Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/2006/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2006 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 24 tháng 6 năm 2004,
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003,
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,
Theo đề nghị của ông Chánh thanh tra xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2006 của ngành xây dựng”.

Điều 2: Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị phải lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 1 năm 2006.

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo định kỳ về Thanh tra Bộ Xây dựng theo quy định/

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Chánh thanh tra Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai và thực hiện kế hoạch này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng để chỉ đạo;
- Thanh tra C. phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐTBXH, GDĐT, GTVT, NNPTNT, Sở GTCC Hnội;
- Các đơn vị thuộc Ngành;
- Lưu VP, TTr XD.

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Hồng Quân

  

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2006 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BXD ngày 03 tháng 01 năm 2006)

Năm 2006, thực hiện chỉ đạo của Nghị quyết Quốc hội và Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ đọng trong đầu tư xây dựng; Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số Bộ, ngành.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những khiếu nại về nhà đất cần phải đẩy mạnh, thực hiện đúng pháp luật, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, để góp phần đảm bảo ổn định xã hội.

I. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA:

Chỉ đạo các Sở xây dựng và các đơn vị trực thuộc lập chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2006.

Phối hợp với Bộ Công an soạn thảo ban hành Thông tư liên tịch Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong đầu tư xây dựng.

Ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh hoạt động thanh tra của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong xây dựng.

Ban hành Văn bản đôn đốc UBND, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng.

Thực hiện việc tổ chức giao ban theo vùng đối với thanh tra các Sở xây dựng địa phương để rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động thanh tra. Đồng thời kiểm tra tình hình hoạt động và việc thành lập tổ chức của Thanh tra xây dựng ở một số Sở.

Phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng soạn thảo chương trình và giảng dạy cho cán bộ làm công tác thanh tra xây dựng để có đủ điều kiện công nhận thanh tra viên xây dựng.

Hướng dẫn đôn đốc các Sở xây dựng tiếp tục triển khai việc thanh tra, kiểm tra về đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai.

II. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH:

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, Thanh tra Bộ phối hợp với một số đơn vị chức năng tổ chức thanh tra một số các dự án đầu tư xây dựng tại một số các Bộ, ngành sau đây:

Số TT

Nội dung

Đối tượng

Chủ trì

Phối hợp

1

Thanh tra tình hình quản lý dự án ĐTXD của Bộ LĐTBXH và cụ thể các dự án (Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, Trường Kỹ nghệ 2, TT Điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
và các Chủ đầu tư

Thanh tra XD

Vụ Xây lắp,
Viện Kinh tế,
Cục Giám định,
Viện KHCNXD
Vụ KSTK
Vụ KTTC

2

Thanh tra tình hình quản lý dự án ĐTXD của Bộ GDĐT và cụ thể các dự án
(TT N.cứu KH công nghệ và quan hệ Quốc tế - Đại học Sư phạm Hà Nội; Xây dựng, cải tạo nhà C khu A Đại học mỏ địa chất, ĐTXD cụm công trình nhà điều hành và nhà họp chung các khoa khối sư phạm - Đại học Tây Bắc, ĐTXD cải tạo trường Đại học Tây Nguyên).
Chương trình xóa nhà học tạm, tranh tre

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Và các Chủ đầu tư

Thanh tra XD

Như trên

3

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD công trình: Quốc lộ 1 đoạn Q.Ngãi - Nha Trang

Cục Q.lý đường bộ PMU1

Thanh tra XD

Như trên

4

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD tại: Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và một số dự án cụ thể như sau:
- Dự án sân đỗ máy bay A 76
- Dự án sân độ máy bay 75 giai đoạn 3

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Thanh tra XD

 

5

Dự án XD cơ sở hạ tầng nông thôn của 21 tỉnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra XD

Như trên

6

Sở Giao thông Công chính Hà Nội từ giai đoạn 2002 đến nay

Sở Giao thông công chính Hà Nội

Thanh tra XD

chuyển kế hoạch năm 2005 sang


III. THANH TRA HÀNH CHÍNH:

Số TT

Nội dung

Đối tượng

Chủ trì

Phối hợp

1

Thanh tra ĐTXD và quản lý sử dụng đất đai tại một số đơn vị trực thuộc

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Công ty xi măng Hà Tiên 1 Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Viện vật liệu xây dựng và một số cơ quan khác

