Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX, nhiệm kỳ 2002 - 2010;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế họach quận và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2010.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2010

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX, nhiệm kỳ 2002 - 2010 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2010; Quyết định Kế hoạch chỉ đạo, đềiu hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010;

Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2010 bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả việc triển khai 16 chương trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình phòng, chống tham nhũng và các chương trình, đề án quan trọng khác:

Các phòng - ban được phân công tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, tổng kết và triển khai đẩy nhanh tiến độ 16 chương trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận và các chương trình: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình phòng, chống tham nhũng, các chương trình, đề án quan trọng khác của giai đoạn 2006-2010. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần thực hiện trong năm 2010, nhằm hoàn thành những mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đảng bộ quận xác định như:

1. Phòng Kinh tế:

- Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

- Chương trình phát triển Công nghiệp - TTCN trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

- Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

- Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006 và 2007 đến 2010.

- Chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2007 – 2010.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Phòng Quản lý Đô thị:

- Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng - số nhà đến năm 2010.

- Chương trình tổ chức thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đến năm 2010 trên địa bàn quận Bình Tân.

- Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn quận Bình Tân và định hướng đến năm 2020.

- Chương trình tổ chức thực hiện dự án khu Trung tâm dân cư Tân Tạo.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Chương trình Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản quận Bình Tân năm 2006 và định hướng đầu tư đến năm 2010.

- Chương trình tạo vốn, tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân giai đoạn 2006-2010.

- Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 đến năm 2010.

- Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

- Chương trình đóng cửa, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

- Kế hoạch khai thác, sử dụng đất xen cài trong khu dân cư.

5. Thanh tra quận: Chương trình phòng, chống tham nhũng

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: Chương trình hành động thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện nguồn nhân lực trên địa bàn quận.

II. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiến hành rà soát, trình Ủy ban nhân dân quận hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiến nghị cấp có thẩm quyền về những quy định có liên quan đến tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh: thủ tục về nhà - đất, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, thuế, ... góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đẩy nhanh càc dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kém nhưng vẫn được triển khai thực hiện các công trình, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm, chất lượng công trình không đảm bảo.

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, bảo đảo bố trí vốn quận kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm. Sử dụng vốn có hiệu quả, phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu tư phát triển và mở rộng theo hướng xã hội hóa, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Nguồn vốn đầu tư của ngân sách chủ yếu tập trung vào các chương trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án về phát triển đô thị.

Rà soát, kiến nghị quận đình hoãn, giãn tiến độ các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách quận kém hiệu quả và chưa thật sự cần thiết; tập trung vốn đầu tư cho những công trình, dự án có hiệu quả có khả năng hoàn thành trong năm 2010; tập trung cho cơ sở hạ tầng giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường,... khắc phục tình trạng bố trí vốn khi chưa đủ các thủ tục đầu tư.

Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thu hút vốn đầu tư trong dân, của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010; trong đó tập trung khai thác tốt các nguồn lực từ đất đai, mặt bằng nhà xưởng sử dụng chưa hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện công tác xử lý, sắp xếp lại nhà - đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác xét duyệt phương án tổng thể, phương án bồi thường và đôn đốc triển khai thực hiện phương án được duyệt nhằm tăng thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển và phát huy hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước.

Phối hợp các sở ngành thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để thu hồi hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác.

2. Phòng Kinh tế quận:

Chủ động phối hợp ngân hàng, và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ, thành phố; hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ lãi suất.

Đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa có chất lượng góp phần cùng thành phố mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường công nghệ; triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư. Triển khai kế hoạch quản lý nhà nước về khoa học – công nghệ theo Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ quận, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận tham mưu công tác tuyên truyền; tăng cường đội ngũ làm công tác thông tin để đẩy mạnh các chương trình, hoạt động nhằm tăng cường sức cạnh tranh của quận trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghệ thông tin – truyền thông quận.

4. Phòng Quản lý Đô thị quận:

Tăng cường giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công (nhất là các dự án tái định cư), có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện công bố công khai nhằm phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và kịp thời chấn chỉnh, chống thất thoát, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng.

Tổ chức công bố các chương trình và dự án đầu tư để định hướng cho nhà đầu tư nhằm huy động các nguồn vốn đưa vào đầu tư phát triển. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế và xã hội.

Nghiên cứu và có giải pháp thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chỉnh trang đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; lập danh mục, giao chỉ tiêu, khối lượng thực hiện tuyến hẻm chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật trong năm 2010.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận:

Rà soát, kiểm tra các dự án đã được giao đất nhưng chậm thực hiện hoặc không đúng mục đích đã giao kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc thu hồi hủy bỏ dự án.

Tiếp tục tiến hành rà soát các khu đất công, lập thủ tục quản lý và đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành các thủ tục cho người dân được chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch để tạo nguồn thu ngân sách và luật hóa tài sản cho công dân.

6. Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận: tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm. Hoàn thành quyết toán các công trình đã bàn giao mặt bằng thi công dự án.

7. Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng Kế hoạch chỉnh trang các tuyến hẻm theo chỉ tiêu được giao năm 2010, có phân kỳ cụ thể thời gian thực hiện. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại địa phương (giao thông, chỉnh trang hẻm, trường học,…); thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm công khai các dự án đầu tư, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; Tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với công trình xây dựng trên địa bàn phường.

