Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0083/TM-VPUB về Quy chế làm việc của Ban biên tập Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại - Phó Chủ tịch UBQG-HTKTQT ban hành

Số hiệu: 0083/TM-VPUB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 21/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 0083/TM-VPUB

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI – PHÓ CHỦ TỊCH UBQG-HTKTQT

Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập UBQG-HTKTQT;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 159/2001/QĐ-TTg ngày 19/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam;
Căn cứ công văn đề nghị cử cán bộ của các bộ: Thương mại, Tài chính, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban biên tập Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà có tên trong danh sách Ban biên tập Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch UBQG-PTTg Nguyễn Mạnh Cầm (để báo cáo);
- VPCP (Vụ KTTH, Vụ các Tổ chức KTQT);
- Lưu: VT, VPUB.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
PHÓ CHỦ TỊCH UBQG VỀ HTKTQT
Vũ Khoan

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP

ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

1. BAN BIÊN TẬP Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Ban) được thành lập để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 159/2001/QĐ-TTg .

2. TỔ CHỨC CỦA BAN gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, Trưởng các nhóm phụ trách đề tài và Thư ký.

* Trưởng ban chịu trách nhiệm chung trong quản lý và thực hiện đề án trên cơ sở các hợp đồng nghiên cứu khoa học ký với từng Nhóm nghiên cứu và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện đề án.

* Phó trưởng ban thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc, chủ trì các phiên họp khi Trưởng ban vắng mặt.

* Các Trưởng nhóm chịu trách nhiệm lên danh sách thành viên; lập đề cương nghiên cứu chi tiết và kế hoạch thực hiện đề tài được phân công; quản lý nguồn kinh phí được phân bổ; đôn đốc thực hiện công việc đúng tiến độ. Có nghĩa vụ báo cáo thường xuyên với Ủy viên Ban chỉ đạo là Thứ trưởng trực tiếp phụ trách và Trưởng Ban soạn thảo về tiến độ công việc.

* Thành viên các nhóm nghiên cứu là các chuyên gia từ các bộ, ngành, cơ quan, viện nghiên cứu… do Trưởng nhóm nghiên cứu đề xuất danh sách (dựa trên nhu cầu công việc) và được đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo là Thứ trưởng trực tiếp phụ trách phê duyệt.  

* Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo Đề án: xây dựng đề án chi tiết, lập kế hoạch công tác, theo dõi tài chính, đôn đốc thực hiện các công việc đúng tiến độ, tổ chức họp, hội thảo….

3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

* Các thành viên được các bộ, ngành đề cử tham gia các nhóm nghiên cứu có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo Đề án cũng như lãnh đạo Bộ chủ quản về việc thực hiện công việc;

* Các Trưởng nhóm có trách nhiệm quản lý các công việc (tổ chức, chuyên môn, tài chính…) trong phạm vi đề tài; tuân thủ chương trình công tác đã được Ban chỉ đạo đề án thông qua và có báo cáo về tiến trình công việc tại các phiên họp định kỳ của Tổ;

* Định kỳ, các nhóm nghiên cứu có báo cáo với Ban chỉ đạo về tiến độ thực hiện công việc và kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0083/TM-VPUB về Quy chế làm việc của Ban biên tập Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại - Phó Chủ tịch UBQG-HTKTQT ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


850
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6