Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 02/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học;
Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 244/TTr-SGD&ĐT ngày 04/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp; Giám đốc Trung tâm đào tạo ngoại ngữ - tin học và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về phối hợp quản lý nhà nước đối với các Trường chuyên nghiệp; Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các loại hình công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Các loại hình đào tạo ngoại ngữ, tin học của nước ngoài mở tại Lào Cai hoặc do tỉnh Lào Cai liên kết với nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

3. Các nội dung khác có liên quan về quản lý đối với các Trường Chuyên nghiệp, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học không quy định trong Quy chế này thực hiện theo các văn bản pháp luật khác hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trường Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tổ chức hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọi chung là các Trường chuyên nghiệp).

2. Các trung tâm, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học bao gồm các lớp đào tạo ngoại ngữ, tin học cấp chứng chỉ trình độ A,B,C theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ quan, tổ chức, cá nhân mở (sau đây gọi chung là Trung tâm ngoại ngữ - tin học).

3. Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực đào tạo chuyên nghiệp, ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Đảm bảo thống nhất về nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý; kết hợp quản lý theo ngành, địa phương và vùng lãnh thổ đối với các trường chuyên nghiệp, các Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung phối hợp quản lý phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham gia phối hợp; đảm bảo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng đào tạo.

3. Đề cao tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì. Việc phối hợp phải tiến hành đúng trình tự, đảm bảo thời gian và hiệu quả công việc.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 4. Thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và dự toán ngân sách nhà nước của các Trường chuyên nghiệp, các Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc loại hình công lập

1. Các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc loại hình công lập xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch dài hạn 5 năm, 10 năm của đơn vị gửi các cơ quan có thẩm quyền để thẩm định gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước 20 tháng 6 hàng năm (riêng dự toán ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính).

2. Hồ sơ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và dự toán ngân sách nhà nước gồm:

a) Chỉ tiêu, Kế hoạch được giao năm trước; Báo cáo thực hiện kế hoạch đến thời điểm xây dựng kế hoạch, kết quả khảo sát nguồn tuyển sinh; chương trình, thời gian đào tạo của từng ngành đào tạo, các yêu cầu, nhu cầu xuất phát từ thực tiễn; các điều kiện về cơ sở vật chất; các tiêu chí về năng lực đào tạo của đơn vị;

b) Dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị;

c) Công văn đề nghị thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính;

d) Dự toán ngân sách theo quy định hiện hành.

3. Thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

a) Phối hợp thẩm định

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng hợp và đề xuất về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và kế hoạch dài hạn 5 năm, 10 năm của các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc loại hình công lập bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thẩm định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng.

b) Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo về UBND tỉnh.

4. Căn cứ kết quả tổng hợp thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán ngân sách nhà nước của các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học theo quy định hiện hành.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và dự toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện cho các đơn vị.

Điều 5. Thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các Trường chuyên nghiệp, các Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc loại hình dân lập, tư thục

1. Chậm nhất trước ngày 20 tháng 6 hàng năm, các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc loại hình dân lập, tư thục phải gửi dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị mình về Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định.

2. Hồ sơ thẩm định gồm:

a) Các căn cứ xây dựng kế hoạch: Chỉ tiêu, Kế hoạch được giao năm trước; Báo cáo thực hiện kế hoạch đến thời điểm xây dựng kế hoạch, kết quả khảo sát nguồn tuyển sinh; chương trình, thời gian đào tạo của từng ngành đào tạo, các yêu cầu, nhu cầu xuất phát từ thực tiễn; các điều kiện về cơ sở vật chất; các tiêu chí về năng lực đào tạo của đơn vị;

b) Dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị;

c) Công văn đề nghị thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung thẩm định, thời gian thẩm định

a) Nội dung thẩm định

Thẩm định các nội dung: Mục tiêu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thời gian đào tạo, bồi dưỡng; chỉ tiêu tuyển sinh; kinh phí đào tạo; các điều kiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học trong toàn khóa học.

b) Thời gian thẩm định:

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp, lệ Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định và trả lời bằng văn bản cho đơn vị yêu cầu thẩm định.

Điều 6. Công tác tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học; quản lý các trường chuyên nghiệp của tỉnh trong công tác tuyển sinh; thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình; tổ chức đào tạo, thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra các hoạt động tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành. Sau kiểm tra, tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục va Đào tạo về công tác giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, tin học trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 7. Mở mã ngành đào tạo mới của các trường chuyên nghiệp

1. Các trường có nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành mới phải lập hồ sơ đăng ký mở mã ngành đào tạo đối với ngành định mở theo hướng dẫn đăng ký mở mã ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại Công văn số 2065/BGD&ĐT-GDCN ngày 17/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, kiểm tra về các điều kiện, thủ tục đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác này.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để rà soát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành, nghề và đáp ứng nhu cầu của địa phương; đồng thời có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký mở mã ngành đào tạo mới của các trường chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản cho đơn vị nộp hồ sơ hoặc hướng dẫn đơn vị nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định của pháp luật và thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thiện các điều kiện, thủ tục về việc đăng ký mở mã ngành đào tạo mới TCCN của các trường chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 8. Hoạt động liên kết đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 42/ 2008/QĐ- BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (sau đây viết tắt là Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT).

2. Các trường chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục có nhu cầu liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo gửi hồ sơ về điều kiện thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng (theo yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo), báo cáo UBND tỉnh đề nghị mở lớp liên kết đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bằng văn bản cho đơn vị hoặc hướng dẫn đơn vị nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định của pháp luật và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình thẩm định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT.

Điều 9. Về thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

1. Việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo các quy định của Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm hướng dẫn về trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

2. Thời hạn giải quyết việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan thẩm định phải hoàn tất văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, cơ quan thẩm tra phải hoàn tất văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thỏa thuận về việc thành lập trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh có quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 10. Về thành lập, đình chỉ, giải thể Trung tâm ngoại ngữ - tin học

Việc thành lập, cấp phép hoạt động cho các Trung tâm ngoại ngữ - tin học thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học (sau đây viết tắt là Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT).

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm hướng dẫn về trình tự, thủ tục thành lập, đình chỉ, giải thể Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ - tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

1. Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ - tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ - tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Chương III

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

1. Các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan về kết quả hoạt động theo quy định.

Thời gian thực hiện báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đầu năm học trước 15/10 hàng năm;

- Báo cáo sơ kết học kỳ I sau khi kết thúc học kỳ I;

- Báo cáo tổng kết năm học trước 15/7 hàng năm;

2. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình hoạt động của các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Các Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ngành liên quan có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, Bộ, ngành chủ quản về các lĩnh vực liên quan đến công tác phối hợp quản lý các Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện, thành phố.

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có thể thành lập hoặc phối hợp thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các Trường chuyên nghiệp, các Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích trong công tác phối hợp quản lý sẽ được khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng hiện hành; trường hợp vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế này trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.690

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74