8. Chủ đầu tư dự án:

Xây dựng kế hoạch tiến độ cho từng dự án, kiểm tra và thực hiện đúng quy trình đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm về tiến độ thời gian thực hiện cho từng giai đoạn và tiến độ giải ngân các dự án đầu tư khi đã được bố trí vốn.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai đầu tư xây dựng, sử dụng vốn theo cơ cấu được giao, đúng mục tiêu, tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp; đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để thất thoát, đảm bảo sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đúng pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm, công trình mang tính đòn bẩy của quận.

Tập trung đẩy mạnh cơ chế đấu thầu đối với công tác vệ sinh môi trường, duy tu giao thông,... nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn của ngân sách cũng như huy động nguồn vốn xã hội để giảm gánh nặng cho ngân sách.

III. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và lĩnh vực.

1. Phòng Kinh tế:

a. Tập trung phát triển các ngành thương mại - dịch vụ có thế mạnh, lợi thế, có tiềm năng, mang tính đột phá, đóng góp nhiều cho sự chuyển dịch cơ cấu khu vực dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội, trong đó chú trọng phát triển hệ thống phân phối.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ phát triển về quy mô và chất lượng ngành TM-DV; phát triển mạnh thị trường TM-DV thông qua hệ thống siêu thị, chợ.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tốt đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ của thành phố; đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. Khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa các kênh phân phố, phát triển các mô hình kinh doanh hiện đại kết hợp với mô hình truyền thống, đầu tư vào hạ tầng thương mại. Tạo lập mối liên kết giữa nhà sản xuất với tổ chức phân phối để hình thành những kênh lưu thông hàng hóa ổn định, góp phần quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng.

Chủ động phối hợp Sở Công thương thành phố theo dõi tình hình giá cả, dự báo về nhu cầu tiêu dùng; kịp thời báo cáo đề xuất giải pháp, kịp thời cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân. Phối hợp Đội Quản lý Thị trường Bình Tân, và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế đến mức tối đa các hiện tượng tiêu cực như đầu cơ, găm hàng, nâng giá và gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chiến lược tạo nguồn hàng thiết yếu bình ổn thị trường đến năm 2015; đồng thời chủ động nắm bắt, dự báo chính xác về xu thế biến động trong nước và thế giới để thông tin cho các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, bảo đảm nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân quận. Khuyến khích doanh nghiệp thường xuyên triển khai các đợt khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, nhất là trong các dịp Tết, lễ hội lớn trong năm 2010.

Có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, cung cấp thông tin kịp thời về tác động của việc hội nhập WTO đối với một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập.

b. Nâng cao chất lượng ngành công nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành có sử dụng nhiều tài nguyên và thâm dụng lao động, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàng lượng khoa học – công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển CN - TTCN; tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp; xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, phát triển thương hiệu sản phẩm. Có chính sách hỗ trợ các ngành chế biến nông sản, sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt, giày da,… Tiếp tục triển khai nhanh chương trình mục tiêu phát triển các ngành kinh tế chủ lực và các sản phẩm công nghiệp chủ lực của quận.

c. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh. Tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/QU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Quận ủy về thực hiện Nghị Quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng - vật nuôi; phát triển mạnh các loại cây con và một số ngành có tiềm năng: cây ăn quả, hoa kiểng, cá cảnh. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tập trung đầu tư chương trình giống để cung cấp đủ cây giống có năng suất cao, chất lượng tốt; xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp: giống, khuyến nông.

Đầu tư phát triển các tuyến đê bao, hạ tầng thủy lợi, đèn chiếu sáng dân lập,... và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; xây dựng các phương án chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác thường trực phòng chống lũ lụt, hạn hán; kiểm tra phát hiện các sự cố đối với hệ thống đê bao, các công trình thủy lợi; chủ động ứng phó kịp thời mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Tăng cường công tác cảnh báo, dự báo thiên tai; công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm.

Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, tạo điều kiện sắp xếp bố trí đất sản xuất hợp lý, tăng khả năng cạnh tranh nông nghiệp; hỗ trợ nông dân thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận được các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa.

2. Phòng Quản lý Đô thị quận

Chủ trì phối hợp phòng Kinh tế quận tập trung khảo sát, đề xuất phát triển ngành dịch vụ kho bãi dọc các tuyến đường chính, nối kết khu vực trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Phối hợp, hỗ trợ ngành điện và sở ngành có liên quan thành phố triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn quận.

Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, báo cáo quy hoạch các dự án do quận làm chủ đầu tư; khảo sát, báo cáo đề xuất thành phố đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng quá tải ùn tắc giao thông. Tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước kênh rạch và kiểm tra, theo dõi tiến độ thi công các dự án chống ngập và thoát nước.

Phối hợp các ngành chức năng triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025, quy hoạch chi tiết tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 sau khi quy hoạch chung thành phố được phê duyệt; nhanh chóng hoàn thành và phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 (các đồ án còn lại). Tổ chức quản lý theo quy hoạch, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về xây dựng. Tập trung triển khai dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo; tăng cường công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ làm công tác quy hoạch tại quận.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2010, giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020; xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình cấp nước sinh hoạt, chương trình quản lý hệ thống đèn chiếu công cộng.

