Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chế 01/QCPH/UBND-BCHĐTN năm 2018 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2022

Số hiệu: 01/QCPH/UBND-BCHĐTN Loại văn bản: Quy chế
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị, Y Nhuân Byă
Ngày ban hành: 22/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH - BCH ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QCPH/UBND-BCHĐTN

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29 tháng 12 năm 2017 ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022;

Để tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2022 với các nội dung như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk (sau đây viết tắt là BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 2. Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên

1. UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên, ý chí khởi nghiệp; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2018 - 2022 với các nội dung cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp khắc phục; bố trí nguồn lực và kết hợp tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

2. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý về truyền thông, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh trên mặt báo các hoạt động của đời sống xã hội; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.

3. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Hội do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh làm nòng cốt chính trị (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk) thực hiện tốt công tác mở rộng mặt trận, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

4. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) và các tỉnh Nam Lào; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh niên.

Điều 3. Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người tỉnh Đắk Lắk. Tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

2. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Giao BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa.

3. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên các lực lượng, các thành phần trong xã hội tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (hàng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của đơn vị.

Điều 4. Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

1. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung trong Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn II (2016-2020). Hỗ trợ, tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tham gia vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

2. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

- Tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

- Tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

3. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. UBND tỉnh hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế.

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công; hỗ trợ phát triển các vườn ươm doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp.

Điều 5. Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh phối hợp với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại.

3. Khi được đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh để triển khai thực hiện. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ triển khai các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn tại các Sở, ban, ngành; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành, sửa đổi ban hành các Chương trình, Đề án liên quan đến thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phối hợp của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

4. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; được cử đại diện tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

6. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm phối hợp các Sở, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên được quy định tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên 2005, Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 -2020.

7. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh phối hợp, xem xét, trả lời kiến nghị của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Thông báo số 327-TB/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị để làm cơ sở đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tạo điều kiện và hỗ trợ BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Điểm nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện.

Điều 7. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. UBND tỉnh thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ, UBND tỉnh liên quan đến thanh thiếu nhi để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

3. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được mời dự các phiên họp UBND tỉnh khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

4. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh mời đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan dự các kỳ họp của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

5. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

- Kinh phí hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của pháp luật. Hàng năm, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lập dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ đã được giao của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao cần có kinh phí để triển khai thực hiện, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách nhà nước và dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố.

2. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện phối hợp với UBND cung cấp ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động.

3. Định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện Quy chế gửi về Sở Nội vụ, để tổng hợp và phối hợp với BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng báo cáo chung của UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về thực hiện Quy chế này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, kiến nghị về BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM.BAN CHẤP HÀNH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH
BÍ THƯ
Y Nhuân Byă

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

 


Nơi nhận:
- UBQG về TNVN;
- Bộ Nội vụ;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH Đắk Lắk;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng HCTC, TH, KGVX;
- Lưu: VT VPUB, VT Tỉnh đoàn.

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH VỚI BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPHCT-UBND-TĐ ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh và BCH BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2022)

STT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi: đoàn kết, tập hợp thanh niên

1

Triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

2

Triển khai các hoạt động nhằm xây dựng tinh thần hiếu học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

3

Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

4

Triển khai các chương trình, hoạt động thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

5

Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành ý thức Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên, thanh niên

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

6

Giáo dục thanh thiếu nhi, đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Công an tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

7

Xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

Sở Lao động - TBXH

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

8

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nói riêng, hoạt động của đoàn Thanh niên nói chung, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

9

Triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2018 -2022;

Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Ban Tôn giáo

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Công an tỉnh

Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

10

Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức cho người có uy tín trong độ tuổi thanh niên dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hỗ trợ công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Nội vụ

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

Thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

11

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

12

Hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

13

Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

14

Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Công Thương

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

15

Triển khai các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

16

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Công an tỉnh

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

17

Triển khai Đề án “Xây dựng cầu nông thôn” (theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải

Tiếp tục triển khai đến năm 2020

18

Tăng cường hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế; bổ sung nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

19

Tổ chức các chương trình, hoạt động trong đoàn viên, thanh niên tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018-2022

Hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đối với thanh niên

20

Triển khai Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

21

Triển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

22

Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh

Triển khai hàng năm

23

Tham mưu xây dựng chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Sở Giáo dục và Đào tạo

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành trong năm 2018

24

Triển khai Đề án Thanh niên khởi nghiệp

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

25

Triển khai Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

26

Tổ chức các hoạt động để thanh niên được rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tham mưu phát động phong trào thể thao quần chúng; xây dựng, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian thực hiện: 2018-2022

27

Đẩy mạnh công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk

Sở Y tế

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018-2022

Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

28

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

29

Tham mưu ban hành chính sách, chế độ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Sở Giáo dục và Đào tạo

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành trong năm 2018

30

Tham mưu giải pháp tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 100% khi tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành trong năm 2018

Công tác phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

31

Triển khai Quyết định số 3352/QĐ-UBND, ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn II (2016 - 2020); tham mưu tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2020.

Sở Nội vụ

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thời gian thực hiện 2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chế 01/QCPH/UBND-BCHĐTN năm 2018 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5