Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ MẠNG LƯỚI THÚ Y VIÊN CƠ SỞ TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;

Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đối với nhân viên Thú y cấp xã;

Căn cứ Công văn số 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TU khoá XIII của Tỉnh uỷ Kon Tum về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐND ngày 03/01/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá VIII, kỳ họp thứ 3 về mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thông qua Phương án hỗ trợ mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án hỗ trợ mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum gồm những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về tổ chức mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn: Mỗi xã, phường, thị trấn có 01 Ban Thú y; mỗi Ban Thú y không quá 03 người, trong đó có Trưởng ban.

2. Về tuyển chọn thú y cơ sở:

- Tuyển chọn thú y viên cơ sở:

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lựa chọn, bố trí thú y viên cơ sở theo tiêu chuẩn quy định trong phương án. Chi cục Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lựa chọn, bố trí Thú y viên cơ sở.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban Thú y cơ sở:

Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh Trưởng Ban Thú y cơ sở do Chi cục trưởng Chi cục Thú y hướng dẫn, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban Thú y cơ sở sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chi cục trưởng Chi cục Thú y.

3. Mức phụ cấp:

- Đối với Trưởng Ban: Mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu (tương ứng hiện nay là 430.000 đồng/người/tháng).

- Đối với Thú y viên: Mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,4 lần mức lương tối thiểu (tương ứng hiện nay là 215.000 đồng/người/tháng).

(Mức phụ cấp cho Trưởng ban và Thú y viên sẽ được điều chỉnh theo hệ số trên khi mức lương tối thiểu có thay đổi).

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách Trung ương hỗ trợ và Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX - kỳ họp thứ 10 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND về phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122