Tăng cường quản lý nhà nước sau quy hoạch đối với những khu vực có quy hoạch chi tiết, điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy hoạch không còn phù hợp. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Tập trung công tác thiết kế đô thị, quy hoạch không gian nhằm quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

Tham mưu giải pháp đưa công tác quản lý đất đai đi vào trật tự; tổ chức công tác tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng nhà - đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy nhà – đất theo quy định.

Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc sử dụng đất công tại các dự án. Tiếp tục thực hiện lộ trình đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa khi có ý kiến của thành phố.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận rà soát và tham mưu đề xuất quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu của quận đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

5. Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng quận giải quyết nhanh và kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án tái định cư, các vấn đề liên quan đến tái định cư; kiểm tra tình hình mua bán, sang nhượng phiếu tái định cư. Rà soát và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư thời gian dài. Tăng cường cũng cố nhân sự Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng.

6. Thanh tra xây dựng quận đẩy mạnh việc kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng không phép.

IV. Điều hành linh hoạt thực hiện tốt chính sách tài chính, tiền tệ góp phần ổn định kinh tế, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

Điều hành dự toán chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ tiêu chuẩn định mức. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. Tiếp tục triển khai việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sác, từng cấp ngân sách; công khai các quỹ huy động đóng góip của nhân dân, công khai tài chính ngân sách nah2 nước, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước,… để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

Tăng cường kiểm tra về quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản nhà nước đi vào nề nếp.

Phối hợp phòng Kinh tế quận, Đội Quản lý Thị trường Bình Tân và các ngành thành phố kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kỷ luật nhà nước về giá, việc chấp hành giá hàng hóa thực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ tại các chợ, nơi mua bán tập trung và khu vui chơi, giải trí,…, bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định.

Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu từ thanh lý cơ sở vật chất của quận để bổ sung nguồn vốn xây dựng những tuyến đường trọng điểm, huyết mạch, trường học, y tế, cơ sở văn hóa-thể dục thể thao của quận,...

2. Chi Cục thuế quận: Rà soát và công khai hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; giải quyết các vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nghiêm các vi phạm về thuế nhất là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp,… Tập trung các đợt kiểm tra thu hồi nợ thuế, kiên quyết thu đúng, thu đủ thuế theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức có sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí ngân sách nhà nước đều phải thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra và tự kiểm tra tài chính.

V. Bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2010 – Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”.

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận chủ trì:

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Rà soát lại danh sách các hộ nghèo để đảm bảo việc hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng; thường xuyên theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này để đảm bảo hỗ trợ đúng mục tiêu và có hiệu quả. Thực hiện nhiều biện pháp chính sách để hỗ trợ mọi người dân phát triển sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu hợp pháp.

Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho diện chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội. Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân, người lao động trên địa bàn; chủ động, phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công, lãn công; đề xuất chính sách hỗ trợ một phần để đảm bảo đời sống đối với những người bị mất việc làm trong các doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo; phấn đấu hạn chế tối đa hiện tượng tái nghèo; triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, lang thang, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Nhân mô hình phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách tạo thêm việc làm mới nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn; tăng cường cho vay giải quyết việc làm; xây dựng Kế họach thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ sở giới thiệu việc làm, việc thực hiện Bộ Luật Lao động tại các đơn vị, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

2. Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2010 và định hướng đến năm 2020; tham mưu, đề xuất các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân,... theo phương thức xã hội hóa nâng dần chất lượng nhà lưu trú theo đúng tiêu chuẩn, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cho người lao động có thu nhập thấp,...

3. Giao phòng Giáo dục – Đào tạo quận chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

Hoàn chỉnh và nhân rộng các mô hình nhà trường tiên tiến ở các bậc học; nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch và mở rộng mạng lưới trường học; tăng cường xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu trường lớp và học tập của nhân dân; bố trí cân đối các loại hình trường công lập, trường tư thục, trường dân lập.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Phát triển trung tâm giáo dục cộng đồng ở các phường, thu hút đối tượng phổ cập học tập. Tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội thâm nhập nhà trường.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; triển khai kế hoạch và lộ trình cụ thể thực hiện xã hội hóa các dự án trường học.

4. Phòng Y tế quận chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng quận, Bệnh viện Bình Tân:

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng chống, khống chế kịp thời không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; phát triển mạng lưới giám sát dịch bệnh. Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm tham vấn cộng đồng , triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao y đức, trình độ cán bộ y tế, đấu tranh đẩy lùi các tiêu cực trong khám chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế; tăng cường sự tham gia của hệ thống y tế ngoài công lập vào việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

5. Phòng Văn hóa - thông tin quận chủ trì, thực hiện:

Tập trung thực hiện tốt việc tốt chức các ngày Lễ, Tết, đại hội Đảng bộ thành phố - quận; thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục củng cố hoạt động xây dựng phường, khu phố và gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình; tiếp tục triển khai Luật phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa mới. Khuyến khích sáng tạo các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm từng bước xây dựng quận văn minh – sạch đẹp; tuyên truyền sâu rộng việc chấp hành Luật giao thông đường bộ, giữa gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị; tập trung giải quyết và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận:

Phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng nhằm tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng trung tâm văn hóa liên phường và Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thể thao giai đoạn 2010 – 2014 để thu hút đông đảo lực lượng của cả quận tham gia dưới nhiều hình thức sinh động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, văn hóa, tăng cường thể chất của nhân dân. Xây dựng chương trình tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao của quận tham gia thi đấu các giải đỉnh cao.

Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu chính trị của quận; phát triển Bản tin Bình Tân về chất lượng tin, bài, hình thức Bản tin, đa dạng, phong phú về nội dung, có chuyên mục tham khảo, trao đổi ý kiến với đọc giả.

5. Trung tâm dạy nghề quận nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường sức lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo, nghề nghiệp, mở rộng các hình thức dạy nghề, hỗ trợ cho vay để học nghề, tạo việc làm,…; chú trọng dạy nghề cho người tàn tật, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người cai nghiện ma túy, đặt biệt dạy nghề cho nông dân, lao động khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hộ nghèo, lao động thất nghiệp,… để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện tăng tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động được giải quyết việc làm. Nâng tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề; đảm bảo phụ nữ có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ phụ nữ vượt nghèo, phát triển kin tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước.

7. Quận đoàn quận tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 (khóa X) về tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ, phát huy vai tró xung kích, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

VI. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng:

Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn về sản xuất sạch hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ sản suất sạch hơn, thân thiện với môi trường. Tham mưu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của bộ chính trị khóa IX “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc về thoát nước, xử lý chất thải nguy hại, đặc biệt là nước thải công nghiệp và rác thải y tế; tăng cường quản lý môi trường.

Xây dựng và triển khai đề án tổ chức, sắp xếp hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; tăng cường công tác đấu thầu quét dọn, thu gom và vận chuyển để nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Triển khai có hiệu quả việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, rác sinh hoạt.

Tăng cường trách nhiệm quản lý môi trường của địa phương; kiện toàn và tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch quản lý việc sử dụng và khai thác nước ngầm hiệu quả và quản lý hoạt động khoáng sản. Quản lý nguồn tài nguyên nước ngầm theo quy định của thành phố.

2. Phòng Quản lý Đô thị quận phối hợp, hỗ trợ sở ngành thành phố thực hiện chương trình chống và xóa ngập nước; vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng việc trồng cây xanh, tận dụng mọi diện tích đất trống có thể trồng được các loại cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ; tập trung giải quyết nước sạch.

VII. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Phòng Nội vụ quận chủ trì, thực hiện:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát hoàn thành việc thực hiện giai đoạn 2 Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý nhà nước đồng bộ và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Ủy ban nhân dân quận cho các phòng – ban, Ủy ban nhân dân phường theo hướng định rõ loại việc, mỗi việc do đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm.

Xây dựng Kế hoạch tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức và các văn bản có liên quan; nghiên cứu xây dựng đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2011 – 2015. Tăng cường tuyển dụng công chức, viên chức xuất phát từ yêu cầu công việc và theo tiêu chí công khai, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo nguồn nhân lực hiện tại và tương lai phải thật sự thu hút được lực lượng lao động có chất lượng tham gia vào bộ máy hành chính nhà nước. Việc tuyển dụng gắn với tinh giảm biên chế theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vị trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Tham mưu sơ kết tình hình thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố. Xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính, phòng ban chuyên môn quận, Ủy ban nhân dân quận – phường phù hợp với sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của thành phố.

Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ của các phòng ban quận, Ủy ban nhân dân phường, kể cả trách nhiệm người đứng đầu để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Khai thác tối đa công năng việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nội bộ, giữa các cơ quan chuyên môn quận; trong giao dịc giữa cơ quan nhà nước với công dân, doanh nghiệp và thực hiện một cửa liên thông.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kết hợp chặt chẽ với Chương trình phòng chống tham nhũng. Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động, thu hiện hạch toán thu – chi cho các đơn vị.

3. Thanh tra quận:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch Chương trình phòng chống tham nhũng kết hợp chặt chẽ với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của nhà nước; xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo thẩm quyền.

Hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và báo cáo thanh tra thành phố theo quy định. Kiện toàn công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể,… trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tham mưu chính sách, biện pháp bảo vệ người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của quận; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về cho ngân sách nhà nước; kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, không chấp hành nhằm tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh, kiểm tra.

4. Phòng Tư pháp quận:

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành trong năm và các văn bản khác khi cần thiết. Kịp thời báo cáo đề xuất điều chỉnh, bãi bỏ cho phù hợp theo quy định. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận.

Triển khai Kế hoạch chấn chỉnh công tác ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quận; tham mưu Ủy ban nhân dân chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của quận năm 2010; tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức trực tiếp tham gia vào công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2010.

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai công tác cải cách thể chế trong chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2007; rà soát, bổ sung công khai các thủ tục hành chính, biểu mẫu, quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực công chứng, hộ tịch, Hội luật gia; thực hiện tốt các giai đoạn tiếp theo của đề án 30.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; kiện toàn, nâng cao lực lượng hoạt động tư pháp; xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2010. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010; phối hợp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động, nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phạm tội và người chưa thành niên bị xâm hại.

