản tổ chức hội thảo với các ngành chức năng, các cơ quan liên quan; chuyển Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kem theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

STT

TÊN, LOẠI VĂN BẢN

THỜI GIAN (Tháng)

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

CƠ QUAN THÔNG QUA

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

CHI CHÚ

1.

Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2015

01

Sở NN&PTNT

TTTU, BTVTU, BCH TU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh

2.

Nghị quyết về cơ chế phân cấp quản lý sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho UBND các huyện, thành, thị

02

Sở Kế hoạch & Đầu tư

TT UBND tỉnh UBND, TTTU, BTVTU HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

3.

Nghị quyết về chương trình việc làm và dạy nghề tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015

02

Sở Lao động- TB và XH

TT UBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND

PCT Hà Kế San

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

4.

Quyết định về quy định các tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Tháng 3

Sở TT&TT

TT UBND

PCT Hà Kế San

 

5.

Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

3

Sở Xây dựng

TTTU, HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh

6.

Quyết định Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

3

Sở Tài chính

TT UBND
UBND tỉnh TTTU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

 

7.

Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

3

Sở Tài chính

TT UBND
UBND tỉnh TTTU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

8.

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung mức thu phí chợ, phí vệ sinh, phí qua phà, phí qua đò, phí trông giữ xe tại Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh.

3

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

9.

Nghị quyết về Kế hoạch các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013­ - 2015.

3

Sở Kế hoạch & Đầu tư

TT UBND tỉnh UBND, TTTU, BTVTU, HĐND

PCT Hà Kế San

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

10.

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. (theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ )

4

Sở Nội vụ

TT UBND
UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh.

 

11.

Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến 2025.

4

Sở Công Thương

TT UBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND

PCT Phạm Quang Thao

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

12.

Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2013-2014 và 2014-2015.

4

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

13.

Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

5

UBND thị xã Phú Thọ, Sở Xây dựng

TT UBND tỉnh UBND, TTTU, BTVTU, HĐND

Chủ tịch UBND tỉnh

Trình kỳ hợp thứ 6 HĐND tỉnh

14.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Phú Thọ

6

Sở Nội vụ

TT UBND
UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

 

15.

Nghị quyết thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ lên thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ.

7

UBND TX Phú Thọ

TT UBND tỉnh UBND tỉnh
TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

16.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

8

Sở Xây dựng

TT UBND, UBND tỉnh

PCT Phạm Quang Thao

 

17.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho trưởng ban công tác mặt trận và một số chi hội trưởng đoàn thể tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

8

Sở Nội vụ;

Sở Tài chính

TT UBND tỉnh UBND tỉnh TTTU, BTVTU HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

18.

Quyết định quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã

9

Sở Tài chính

TT UBND tỉnh, UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

19.

Nghị quyết về mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

9

Sở Tài chính

TT UBND tỉnh, UBND tỉnh, TTTU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

20.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.

10

Sở Tài chính

TT UBND UBND, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

21.

Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014.

10

Sở Tài chính

TT UBND tỉnh UBND tỉnh TTTU, BTVTU HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

22.

Nghị quyết về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

10

Sở Tài nguyên & Môi trường

TT UBND UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

23.

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

10

Sở Kế hoạch & Đầu tư

TT UBND tỉnh UBND tỉnh TTTU, BTV TU, BCH TU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

24.

Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2014.

10

Sở Kế hoạch & Đầu tư

TT UBND tỉnh UBND tỉnh TTTU, BTV TU HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ hợp thứ 7 HĐND tỉnh

25.

Quyết định quy định quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

Tháng 11

Sở VH-TT&DL

TT UBND

PCT Hà Kế San

 

26.

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

11

Sở NNPTNT

TT UBND UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình kỳ hợp thứ 8 HĐND tỉnh 2014.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.693

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248