Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Số hiệu: 01/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 26/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 02 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 101/1997/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Báo cáo số 67/UB-TP ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Phòng Tư pháp và đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Tân Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 11 Quyết định và 01 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành đã hết hiệu lực thi hành hoặc không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (đính kèm danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành đã bãi bỏ).

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QUYẾT ĐỊNH) DO UBND QUẬN TÂN BÌNH BAN HÀNH (TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 TRỞ VỀ TRƯỚC) BÃI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2007/QĐ-UBND, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2007

STT

Hình thức Văn bản

Số Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung Văn bản

Văn bản hoặc điều khoản Văn bản bãi bỏ

Lý do

Ghi chú

1

Quyết định

196

07/10/1998

QĐ v/v giải thể Phòng Địa chính QTB và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị quận tổ chức thực hiện.

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp

Rà soát văn bản năm 2006

2

||

17

27/3/2000

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHCTPBGDPL của UBND quận Tân Bình.

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

3

||

06

07/6/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận.

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp

//

4

||

07

08/6/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình - nhiệm kỳ 2004 -2009.

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

5

||

11

14/7/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TCCQ quận Tân Bình

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

6

||

12

14/7/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

7

||

15

19/8/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng VHTT TDTT quận Tân Bình

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

8

||

16

19/8/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình

Toàn bộ văn bản

Hết hiệu lực thi hành

//

9

||

19

13/9/2004

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GD và ĐT quận Tân Bình

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

10

||

56

29/9/2005

QĐ v/v ủy quyền của Chủ tịch UBND quận cho Trưởng Phòng Quản lý đô thị về ký và ban hành văn bản.

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

11

||

64

26/12/2005

QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2006 trên địa bàn quận Tân Bình.

Toàn bộ văn bản

Đã có văn bản khác thay thế

//

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (CHỈ THỊ) DO UBND QUẬN TÂN BÌNH BAN HÀNH (TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 TRỞ VỀ TRƯỚC) BÃI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2007/QĐ-UBND, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2007

STT

Hình thức văn bản

Số Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Văn bản hoặc điều khoản văn bản bãi bỏ

Lý do

Ghi chú

1

Chỉ thị

01

10/3/2006

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2006 trên địa bàn quận Tân Bình.

Toàn bộ văn bản

Hết hiệu lực thi hành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179