Tăng cường nắm tình hình chứng thực tại phường và kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc thí điểm chế định thừa phát lại tại quận.

VIII. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm trật tự - an toàn - xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển quận.

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì, phối hợp Công an quận:

Xây dựng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu thành phố giao; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh công tác diễn tập phòng thủ, công tác huấn luyện bảo đảm thực hiện đủ nội dung chương trình cho các đối tượng theo quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố.

Phối hợp Công an quận không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng Quân sự, Công an quận, phường vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức kỷ luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về kỹ - chiến thuật, có sức chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội; thường xuyên luyện tập các phương án, nâng cao sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng; củng cố “thế trận lòng dân” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

2. Công an quận chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị:

Tăng cường triển khai và tổ chức các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đánh mạnh vào bọn tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội,… từng bước xóa và làm sạch các tụ điểm hình sự, tệ nạn xã hội ở nơi công cộng, tập trung hiệu quả công tác điều tra phá án. Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Có phương án cụ thể giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong các ngày lễ, tết. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, kinh tế.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đảm bảo tốt hơn các nhu cầu và chăm lo đời sống của cán bộ chiến sỹ thuộc lưc lượng vũ trang.

Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm gắn với việc thực hiện các chương trình văn hóa xã hội. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm ma túy, xây dựng phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm; nâng cao trách nhiệm của phường trong phòng chống ma túy, mại dâm. Tiếp tục duy trì các câu lạc bộ đội nhóm thu hút người tái hòa nhập cộng đồng tham gia sinh hoạt, tư vấn, giáo dục tránh tái nghiện.

Có giải pháp đẩy lùi và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương và giảm các vụ ùn tắc giao thông về số vụ, thời gian ùn tắc.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh chống tội phạm về ma túy trên địa bàn quận, tập trung đánh mạnh vào các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, không để phát sinh các điểm mua bán ma túy nhỏ, lẻ và người nghiện ma túy.

Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 09/12/2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về giải quyết hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành tốt thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện, giám sát, giáo dục, giúp đỡ không để họ tái nghiện trở lại. Thu gom tất cả đối tượng lang thang ma túy, mại dâm, trẻ em mồ côi, tâm thần lang thang, không nơi nương tựa …) đưa vào các trung tâm.

- Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, thông qua việc thực hiện Quyết định 333/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2010, Kế hoạch số 27/KH-CATP ngày 16/02/2005 của Công an thành phố.

3. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận:- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giai đoạn 2007 – 2010, tập trung vào 6 loại tội phạm: cướp của và giết người; cướp giật, trộm cắp; hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức hoạt động mại dâm.

- Tiếp tục thực hiện các quy định về về đăng ký quản lý hộ khẩu theo Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/08/2005 của Chính phủ, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 364/KH-CABT về quản lý hoạt động nhà ngăn phòng cho thuê để ở trên địa bàn Bình Tân và tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2007, thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm về PCCC, kéo giảm số vụ cháy, nổ xảy ra, không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản;

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kéo giảm tai nạn giao thông năm 2007. Tiếp tục thực hiện Nghị định 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng cháy chữa cháy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Quyết tâm kéo giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra.

Triển khai kế hoạch củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn dân cư; thường xuyên kiểm tra, tập huấn và thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy - nổ cao, các khu dân cư dễ cháy, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện,...

4. Thanh tra quận phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (Tổ Pháp chế, Bộ phận tiếp công dân) tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo công tác tiếp công dân thường xuyên quy định; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống.

5. Phòng Tư pháp quận xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng lĩnh vực; phương pháp tuyên truyền cụ thể, sâu rộng đến các đối tượng và mọi tầng lớp nhân dân; triển khai kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở.

IX. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND quận phụ trách khối tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm.

Chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp thông qua Kế hoạch, Chương trình hoạt động năm 2010 của các cơ quan, đơn vị chậm nhất vào ngày 10 tháng 02 năm 2010.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ nội dung quyết định này và chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND quận phụ trách khối; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc.

3. Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường; hàng tháng tổ chức các buổi làm việc chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

4. Phòng Nội vụ quận hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2010 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của quận. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

5. Trước ngày 31 tháng 10 năm 2010, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, phường, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân quận), đồng gửi phòng Tài chính - Kế hoạch quận để tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành năm 2010 trước ngày 05 tháng 11 năm 2010 và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước 15 tháng 12 năm 2010 theo quy định./.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận)

STT

Nội dung công việc

Chủ trì

Thời gian trình

Phối hợp

Hình thức Văn bản

I. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, thúc đẩy phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế.