Vụ Kế hoạch thống kê

Thanh tra XD
Vụ TCCB
Vụ KTTC
Vụ VLXD

2

Kiểm tra công tác thực hiện một số dự án thoát nước và vệ sinh môi trường

Tại: Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Hạ Long và một số tỉnh khác

Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thanh tra XD
Vụ KHCN
Vụ Pháp chế
Vụ KTQH

3

Kiểm tra việc thực hiện cấp giấy phép XD và chứng chỉ hành nghề, giấy phép thầu XD cho nhà thầu nước ngoài tại các tỉnh, thành phố

H.Nội, Q.Ninh, Đ. Biên, L. Châu, N.Bình, T.Hóa, Huế, Đ.Nẵng, Q.Nam, TP HCM, Đ. Nai, B.Dương, C.Thơ, S.Trăng

Vụ Xây lắp

Thanh tra XD
Vụ Pháp chế
Vụ KTQH

4

Kiểm tra công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Công ty ĐT phát triển xây dựng, Viện Quy hoạch NT, trường CNCK XD Việt Xô và một số cơ quan khác

Vụ KTTC

Thanh tra XD
Vụ KHTK
Vụ Pháp chế

5

Kiểm tra việc ban hành, thực hiện các văn bản QPPL trong lĩnh vực quy hoạch; Kiểm tra việc phân cấp quản lý quy hoạch, quản lý ĐTXD theo quy hoạch

Các tỉnh: Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, BRịa - Vtàu, TP HCM, Đăk Lăk

Vụ KT-QHXD

Thanh tra XD
Vụ KHTK
Vụ KTTC
Vụ Pháp chế

6

Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

TCT XD S. Đà, TCT XD Hnội, TCT Licogi, TCT Lắp máy, TCT XD S.Hồng, TCT XD số 1, TCT TT và Gốm XD

Vụ TCCB

Thanh tra XD
Vụ KTTC
Công đoàn
Vụ Pháp chế

7

Kiểm tra tình hình đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ

Tại một số đơn vị trực thuộc

Vụ TCCB

Thanh tra XD

8

Kiểm tra việc thực hiện các đề án dự án của các cơ sở đào tạo (chương trình mục tiêu, đề án phát triển đội ngũ giáo viên. Các dự án ĐTXDCB và đầu tư chiều sâu)

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường CĐẳng XD số 2, Trường CĐ XD công trình đô thị

Vụ TCCB

Thanh tra XD
Vụ KTTC
Vụ KHTK
Vụ Pháp chế

9

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng

Thành phố Hà Nội
Thành phố HCM
Và một số tỉnh khác

Vụ Pháp chế

Thanh tra XD
Viện KT XD
Vụ Xây lắp


IV. THỰC HIỆN LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Thường trực tiếp công dân vào sáng thứ 3 hàng tuần.

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục như Luật khiếu nại, tố cáo đã quy định. Tổ chức rà soát lại những trường hợp đơn thư tồn đọng kéo dài, xem xét để giải quyết dứt điểm.

Thanh tra xây dựng chủ trì giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo về chuyên ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp vói Thanh tra xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách và vấn đề tiền lương.

Vụ Kinh tế Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra xử lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực kinh tế tài chính.

Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ và Thanh tra các Sở xây dựng tại các địa phương thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

V. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

Hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành xây dựng thực hiện chương trình đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; thực hành tiết kiệm.
Tổ chức kiểm tra một số đơn vị trực thuộc về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; lãng phí thất thoát trong công tác đầu tư xây dựng; thực hiện tiết kiệm tại đơn vị.

VI. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA:

Bổ sung biên chế năm 2006 của Thanh tra Bộ. Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ, chính trị, chuyên môn cho cán bộ thanh tra.

Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ, để thực hiện Chỉ thị số 05/2002/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị trực thuộc Bộ, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ sở.

Tiếp tục hướng dẫn việc xây dựng triển khai các lực lượng thanh tra tại các sở xây dựng địa phương, để củng cố về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Chánh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng.

Phối hợp với các Cục, Vụ, Cơ quan liên quan để cử người tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra đồng thời Quyết định hoặc trình Bộ trưởng Quyết định các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử người đủ điều kiện để làm trưởng đoàn hoặc tham gia đoàn theo chương trình.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2006/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngày 03/01/2006 của ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.247

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!