1

Kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng Quản lý đô thị

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình tạo vốn, tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quận.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch xử lý, sắp xếp lại nhà - đất công sản

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý II

Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và môi trường

 

4

Chương trình tổ chức thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đến năm 2010

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch chỉnh trang hẻm năm 2010

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

Phòng Tài chính – Kế hoạch quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

7

Quyết định phân bổ vốn cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn phân cấp)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Quyết định

8

Kế hoạch giải ngân theo quyết định giao vốn của thành phố (nguồn vốn tập trung thành phố)

Ban QLDA ĐTXD

Quý III

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Báo cáo

9

Lập danh mục đầu tư các công trình phòng chống lụt bão năm 2011; báo cáo đề xuất Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố

Phòng Kinh tế

Quý III

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch

Văn bản

10

Kế hoạch nạo vét tạo thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa bão năm 2010

Phòng Quản lý đô thị

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

11

Kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư trường học, xã hội hóa trường học (trong dự án, ngoài dự án); và những năm tiếp theo (đến năm 2015)

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

12

Kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư trung tâm dạy nghề năm 2010 và những năm tiếp theo (đến năm 2015)

Trung tâm dạy nghề quận

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

13

Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Ban BTGPMB

 

Phòng ban quận

Kế hoạch

14

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

15

Kế hoạch tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

II. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và lĩnh vực.

1

Kế hoạch kiểm tra sau đăng ký kinh doanh.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

4

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn quận.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

5

Kế hoạch triển khai chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

6

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi.

Phòng Kinh tế

Quý II

 

Kế hoạch

7

Kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ vốn vay cho các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp và hộ cá thể.

Phòng Kinh tế

Quý II

 

Kế hoạch

8

Kế hoạch phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

9

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; thúc đẩy tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể; hợp tác xã rác, hợp tác xã quản lý chợ,…

Phòng Kinh tế

Quý I, II

 

Kế hoạch

10

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà cho thuê để ở.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

11

Kế hoạch tổ chức dạy nghề, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm trên lĩnh vực nông nghiệp

Phòng Kinh tế

Quý II

 

Kế hoạch

12

Kế hoạch triển khai thực Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Quyết định, Kế hoạch

13

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Quyết định, Kế hoạch

14

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng Quản lý đô thị

Kế hoạch

15

Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2010.

Đội Quản lý Thị trường Bình Tân

Quý I

 

Kế hoạch

16

Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2010 (kiểm tra chấp hành pháp luật về giá).

Đội Quản lý Thị trường Bình Tân

Quý I

 

Kế hoạch

17

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần cùng thành phố bình ổn thị trường, ổn định giá cả từ nay đến sau Tết cổ truyền Canh Dần 2010

Phòng Kinh tế

Tháng 1

Đội QLTT Bình Tân

Kế hoạch

18

Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện trong nhân dân

Phòng QLĐT

Quý I

 

Kế hoạch

19

Kế hoạch tăng cường và triển khai có hiệu quả kế hoạch tiết kiệm trong sử dụng điện

Phòng Kinh tế

Quý I

 

Kế hoạch

20

Kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước quận năm 2010.

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

21

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, TTTM năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý II

 

Kế hoạch

22

Kế hoạch phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính.

Công an quận

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

23

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

24

Tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp nuôi, giết mổ, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

Trạm Thú y

Quý I

Đội QLTT Bình Tân

Kế hoạch

25

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

26

Kế hoạch tập huấn công tác phòng chống lụt bão. Triển khai công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phương án sơ tán, di dời dân tại các quận, huyện năm 2010

Phòng Kinh tế

Quý III

Ban CH PCLB quận

Kế hoạch

27

Kế hoạch triển khai quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn quận

Phòng Kinh tế quận

Quý II

 

Kế hoạch

28

Tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng chợ tại phường Bình Trị Đông B; chợ An Lạc.

Phòng Kinh tế

Quý III

 

Báo cáo

29

Rà soát, kiểm tra và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kho bãi

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng TCKH, phòng QLĐT

Báo cáo

30

Kế hoạch rà soát, kiểm tra phần diện tích đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng TCKH, phòng QLĐT

Kế hoạch

31

Kế hoạch điều tra, khảo sát giá các loại đất trên địa bàn quận năm 2010.

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

32

Kế hoạch triển khai thực hiện Khu trung tâm dân cư Tân Tạo năm 2010.

Phòng Quản lý Đô thị quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

33

Kế hoạch quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè

Thanh tra Xây dựng

Quý I

Phòng QLĐT, CA, UBND 10 phường

Kế hoạch

34

Kế hoạch cấp nước năm 2010.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng QLĐT, CA, UBND 10 phường

Kế hoạch

35

Kế hoạch triển khai phương án xã hội hóa cấp nước cho các hộ dân năm 2010.

Phòng Quản lý đô thị

Quý I

UBND 10 phường

Kế hoạch

36

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý khai thác đất công viên cây xanh - thể dục thể thao tại dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư đô thị.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng TN và MT, UBND 10 phường

Kế hoạch

37

Quy hoạch chi tiết 1/500 công viên cây xanh

Phòng Quản lý đô thị

Quý III

 

Báo cáo

38

Kế hoạch thực hiện công tác cấp số nhà, đánh số và gắn biển số nhà.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý II

Phòng TN và MT

Kế hoạch

39

Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng QLĐT

Kế hoạch

40

Kế hoạch kẻ vạch sơn các tuyến đường.

Phòng QLĐT

Quý II

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

41

Hoàn thành công tác bồi thường các trạm cấp nước (6 trạm).

Ban Bồi thường GPMB

Quý III

Phòng TNMT, TCKH, QLĐT

Báo cáo

42

Kế hoạch quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Phòng Quản lý đô thị

Quý III

Phòng Kinh tế

Kế hoạch

43

Tiếp tục công bố, công khai Quy hoạch lộ giới các tuyến hẻm.

Phòng Quản lý đô thị

Quý III

UBND 10 phường

Kế hoạch

44

Hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Tỉnh lộ 10B, kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, …; nâng cấp đô thị giai đoạn 2.

Ban BTGPMB

Quý II

UBND phường

Kế hoạch

45

Kế hoạch triển khai công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất.

Phòng TN và MT

Quý II

UBND 10 phường

Hướng dẫn

46

Kế hoạch thực hiện dự án đường giao thông chuẩn bị đầu tư năm 2010 thuộc quyết định đầu tư của quận.

Phòng QLĐT

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

47

Kế hoạch kiểm tra quản lý tình hình thực hiện dự án nhà ở năm 2010 (tăng cường quản lý nhà nước sau dự án).

Phòng Quản lý Đô thị

Quý II

Phòng TNMT

Kế hoạch

48

Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước sau quy hoạch.

Phòng Quản lý đô thị

Quý III

UBND 10 phường, TTXD

Kế hoạch

49

Kế hoạch triển khai dứt điểm việc thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tồn đọng và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính có hiệu lực.

Thanh tra xây dựng quận

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

50

Tổ chức thực hiện di dời các trụ điện trong dự án đường giao thông.

Ban QLDA ĐTXD quận, UBND phường

Quý III

Phòng QLĐT

Báo cáo

51

Hướng dẫn triển khai về thẩm quyền, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

52

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2010

Phòng Quản lý đô thị

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

53

Xây dựng kế hoạch quản lý, thu phí sử dụng lòng, lề đường theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố

Phòng QLĐT, P.TCKH

Quý III

UBND 10 phường

Văn bản

54

Kế hoạch khai thác, sử dụng đất xen cài trong khu dân cư, đất cây xanh dự trữ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng QLĐT, UBND 10 phường

Kế hoạch

III. Điều hành linh hoạt thực hiện tốt chính sách tài chính, tiền tệ góp phần ổn định kinh tế, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

1

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách cho 10 phường năm 2010.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Quý I

Phòng ban quận

Quyết định

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng năm 2010.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Quyết định, Kế hoạch

3

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách quận niên độ năm 2009

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Báo cáo

4

Kế hoạch tập huấn công tác quản lý ngân sách công sản năm 2010

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

Chi cục thuế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch kiểm tra các công ty, Chi nhánh, Cửa hàng trực thuộc ngành ăn uống, Karaoke năm 2010

Chi Cục thuế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

7

Kiểm kê tài sản công

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Báo cáo

8

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng dự toán cho năm 2010 và quyết toán cuối năm theo đúng quy trình, trình tự quy định

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

9

Kiểm tra thu thuế tồn đọng của các doanh nghiệp.

Chi cục thuế

Quý II

Phòng ban quận

Kế họach, báo cáo

10

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị khai lỗ từ 2 năm trở lên, các đơn vị có quyết định hoàn thuế chưa kiểm tra sau hoàn thuế.

Chi Cục thuế

Quý II

Phòng ban quận

 

IV. Bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”.

1

Kế hoạch duy trì, phát triển chỉ tiêu phổ cập giáo dục năm 2010.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch giám sát và phòng chống các loại dịch bệnh trong năm 2010

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch chi tiết thực hiện các biện pháp quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng LĐ - TB và XH

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận năm 2010

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2010-năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

7

Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2010.

Phòng Văn hóa - Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

8

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2010

Phòng Văn hóa - Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

9

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phường văn hóa năm 2010.

Phòng VH-TT

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

10

Kế hoạch kiểm tra công nhận công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, đơn vị văn hóa.

Phòng VH-TT

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

11

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo tăng hộ khá năm 2010

Phòng LĐ - TB và XH

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

12

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/QU ngày 11/8/2008 của Quận ủy về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2008 - 2020.

Phòng LĐ - TB và XH

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

13

Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo sử dụng xe 3 - 4 bánh tự chế các loại trên địa bàn quận.

Phòng LĐ - TB và XH

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

14

Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động; giải quyết việc làm mới

Phòng LĐ - TB và XH

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

15

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, gia đình chính sách, gia đình nghèo (đợt Tết nguyên đán, 30/4 và 1-5).

Phòng Y tế, Bệnh viện Bình Tân

Quý I

Phòng ban quận

Kê hoạch

16

Triển khai Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2010

Trung tâm Y tế dự phòng

Quý II

Phòng ban quận

Báo cáo

17

Triển khai kế hoạch sinh hoạt hè.

Ban CĐ SH hè

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

18

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện tạo nguồn nhân lực năm 2010.

Phòng GD - ĐT

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

19

Kế hoạch chuẩn hóa, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên từng cấp học, bậc học năm 2010.

Phòng GD - ĐT

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

20

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

21

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/QU ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Quận ủy về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phòng GD - ĐT

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

22

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-CTrHĐ/QU ngày 04 tháng 03 năm 2009 của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phòng VH-TT

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

23

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHXH; Luật BHYT

Bảo hiểm xã hội

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

24

Kế hoạch tăng cường công tác QLNN trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội (kiểm tra xử lý dứt điểm các vi phạm trong hoạt động văn hóa, nhất là ngành nghề nhạy cảm).

Phòng VH-TT,

Quý III

Công an quận, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa

Kế hoạch

25

Kế hoạch nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo nghề trên địa bàn quận đảm bảo đào tạo phù hợp với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trung tâm dạy nghề

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

26

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Phòng VHTT

Quý II

Phòng ban quận

Quyết định, Kế hoạch

27

Triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình

Phòng Y tế

Quý IV

Phòng ban quận

Kế hoạch

28

Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất cho văn hóa - thể dục thể thao đến năm 2010, định hướng năm 2020.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý III

Phòng ban quận

Quyết định

29

Quy chế tạm thời về quản lý nhà văn hóa liên phường.

Phòng VH-TT

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

30

Hoàn thành Quy hoạch 1/500 khu văn hóa - thể thao của quận.

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao

Quý III

Phòng ban quận

Quyết định

31

Quy hoạch mạng lưới y tế

Phòng Y tế

Quý III

Phòng ban quận

Văn bản

32

Kế hoạch thực hiện tuyến đường điểm về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường

Thanh tra Xây dựng

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

V. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

1

Kế hoạch thực hiện quản lý hoạt động thu gom rác dân lập năm 2009 (chấn chỉnh thu gom rác dân lập).

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch tăng cường kiểm soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường năm 2010

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

4

Báo cáo tiến độ triển khai lộ trình thực hiện tổ chức, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng ban quận

Báo cáo

5

Kế hoạch tập huấn triển khai, hướng dẫn thu phí vệ sinh

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

6

Hoàn thành thủ tục đầu tư các nhà vệ sinh công cộng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng ban quận

Báo cáo

7

Thủ tục đầu tư xây dựng bô rác 10

Ban Quản lý ĐTXDCT

Quý II

Phòng ban quận

Báo cáo

8

Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

 

VI. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng năm 2010.

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án 30 của Chính phủ (giai đọan 2)

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch triển khai chương trình cải các hành chính năm 2010

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch củng cố, nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 10 phường.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh tế năm 2010.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng Nội vụ

Kế hoạch

7

Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng - số nhà đến năm 2010.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Nội vụ

Kế hoạch, báo cáo

8

Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm năm 2010.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng Nội vụ

Kế hoạch

9

Triển khai tiếp tục quy trình ứng dụng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn của quận (các quy trình còn lại).

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng ban quận

Quyết định, Quy trình

10

Sơ kết công tác văn thư lưu trữ của phường - quận, các phòng ban.

Phòng Nội vụ

Quý IV

Phòng ban quận

Báo cáo

11

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của các phòng ban; sơ kết công tác cải cách hành chính của quận và các phòng ban.

Phòng Nội vụ

Quý IV

Phòng ban quận

Báo cáo

12

Quy chế mới hoạt động Ủy ban nhân dân quận, phường, các phòng ban (còn lại).

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế họach

13

Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban đúng theo quy định và việc ủy quyền cho phòng ban, 10 phường.

Phòng Nội vụ

Quý III

Phòng ban quận

Báo cáo

14

Kế hoạch triển khai học tập việc ứng xử trong cán bộ công chức bộ máy nhà nước quận, phường.

Phòng Nội vụ

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

15

Triển khai Kế hoạch thanh tra công vụ

Phòng Nội vụ

Quý III

Phòng ban quận

Báo cáo

16

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân 10 phường.

Phòng Tư pháp

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

27

Sơ kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh tự do tín ngưỡng

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Báo cáo

VII. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm trật tự - an toàn - xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển quận.

1

Triển khai các giải pháp, biện pháp về công tác an toàn giao thông.

Công an quận, Ban ATGT

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy - mại dâm năm 2009 (3 giảm).

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động năm 2010.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng không nhân dân năm 2009; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân.

Ban CH Quân sự quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

7

Kế hoạch xây dựng tuyến đường mẫu về chấp hành luật giao thông - trật tự đô thị đường Kinh Dương Vương, Tỉnh lộ 10, đường Vành Đai Trong.

Công an quận

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

8

Kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp quận

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

9

Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ; thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010.

Quân sự quận

Quý I, Quý III

Phòng ban quận

Chỉ thị, Báo cáo

10

Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.

Công an quận

Quý III

Phòng ban quận

Báo cáo

11

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia.

Công an quận

Quý III

Phòng ban quận

Báo cáo

12

Triển khai Kế hoạch thanh tra theo Chương trình công tác thanh tra năm 2010 đã được phê duyệt.

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

 

13

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Công an quận

Quý III

Phòng ban quận

Kế hoạch

14

Kế hoạch tăng cường các biện pháp PCCC mùa khô năm 2010 và khoanh tuyến phòng cháy, chữa cháy năm 2010.

Phòng Cảnh sát PCCC quận

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

15

Triển khai Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy khu dân cư

Phòng Cảnh sát PCCC quận

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

16

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức thực tập PCCC khu dân cư

Phòng Cảnh sát PCCC

Quý II

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch, phương án

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190